Start / Sök
Avancerad sökTyp av dokument
Dokument som ändrats
Exakta ord
127 träffarbebodde inom Protokoll och handlingar
Sortera träffar efter: Relevans · Datum
1. [Word] Gatukostnadsutredning Lilla Björknäs 2, utlåtande utställning 2
Nacka kommun 2005-01-31 7(7) Stadsbyggnad Projekt 9390 Exploateringsenheten Dnr 2003/413 258 Nils-Olof ... fritidshus med planbeteckningen f ska åsättas ett andelstal om 0,5 i stället för 0,6. På denna punkt föreslås ingen ändring. Ägarna till fem permanentbebodda ...
Word
Relevans: 30 /30 · 2006-11-21 · 47 kB · Underkategori: Protokoll och handlingar · Visa med sökorden markerade
2. [PDF] 10e bilaga2 gatukostn per fast
Special förskola 4,0 Special befintligt sjukhem 7,0 Förklaring: - * Befintlig, detaljplanelagd - ** Befintligt fritidshus, permanentbebott vid tidpunkt för start-PM för detaljplan. Fastighetsägarna folkbokförda på fastigheten 2005-01-10. - *** Fastigheten ...
PDF
Relevans: 23 /30 · 2013-02-12 · 38 kB · Underkategori: Protokoll och handlingar · Visa med sökorden markerade
3. [PDF] 10d bilaga2 gatukostn per fastighet
Special förskola 4,0 Special befintligt sjukhem 7,0 Förklaring: - * Befintlig, detaljplanelagd - ** Befintligt fritidshus, permanentbebott vid tidpunkt för start-PM för detaljplan. Fastighetsägarna folkbokförda på fastigheten 2005-01-10. - *** Fastigheten ...
PDF
Relevans: 23 /30 · 2012-12-21 · 38 kB · Underkategori: Protokoll och handlingar · Visa med sökorden markerade
4. [PDF] 07 bilaga 2 Riset Sangfagelvagen Miljoredovisning
NACKA KOMMUN - SAMRÅDSHANDLING Planenheten - Dnr KFKS 2002/145 214 Projektnr 9300 - 1(13 ... bebos permanent innebär detta en ökad - trafik och därmed även ökad bullernivå. Det innebär ökade utsläpp till luft inom - området, både från trafik och bostäder. ...
PDF
Relevans: 22 /30 · 2009-05-07 · 106 kB · Underkategori: Protokoll och handlingar · Visa med sökorden markerade
5. [PDF] 07 lilla bjorknas2 gatukostnadsutredning bil2 kostnadsfordelning
GATUKOSTNADSUTREDNING LILLA BJÖRKNÄS 2 Antagandehandling Bilaga 2 Sida 1 Fördelning av gatukostnadsersättning Projekt nr 9390 inom ... beboddes permanent av lagfaren ägare den 7 maj 2001 - BR= Byggrätt Fastighet Klassificering och andelstal Tomt (F) Tomt ...
PDF
Relevans: 22 /30 · 2007-07-02 · 61 kB · Underkategori: Protokoll och handlingar · Visa med sökorden markerade
6. [PDF] 08 04 gatukostnadsutrdning lilla bjorknas 2 bilaga2 fordelning per fastighet
GATUKOSTNADSUTREDNING LILLA BJÖRKNÄS 2 Utställningshandling Bilaga 2 Sida 1 Fördelning av gatukostnadsersättning Projekt nr 9390 inom ... beboddes permanent av lagfaren ägare den 7 maj 2001 - BR= Byggrätt Fastighet Klassificering och andelstal Tomt (F) ...
PDF
Relevans: 22 /30 · 2006-11-21 · 64 kB · Underkategori: Protokoll och handlingar · Visa med sökorden markerade
7. [PDF] 05 Utlatande Solviksomradet o Sagsjabadet
Utlåtande 2008-10-27 Dnr KFKS 2003/209 214 Projektnr 9301 1 (46 ... bebos permanent och miljön belastas negativt av enskilda avlopp. När ett - område detaljplaneras ska ett antal allmänna intressen beaktas och tillgodoses, enligt - plan- och bygglagens ...
PDF
Relevans: 22 /30 · 2009-02-05 · 173 kB · Underkategori: Protokoll och handlingar · Visa med sökorden markerade
8. [PDF] 07 bilaga 2 Riset Sangfagelvagen planbeskrivning
SAMRÅDSHANDLING - Dnr KFKS 2002/145 214 Projekt 9300 1(13) P L A ... bebos nu permanent. - Mark och vegetation Terrängförhållanden och vegetation - Hela norra Boo utgörs av en förkastningsbrant som sträcker sig från Stockholms - innerstad och vidare österut. ...
PDF
Relevans: 21 /30 · 2009-05-07 · 111 kB · Underkategori: Protokoll och handlingar · Visa med sökorden markerade
9. [PDF] 04 Regional utvecklingsplan
Inbjudan till dialog 3 om den nya regionala utvecklingsplanen - en ... bebos och besökas av människor med olika bak- grund. Fler mötesplatser och verksamheter behöver - utvecklas där personer med olika bakgrund kan mötas och knyta kontakter. Starkare ...
PDF
Relevans: 21 /30 · 2007-03-26 · 3 MB · Underkategori: Protokoll och handlingar · Visa med sökorden markerade
10. [PDF] 06b Förvärv av fastigheten Lännersta 1 672 tjskr
1 (3) 2013-05-02 TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/274-252 - POSTADRESS BESÖKSADRESS ... bebos permanent. Byggrätterna i området medger villor med mellan 180 och 280 kvm byggnadsarea vilket gör det troligt att behovet av förskoleplatser kommer att öka markant. ...
PDF
Relevans: 20 /30 · 2013-05-27 · 82 kB · Underkategori: Protokoll och handlingar · Visa med sökorden markerade
Det finns flera resultatsidor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Nästa »
Sökteknologi levererad av Euroling SiteSeeker
Hela webbplatsen 153 träffar
Kultur 3 träffar
Bo & Bygga 16 träffar
Fritid & Natur 5 träffar
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster