Långsjön

Långsjön är en populär badsjö som ligger i ett bebyggt område på Sicklaön. Runt sjön löper en motionsslinga som lämpar sig både för joggning och lugna promenader. Sommartid blommar vita, gula och röda näckrosor i den näringsrika sjön. En reningsanläggning tar hand om det dagvatten som rinner från de intilliggande vägarna. Ett naturreservat inrättades runt sjön 2005.

På sidan:

Bad och friluftsliv

Hitta hit

Miljön

Sjöfakta

Flygbild från söder. I den lilla viken till vänster finns en anläggning för att ta hand om förorenat dagvatten. 

Bad och friluftsliv

Bad

Långsjöns badplats.Källan till de kraftiga algblomningarna 2015 har hittats. Under april-maj genomförs en kemisk behandling för att restaurera sjön. Läs mer.


Kommunal badplats med sandstrand finns på norra stranden, nära Ekängen. Tillgänglighetsanpassad med bl.a. räcke när man går ned i vattnet. Toalett finns under badsäsongen.

Hitta till badet: Buss (många linjer) till hållplats Skogalund och en promenad på ca 600 meter. Saltsjöbanan till hållplats Storängen och en promenad på ca 900 meter.

Parkering: P-plats finns vid Blomsterlandet.

Motion

Motionsslinga som även är klassad som ”Lugn promenad”.
Om lugna promenader

Fiske

Vid kommunens senaste provfiske hittades abborre, mört och sarv samt musselarten stor dammussla.
Om fiskerätt i Nacka

Tillgänglighet

Det går att ta sig till och runt sjön med rullator, det finns bänkar längs slingan.

Hitta till Långsjön

Se sjön på kommunens webbkarta

Miljön i och kring sjön

Växt- och djurliv

Vegetationen längs stränderna är kraftig med varierande inslag av näckrosor (vit, gul och röd), säv, kaveldun, vass, buskvegetation, svalting och vattenpilört. Även undervattensväxtlighet finns i form av grovnate, gräsnate, ålnate och vattenmossa.

Långsjön och dess avrinningsområde klassas av Nacka kommun som ett ekologiskt känsligt område. Naturreservatet Långsjön omfattar själva sjön och de närmast omgivande markerna, sammanlagt en yta på 23 hektar. Strandskydd gäller utmed större delen av sjön, i vattnet och på land.
Naturreservatet: Beskrivning, föreskrifter och skötselplan

Miljötillstånd

Långsjön är en näringsrik sjö. Siktdjupet är mycket litet (1,0-2,5 meter). Syrebrist i bottenvattnet uppträder vissa år mot slutet av vintern upp till 2 meters djup, vilket motsvarar 40 procent av bottnen. En undersökning av sediment har visat att det finns stora mängder bunden fosfor i sedimenten. Det betyder att det finns risk för fosforläckage från sedimenten under syrefria perioder. Motståndskraften mot försurning är mycket god.

Under 2014 och 2015 har fosforhalten i sjön ökat dramatiskt. Kommunen arbetar med att söka efter orsaken. Hösten 2015 genomfördes bland annat en undersökning av sjöns sediment, främst för att utröna om ifall bottnen hade börjat läcka fosfor. Undersökningen gav inget klart svar.
Fosfor i Långsjöns sediment - källan till höga fosforhalter i vattnet? (rapport från Naturvatten, november 2015)

 Tillstånd enligt Naturvårdsverkets klassning  

näringstillstånd - fosfor


""


näringstillstånd - kväve


""


surhetstillstånd - alkalinitet


""


siktdjup


""

Klassindelningen förklaras i sjöordlistan  

Sjövård

Avverkning av vegetationen sker regelbundet. Sedan 1994 avlastas sjön från näringsrikt dagvatten med hjälp av en reningsanläggning. Konstruktionen tvingar dagvattnet att röra sig en längre sträcka, vilket gör att föroreningar hinner falla ner till botten. Sedimenten pumpas sedan i land och avvattnas. Det renade vattnet återförs till sjön medan slammet tas om hand.

 Sjöfakta
Yta 7,4 hektar 
Medeldjup 3,0 meter 
Maxdjup 5,6 meter 
Nivå 18,5 meter över havet
Volym  190 000 m³
Tillrinningsområde 1,32 km² - varav sjö: 0,07 km², bebyggelse: 0,78 km², öppen mark: 0,10 km², skog: 0,37 km²
Sjönummer 61/62:12


Tillrinningsområdet är det landområde från vilket yt- och grundvatten rinner till en sjö. Områdets naturliga storlek beror främst på höjdförhållanden. I bebyggda områden kan dagvattenledningar förändra det naturliga tillrinningsområdet. Allt som sker inom sjöns tillrinningsområde påverkar sjöns vattenkvalitet, t.ex. biltvätt på tomter och gödsling av trädgårdar.

Publicerad av: miljoinfo@nacka.se
Publicerad: 2008-03-12
Uppdaterad: 2015-11-09
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster