Finnboda varv

Nybyggt hus vid kajen. 

Det tidigare industriområdet Finnboda Varv vid Nackas norra kust håller på att omvandlas till ett stor nytt stort bostadsområde. I samband med det byggs gång- och cykelvägar utmed vattnet. Detaljplanen ska också säkra att de mest värdefulla byggnaderna från industriepoken bevaras.

Vad händer nu och i nästa steg?

  • HSB är den största byggherren i Finnboda. 2012 sålde man en del av marken till IKANO, som nu bygger bostadsrätter. Försäljning av bostäder pågår.
  • HSB bygger en gång- och cykelbana utmed vattnet.
  • Arbete har startat i syfte att kommunen ska ta över ansvaret för bl.a. kajområdet och en gång- och cykelbana från bostadrättsföreningarna. Kommunen genomför därför en teknisk undersökning av kajerna. Läs mer.

    Klicka i pilen för att läsa om ämnet längre ner på sidan! Klicka i bilden för att få läsa om skedet längre ner på sidan! Det börjar med projektets start.Detaljplaneringen består av flera faser. Det avslutas med att den nya detaljplanen börjar gälla.Beslut om finansiering tas vanligen parallellt med detaljplaneringen. Ekonomin regleras till stor del genom avtal mellan kommunen och markägare.Projektering och upphandling av entreprenörer är vanliga frågor i det här skedet av projektet.Under utbyggnadsskedet ansvarar kommunen för bygge av vägar och annan infrastruktur.

Det börjar med en idé...Projektplanering

Projektets start-pm innehåller mål, geografisk avgränsning, finansiering och tidplan. Projektet startade när förslaget till start-pm godkändes av politikerna i kommunstyrelsen.
Start-pm 

Läs om hur processen går till, från idé till bygge.

Detaljplan

Till sidans topp.Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas.

Detaljplanen började gälla (vann laga kraft) den 24 april 2003.

Senare har två tillägg till detaljplanen gjorts: Detaljplan 374, som vann laga kraft den 16 december 2005, gäller en cirkulationsplats. Detaljplan 452, som vann laga kraft den 4 september 2008, gäller bygge av cirka 70 bostäder på en pir.

Gällande handlingar  
Plankarta  
Planbeskrivning  
Genomförandebeskrivning  
Miljökonsekvensbeskrivning  

Senare detaljplaner (tillägg), gällande handlingar  
Detaljplan 374, plankarta  
Detaljplan 374, planbeskrivning
Detaljplan 374, genomförandebeskrivning  
Detaljplan 452, plankarta
Detaljplan 452, planbeskrivning
Detaljplan 452, genomförandebeskrivning  
Detaljplan 452, miljöredovisning  
Detaljplan 452, gestaltningsprogram
Detaljplan 452, riskanalyser

Syftet med planen är att omvandla Finnboda varv till ett bostads- och arbetsområde, med hänsyn tagen till de speciella förutsättningarna och riksintresset för kulturmiljövården. Den reglerar även hur vattnet närmast utanför det gamla varvsområdet ska användas.

Cirka 850 lägenheter kan byggas enligt planen. Dessutom ingår det att ett nytt gång- och cykelstråk ska anläggas längs kajen. Ett gångstråk i nordsydlig riktning och en dagvattenledning byggs också.

Eftersom kommunen ansåg att planen medför betydande miljöpåverkan gjordes en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalkens regler.
Miljökonsekvensbeskrivning (pdf)

Till sidans topp.Finansiering

Finnboda Industrilokaler Handelsbolag är byggherre. Företaget står för kostnaderna för utbyggnaden, inklusive så kallade allmänna anläggningar (nya vägar, vatten- och avloppsnät, offentlig parkmark med mera). Byggherren bekostar även arbetet med att ta fram detaljplanen.

Avtal om kostnaderna

Kommunen och byggherren har ingått avtal med varandra som reglerar parternas åtaganden och kostnader.

Ett planavtal, som tar upp kostnaderna för detaljplaneringen, tecknades i början av projektet. Ett exploateringsavtal, som beskriver hur genomförandet ska gå till och finansieras, tillkom senare.

Till sidans topp.Förberedelser för utbyggnad

Förberedelserna för utbyggnaden består främst av att lösa markfrågor och projektera.  

Markfrågor

Projektet måste se till att kommunen har tillgång till den mark som enligt detaljplanen ska vara allmän plats (vägar, parker med mera). Därför har fastighetsregleringar genomförts med hjälp av lantmäteriet. 

Projektering

Innan byggskedet kan starta måste alla allmänna anläggningar - vägar, ledningar för vatten och avlopp, lekplatser, trädplanteringar med mera - projekteras. Det betyder att en konsult ritar det som ska byggas. Í det här projektet har byggherren svarat för mycket av projekteringen, som sedan godkänts av kommunen.

Till sidans topp.

Utbyggnad

Först har mycket av infrastrukturen i området byggts ut: vatten- och Spaden i jorden!avloppsledningar har grävts ner, tillsammans med nät för el, telefon och bredband. 

För att byggherren ska få bygga enskilda fastigheter krävs att kommunen beviljar bygglov.

Vad byggs just nu?

En dagvattenledning i Varvsvägen håller på att byggas, liksom en gångbana längs med Varvsvägen och en gång- och cykelbana västerut.

HSB byggde först delområdet Finnboda Park. Efter ett avbrott i samband med finanskrisen 2008-2009 återupptogs arbetet med nya etapper. Samtidigt har IKANO, som köpt en del av marken, börjat bygga delområdet Saltsjö Vy.

Kommunen genomför nu (senhösten 2013) en teknisk undersökning av kajerna.

Till slutfasen av projektet hör att kommunen ska godkänna de slutbesiktningar som görs av arbeten med vägar, parkmark, ledningar med mera. Kommunens projektledare skriver också en slutredovisning, som presenteras i kommunstyrelsen. Ett syfte med den är att politiker och tjänstemän ska dra lärdom av vad som har fungerat bra och mindre bra inför kommande projekt.  

Publicerad: 2012-05-23
Uppdaterad: 2015-10-06
Kontakta oss
Bastian VreedeKommunens projektledare

Erik Wiktorsson
08-718 78 23

Byggherrens projektledareChristian Ultenius 
HSB
08-785 39 53

Stadsbyggnadsservice

Svarar på allmänna frågor om projektet
E-post 
08-718 80 00

 
Fakta

Ca 700 lägenheter (bostadsrätt). Inflyttning: pågår t.o.m. 2018

Byggherrar: HSB och IKANO
 
Se området på karta

 
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster