Fisksätra station

Fisksätra station, med väntkurer från 1974. Foto: Karl Gabor, Nacka lokalhistoriska arkiv.  Stations- och spårområdet vid Fisksätra station behöver utökas för att Saltsjöbanan ska kunna få dubbelspår. Det ingår i upprustningen och moderniseringen av Saltsjöbanan, som genomförs i landstingets regi. Genom dubbelspåret ska det bli möjligt att ha 12-minuterstrafik till alla stationer. 

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Enligt landstingets nuvarande budget som beslutades i juni 2015 skjuts investeringar på nya mötesstationer med dubbelspår i Fisksätra och Tattby till 2021 när en ny budget tas. När dubbelspår blir möjligt avgörs av landstingsfullmäktige som beslutar om budget. Dubbelspåren är en förutsättning för ökad turtäthet till 12-minuterstrafik på Saltsjöbanan.
  • Med anledning av landstingsbeslutet pågår en diskussion mellan Trafikförvaltningen och Nacka kommun om hur en fortsättningen av planarbetet för Fisksätra station ska bedrivas.
  • Samråd har pågått mellan den 17 mars och den 13 april 2015. Läs planförslaget och underlagsrapporternaKlicka i pilen för att läsa om ämnet längre ner på sidan! Klicka i bilden för att få läsa om skedet längre ner på sidan! Det börjar med projektets start.Detaljplaneringen består av flera faser. Det avslutas med att den nya detaljplanen börjar gälla.Beslut om finansiering tas vanligen parallellt med detaljplaneringen. Ekonomin regleras till stor del genom avtal mellan kommunen och markägare.Projektering och upphandling av entreprenörer är vanliga frågor i det här skedet av projektet.Under utbyggnadsskedet ansvarar kommunen för bygge av vägar och annan infrastruktur.

Det börjar med en idé...Projektplanering

Projektets start-pm, detsamma som för projektet Fisksätra norra centrum, innehåller mål, geografisk avgränsning, finansiering och tidplan. Se Fisksätra norra centrum

Projektet startade den 10 juni 2014, när förslaget till start-pm godkändes av politikerna i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott.

Projektet har sedan delats upp i två detaljplaner, en för stationen och en för Stenas fastigheter, se Fisksätra norra centrum

Start-pm
Läs om hur processen går till, från idé till bygge.

Detaljplan

Till sidans topp.Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas. Ett förslag till detaljplan har upprättats för Fisksätra station. Detaljplanen syftar till att utöka spår- och stationsområdet för Saltsjöbanan vid Fisksätra station till dubbelspår vilket möjliggör en ökad turtäthet. Målet är vidare att tillgänglighetsanpassa stationen och dess anslutande gångvägar. Detaljplanen är en del i upprustningen av hela Saltsjöbanan som genomförs av Trafiknämnden Stockholms läns landsting.

Planområdet ligger intill Fisksätra centrum, norr om Fisksätravägen. Planområdet utgörs i huvudsak av mark som redan används av järnvägstrafik och station. Planförslaget berör även en mindre del av Fisksätravägen.

Kommunens bedömning är att planförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan.

Nacka kommun ser utvecklingen av Saltsjöbanan som ett viktigt inslag för att kunna utveckla och säkerställa översiktsplanens strategier om ett effektivt och klimatanpassat transportsystem och en utveckling av de lokala centrumen.

Samråd

Samråd har pågått mellan den 17 mars och den 13 april 2015. Under samrådet har berörda myndigheter, kommuner och sakägare möjlighet att lämna synpunkter. Ett välbesökt öppet hus arrangerades i Fisksätra bibliotek den 24 mars. Synpunkterna som kommer in redovisas och bemöts i en samrådsredogörelse som sedan ligger till grund för eventuell revidering av planförslaget. Delegationsbeslut samråd 2015-03-13

Planhandlingar - samråd
Planbeskrivning
Plankarta

Underlagsrapporter  - samråd
Kulturmiljöanalys
Trafikbullerutredning
Riskidentifiering
PM Trafikförvaltningen

Informationsaffisch

Granskning av planförslag

Under granskningen ställs det nya förslaget ut, och de som berörs har en ny möjlighet att lämna synpunkter. Kommunen arbetar därefter vidare med att ta fram ett slutligt förslag till politikerna i kommunfullmäktige.

Antagande

Politikerna i kommunfullmäktige antar förslaget till detaljplan. Om det finns större motsättningar om innehållet röstar man. Berörda personer (sakägare) och vissa organisationer har rätt att överklaga beslutet, under förutsättning att de tidigare lämnat synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Politisk diskussion.Detaljplanen: Laga kraft

Detaljplanen börjar gälla (vinner laga kraft) tre veckor efter att fullmäktiges mötesprotokoll justerats, under förutsättning att fullmäktiges beslut inte överklagats.

Till sidans topp.

Finansiering

Kommunen och trafikförvaltningen ingår avtal med varandra som reglerar parternas åtaganden och kostnader.

Kostnader för detaljplanen ska regleras med ett planavtal. Kostnader för utbyggnad regleras i genomförandeavtal med trafikförvaltningen.

Till sidans topp.Förberedelser för utbyggnad

Förberedelserna för utbyggnaden består främst av att lösa markfrågor och projektera.   Till sidans topp.

Utbyggnad

När utbyggnaden pågår kan en eller flera entreprenörer arbeta i området. Kommunens projektledare ska bland annat se till att samarbetet fungerar och att de som bor i närområdet får information om vad som sker. 

Till slutfasen av projektet hör att kommunen ska godkänna de slutbesiktningar som görs av arbeten med vägar, parkmark, ledningar med mera. Kommunens projektledare skriver också en slutredovisning, som presenteras i kommunstyrelsen. Ett syfte med den är att politiker och tjänstemän ska dra lärdom av vad som har fungerat bra och mindre bra inför kommande projekt. 

Publicerad: 2014-12-06
Uppdaterad: 2015-09-03
Kontakta oss
Kommunens projektledare

Emil Hagman
08-718 93 02
 

Planarkitekt

Thomas Magnusson
08-718 93 59

Stadsbyggnadsservice

Svarar på allmänna frågor om projektet
E-post 
08-718 80 00

 
Fakta

Planläggning för att dubbelspår ska kunna byggas ut vid Fisksätra station.

Enligt landstingets nuvarande budget som beslutades i juni 2015 skjuts investeringar på nya mötesstationer med dubbelspår i Fisksätra och Tattby till 2021 när en ny budget tas.


Se området på karta

 
Externa länkar
 
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster