Start / Bo, bygga och miljö / Boendemiljö / Utomhus / Miljövänligt båtliv

Tips om miljövänligt båtliv

Allt fler upptäcker tjusningen hos Östersjöns otaliga vikar, öar och öppna fjärdar. Men Östersjön är ett ovanligt känsligt innanhav. För att tillståndet i havet ska kunna bli bättre måste livet med fritidsbåt bedrivas med stor omtanke om miljön.

Värna våra vatten - en satsning för Nackas kustvatten och sjöar.

Konsten att bidra till ett miljövänligt båtliv består i att ta många, men var för sig ganska små, steg i rätt riktning. Vad många tusen båtentusiaster gör har betydelse för Östersjön. 

 

Ren båtbotten - men hur?

Påväxt på båtbottnar är ett välkänt gissel för båtägare. Havstulpaner, mossdjur, nässeldjur och alger ökar friktionen mellan båtskrov och vatten. Det leder till ökad bränsleförbrukning och därmed ökade utsläpp från båtmotorer. Att strunta i påväxten är alltså knappast något miljövänligt val.

Båtbottenfärger innehåller miljöfarliga ämnen
En metod att hindra påväxt är Symbol för miljöfarliga produkter.att måla båtbottnen med en särskild färg. Tyvärr är i stort sett alla båtbottenfärger, även de som accepteras av Kemikalieinspektionen, giftiga för miljön och vattenlevande organismer. Att färgen är skadlig för miljön framgår av texten "miljöfarlig" på burken och att den är märkt med en symbol med ett träd utan löv och en död fisk - se bilden.

Båtbottenfärg (biocidfärger) släpper ifrån sig giftiga ämnen när båten ligger i vattnet. Det förorenar havsbottnen kring din båtplats och vid naturhamnar och andra platser. Följderna av målning med giftiga bottenfärger går att se i många småbåtshamnar. I Nacka visar undersökningar att halterna av tennföreningar och andra skadliga ämnen ligger många gånger över det normala. De högsta värdena finns på platser där människor under många år har arbetat med fritidsbåtar.

Om du ändå använder biocidfärger är det viktigt att båten spolas av på en spolplatta med rening när den tas upp. Färgrester och annat som lossnar ska inte hamna i sjön! Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram riktlinjer och riktvärden för hur tvätt av båtar bör göras för att minimera miljöpåverkan. Riktlinjerna är ett stöd för kommuner och hamnägare i arbetet med borsttvättar, spolplattor och tvätt på land.

Ren utan giftfärg
Borsttvätten igång. Klicka för större bild! (Bild från Fisksätra/Boatwasher.)Idag finns andra sätt att bekämpa påväxten än att använda biocidfärger. Utmed Östersjökusten handlar det främst om att tvätta båtbotten vid rätt tidpunkt. Det går att göra genom borstning för hand, med högtrycksspolning på spolplatta, eller genom att besöka de anläggningar för båtborsttvätt som blir allt vanligare. Bilden till höger visar när Vinda, en båt som gått över Atlanten två gånger, tvättas i Fisksätra.

Klicka för större bild (pdf)!I Nacka finns båtborsttvättar hos Fisksätra båtklubb och hos Nacka båtklubb (Svindersviken).
Se större karta över borsttvättar och andra anläggningar.

Båtborsttvätten fungerar ungefär som en biltvätt. Flytande borstar i vattnet gör  rent skrovet mekaniskt, utan tillsatser av kemikalier.

Båtar som kan bottentvättas:
• Både segel- och motorbåtar.
• Båtar med maxmått  (längd x bredd x djup) cirka: 13 x 4 x 2 meter
• De flesta modeller och skrovformer.
• Även utanpåliggande roder, drev och utombordare kan tvättas, samt mindre bulbkölar på segelbåtar.
• På Fisksätrastationen kan även akterspegel nås för manuell avtvättning.

För mer information om respektive stations serviceutbud och andra tvättar i Östersjön, se
www.boatwasher.se/karta eller
www.båtmiljö.se  - ingången hitta/karta 

Havstulpanvarningen

Du som inte använder biocidfärger kan ha god hjälp av Havstulpanvarningen. Det är en gratis sms-tjänst som meddelar dig när det är dags att tvätta båtbotten, utifrån rapporter från flera kontrollstationer i Östersjön. Skicka havstulpan start till 71120 för att anmäla dig!

Miljövänliga sätt att hålla din båt med giftfri botten fri från påväxt:

 • Tvätta av påväxten cirka 1-3 veckor efter att larm om att havstulpanens larver börjar sätta sig fast har kommit. Tvätt görs lättast i borsttvätt.
 • Använd skrovskyddsduk som sluter tätt kring båtskrovet och förhindrar påväxt.
 • Lyft båten i båtlyft de perioder du inte använder båten.
 • Använd båtbottenfärger som med hjälp av fysikaliska egenskaper förhindrar påväxt, genom exempelvis ett syrefritt skikt.

 

OBS! Båtar som är bottenmålade med biocidfärg innevarande säsong får inte bottentvättas i borsttvättarna.

Skit inte i havet - ta hand om ditt toalettavfall!

Att använda havet som en dumpningsplats har tyvärr varit vanligt i långa tider. Det får inte fortsätta. Toalettavfall i havet skapar problem som försämrat badvatten, risk för smittspridning och ökad algblomning.

Ett förbud mot att tömma toaletter från fritidsbåtar till sjöss började gälla i april 2015.

Tömningsstation i Skurusundet.Tömningsstationer för toalettavfall från båtar installeras nu på många platser utmed Östersjökusten. Nacka kommun har hjälpt flera båtklubbar och varv att få statsbidrag till tömningsstationer och att ordna anslutning till avloppsnätet på land. De tömningsstationer som fått bidrag är öppna för alla och gratis att använda.
Bilden till höger visar tömningsstationen hos Båtkompaniet i Skurusundet. På sidan sitter den internationella symbolen för sugtömning - håll utkik!
Läs mer om var du kan tömma din båtlatrin i Nacka.

Många fritidsbåtar saknar fortfarande tank för toalettavfall - hålltank - eller så finns det en hålltank utan det däcksbeslag som behövs för att man ska kunna tömma till en sugtömningsstation. På webbportalen batmiljo.se finns information om hur man bygger om. 

För de minsta båtarna är ett alternativ till ombyggnad att skaffa en portabel tank, som kan tömmas i hamnens utslagsvask.

Eco-driving till sjöss

Att köra på ett skonsamt och miljöanpassat sätt - eco-driving - är numera ett välkänt begrepp för bilar. Liknande tankar går att tillämpa för motorbåtar till sjöss. Det handlar om att bli mer medveten om sin körstil, och kanske förändra den lite. Vinsten blir lägre bränsleförbrukning och jämnare körning - ett plus för både plånboken och miljön.

Eco-driving innebär bland annat:

 • Du kör din planande båt under eller en bit över planingströskeln. Vågsprutet ska synas ungefär på mitten av båten.
 • Du tar vågor genom att ta en liten omväg istället för att sakta ned och sedan gasa på.
 • Du ser över motorns filter och slangar varje säsong och byter tändstift.
 • Du lastar båten jämnt.

Motorer, bensin, olja, kemikalier...

Att vara aktsam när man hanterar kemikalier och oljeprodukter är alltid viktigt. Välj miljöanpassade produkter! Utsläpp och spill som hamnar i vattnet kommer att påverka det som lever där direkt.

 • Om du har en gammal tvåtaktsmotor bör du i första hand byta till en modern fyrtaktsmotor. Den släpper ut mycket mindre föroreningar till luft och vatten. Gamla tvåtaktsmotorer med förgasare har så dålig förbränning att 2-3 dl av varje liter bensin går rakt ut i vattnet utan att förbrännas.
 • Om du har en tvåtaktsmotor bör du välja alkylatbensin. Det är ett renare motorbränsle, som ger 85-90% lägre giftiga utsläpp. (Alkylatbensinen är tyvärr dyrare än vanlig bensin. Innan du börjar använda den i en båtmotor av nyare typ bör du kontrollera med motortillverkaren att det går bra.)
 • Välj alltid miljöanpassad olja. Den bryts ner snabbare i naturen och innehåller mindre giftiga tillsatser. Det finns miljöanpassade oljor som passar alla slags motorer - fråga hos din försäljare!
 • Använd inte mer kemikalier än nödvändigt. Det behövs inte mycket diskmedel i Östersjön eftersom vattnet är så mjukt.
 • Välj miljömärkta hushållskemikalier och båtvårdsprodukter. Vanliga miljömärkningar är Svanen eller Bra Miljöval. Välj fosfatfria produkter, då minskar du övergödningen av havet.
 • Undvik att spilla ut kemikalier i vattnet eller på marken.
 • Vid slipning av båtskrovet ska slipmaskin med uppsamlingsfilter användas och vid skrapning ska en underliggande markduk användas för att förhindra markföroreningar. Alla färgrester ska lämnas som farligt avfall till någon av kommunens återvinningscentraler.

Visa hänsyn - påverka andra!

Varken inne i en vik eller ute på havet är du ensam. För många djur och växter är vattnet den enda möjliga miljön - ett friskt hav är deras livsvillkor. Även människor kan påverkas av vad du gör till sjöss.

 • Kör inte fortare än du behöver! Detta gäller särskilt intill bostäder, känsliga och skyddade områden, i hamnar och i trånga sund. Hög fart och buller kan även störa djurlivet.
 • Bli ett föredöme! Visa andra att det går att vara miljövänlig till sjöss. Ju snabbare bra praktiska lösningar sprider sig, desto bättre för Östersjön!
 • Ta reda på hur miljövänlig din hemmahamn är. Arbetar ni aktivt med att minska båtlivets risker? Finns det någon miljöansvarig? Finns det en plan för att hantera avfall? Spolas båtarna på en spolplatta med rening? Finns det regler för vilka båtbottenfärger medlemmarna får använda? Kan man lämna latrin eller tömma en toatank? Förmodligen finns det en hel del ni kan förbättra tillsammans.

Rent kustvatten - en utmaning för kommunen och enskilda

Arbetet för att tillståndet i Östersjön och andra större vattenområden drivs och samordnas på ett nytt sätt genom att det nu finns miljökvalitetsnormer för vattenområden. Ett viktigt mål är att statusen för vattnen längs Nackas kust ska bli god senast år 2021. Den nuvarande statusen är dålig, vilket beror främst på övergödningen och höga halter av bland annat giftiga tungmetaller i kustvattnen.

Kommunen arbetar med miljökvalitetsnormerna bland annat genom den långsiktiga planeringen och genom att bygga ut det kommunala va-nätet. Utmaningarna och många åtgärder beskrivs i kommunens kustprogram.
Läs mer om kustprogrammet

En annan del av kommunens insatser är miljötillsyn av verksamheter som påverkar miljötillståndet i våra kustvatten. Det gäller bland annat enskilda avlopp och marina verksamheter som varv, marinor och båtklubbar. Genom tillsynsbesök och andra kontakter ska kommunen kontrollera att verksamheterna lever upp till  miljöbalkens krav. Men kommunen ser tillsynen också som en väg att sprida goda idéer och bidra till en positiv samverkan i arbetet för en god miljö.

Att bidra till ett miljöanpassat båtliv är en av de viktigaste insatserna vi kan göra som enskilda för att förbättra miljön utmed kusterna och ute i Östersjön.

Publicerad av: mijoinfo@nacka.se
Publicerad: 2010-06-07
Uppdaterad: 2016-01-13
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster