Tomträtter i Nacka

Nacka kommun upplåter mark med tomträtt för olika ändamål. Den som har småhus med tomträtt kan också friköpa den.

Här tas de vanligaste frågorna om tomträtter upp.

Vad är en tomträtt?

Tomträtt är en mycket stark nyttjanderätt till mark. Ofta jämförs tomträtt med äganderätt. Upplåtelsen är inte bestämd i tid.

Som tomträttshavare har man många befogenheter och skyldigheter som annars ligger på fastighetsägaren. Till exempel kan en tomträtt pantsättas, rättigheter kan inskrivas i tomträtten och den kan säljas utan fastighetsägarens godkännande. Tomträttshavaren betalar fastighetsskatt, har skyldighet att hålla fastigheten i vårdat skick och så vidare. Regler om tomträtt finns i Jordabalken 13 kapitlet. 

Uppsägning

Det är enbart kommunen som kan säga upp tomträtten och då enbart om marken behövs för ”samhällsviktiga ändamål”. Tomträtten för bostäder kan sägas upp tidigast 60 år räknat från upplåtelsetidpunkten. Motsvarande tid för andra ändamål än bostäder är 20 år. Om uppsägning inte sker förlängs upplåtelsetiden med 40 år (gäller bostäder).

Avgäld - den årliga avgiften

För att få nyttja marken betalar tomträttshavaren en årlig avgift som kallas avgäld. Beloppet är oförändrat under en avtalad period.

I Nacka kommun är avgäldsperioden vanligtvis tio år. Inför en ny period kan båda parter begära ny avgäld. I Nacka kommun beslutar kommunfullmäktige om vilken avgäld som kommunen ska begära för den nya avgäldsperioden. Om parterna inte kan komma överens kan någon av parterna väcka talan hos fastighetsdomstolen. Talan måste vara väckt senast ett år före den nya avgäldsperiodens början. Domstolen ska då avgöra avgäldens storlek. Enligt jordabalken och rättspraxis ska avgälden vara en skälig ränta på markens värde vid omregleringstidpunkten.

Normalt får förlorande part betala även motpartens kostnader i domstolen.

Betalning av avgäld

Tomträttsavgälden ska betalas i förskott varje kvartal. Kommunen skickar ett inbetalningskort cirka en månad före varje betalningstillfälle. Vid byte av tomträttshavare ska detta anmälas skriftligt till Fastighetskontoret.

Om ägarbyte sker mitt i ett kvartal delar inte kommunen på avgälden. Reglering av avgälden bör i stället ske vid likvidavräkningen som brukar upprättas mellan köpare och säljare i samband med köpet av tomträtten.

Självdeklaration

Tomträttsavgälden är avdragsgill på samma sätt som räntor på lån i tomträtten.

Regler om friköp fattades av kommunstyrelsen den 29 oktober år 2007 (§217).
Läs beslutet i protokollet (Word).

Publicerad: 2008-03-16
Uppdaterad: 2014-11-17
Självservice
Kontakta oss

Skicka önskemål om friköp av tomträtt till
nacka.kommun@nacka.se  
eller fax 08-718 91 15

 
Politiskt ansvar
Externa länkar
 
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster