Modersmål i förskola och familjedaghem

Enligt skollagen ska förskolan (kap.8 §10) och förskoleklassen (kap. 9 §10), alltid medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Nacka ger alla förskolor språkförstärkning/modersmål enligt kriterierna nedan:
- Barn födda utomlands och där båda föräldrarna är födda utomlands.
- Barn födda i Sverige och där båda föräldrarna är födda utomlands.
- Barn som har en förälder född utomlands. 

I Nacka ger vi generell språkförstärkning till alla förskolor enligt samma system som till grundskolor, dvs en del till dem som har två utlandsfödda föräldrar och en till dem som har en utlandsfödd förälder. Detta stöd delas ut generellt.

Läs mer om modersmål i förskolan, förskoleklassen och i familjedaghemmet

Registrering och utbetalning av språkförstärkning 
Från 1 juli 2012 kommer ersättningen för modersmål för barn med annat modersmål i förskola att utbetalas som en språkförstärkning.

Utbetalningen av språkförstärkningen sker samtidigt som checkbeloppen i
Nacka 24. För barn med annan pedagogisk omsorg/familjedaghem gäller de rutiner som är i dag. 
 

Samarbete med vårdnadshavare
Förskola och skolan ska i samråd med barnets vårdnadshavare utforma hur stödet ska ges i förskolan och förskoleklassen.

Om förskolan eller skolan behöver anlita en modersmålslärare kan kontakt tas med t.ex. Modersmålsenheten på Vilans skola, Nacka språk- och utbildningscentrum.

För information om modersmål se:
- www.skolverket.se
- Förarbeten gällande modersmål i prop.2009/10:165 – www.riksdagen.se
- Skolans författningar förskola 8 kapitlet 10 § och förskoleklass 9 kapitlet 10 § skollagen
- Förskolans läroplan
- Information från fortbildningsdag om modersmål 2012-04-26 

Modersmål i förskoleklass och modersmålsundervisning i grundskolan

Publicerad: 2008-05-29
Uppdaterad: 2012-10-12
Självservice
Kontakta oss

Resurssamordnare förskoleverksamhet
Eva Westin
Tfn: 08-718 84 79

 
Politiskt ansvar
/web/politik_organisation/politik_namnder/namnder/utbildningsnamnden/Sidor/default.aspx
Externa länkar
 
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster