Kvarnholmsförbindelsen, etapp 1 - bro och tunnel

Illustration av den nya bron i kvällsljus.  För att knyta samman Kvarnholmen och centrala Nacka bygger vi en ny förbindelse för bilar, bussar, cykeltrafik och fotgängare. En bro byggs över Svindersviken och en tunnel under Ryssbergen. Vägen och de nya anläggningarna blir kommunala. Projektet finansieras genom det omfattande byggandet på Kvarnholmen och med skattemedel.

Vad händer nu och i nästa steg? 

 

 • Kvarnholmsförbindelsen invigs den 11 juni och öppnar för trafik senast den 24 juni 2016
  Ett viktigt steg har då tagits för att knyta ihop Nacka stad.

 • Lördagen den 11 juni inviger vi nya Svindersviksbron som kopplar samman Kvarnholmen med centrala Nacka. Samtidigt är det Kvarnholmens dag och det händer spännande saker hela dagen. Här ser du en del av det som händer under dagen:
  - Invigningsceremoni på bron.
  - Bro- och tunnelpromenad – öppet för alla efter invigningen.
  - Bröllop på bron.
  - Kvarnholmsrännet – knattelopp för barn mellan 5-12 år.
  - Magiska trädgården ordnar barnaktiviteter.
  - Sightseeingbåt – gratisturer med klassisk träbåt runt Kvarnholmen.
  - Utställning om Nacka stad och Kvarnholmsförbindelsen.
  - Korvgrilling och aktiviteter i Kvarnholmsparken.
  - Streetbasket vid kajen.

  Välkommen till en riktig familjefest på Kvarnholmen!

 • Strandpromenaden mellan Nacka strand och Marinstaden är öppen sedan februari 2016
  Strandpromenaden mellan Nacka strand och Marinstaden öppnade vecka 7. Sedan vecka 12 är också trappan mellan Vikdalsvägen och Strandpromenaden öppen och det går att promenera hela Strandpromenaden.
  Strandpromenaden var stängd av säkerhetsskäl under arbetena med landfäste och tunnelmynning.

 

 • Båtar under nya Svindersviksbron
  Arbeten under bron klara och den segelfria höjden under Kvarnhomsförbindelsen är 19 meter. Det gäller för mittdelen av bron och de yttre gränserna är inte markerade. Det innebär att om ni tänker segla under bron med en båt nära 19 meters höjd så ska ni segla mitt i spannet.

 • Trafikplats Kvarnholmen

  Klicka på bilden för att se bilden i ett större format i ett eget fönster.
  Läs mer på Trafikverkets webbplats om den nya trafikplatsen som ska binda ihop Kvarnholmsförbindelsen med väg 222, i höjd med Nacka gymnasium. Det är Trafikverket som ansvarar för den vägplan som behövs för att bygga den nya trafikplatsen.
  Trafikverkets vägplan för trafikplats Kvarnholmen

  Trafikverkets vägplan berör ett mindre område längs med Värmdöleden som i Nackas gällande stadsplan var planlagt som park respektive gata. Då en vägplan inte får strida mot en gällande stadsplan upphävdes dessa delar av stadsplanen. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antog upphävandet den 24 juni 2015.
  Läs planhandlingarna.

 • Svindersviksbron på plats över viken
  Den 22 april 2015 lades Svindersviksbron på plats över viken.

  Läs, se bilder och film om när bron till Kvarnholmen drogs ut över Svindersviken på vår sida på Facebook och sidan om "brodraget".

  Se film - när Svindersviksbron lades på plats över viken (brolansering):
  Kort version (2 minuter)
  Längre version (5 minuter)


 

Klicka i pilen för att läsa om ämnet längre ner på sidan! Klicka i bilden för att få läsa om skedet längre ner på sidan! Det börjar med projektets start.Detaljplaneringen består av flera faser. Det avslutas med att den nya detaljplanen börjar gälla.Beslut om finansiering tas vanligen parallellt med detaljplaneringen. Ekonomin regleras till stor del genom avtal mellan kommunen och markägare.Projektering och upphandling av entreprenörer är vanliga frågor i det här skedet av projektet.Under utbyggnadsskedet ansvarar kommunen för bygge av vägar och annan infrastruktur.I avslutningen ingår besiktningar och godkännande av byggarbetena. Projektet ska också redovisas.

Det börjar med en idé...Projektplanering

Projektet startade 2007, när förslaget till start-pm godkändes av politikerna i kommunstyrelsen. Startbeslutet tar bl.a. upp mål, ekonomi och kopplingar till andra projekt. Det knyter an till detaljplaneprogrammet för Kvarnholmen från 2006. Som en följd av programmet träffade kommunen och KF Fastigheter ett avtal som innebär att kommunen ska bygga en broförbindelse österut. Bakgrunden är att Henriksdals trafikplats redan nu är så hårt belastad att en förbindelse över Svindersviken anses nödvändig för att nya områden på Kvarnholmen ska kunna bebyggas.   
Start-pm
Detaljplaneprogram för Kvarnholmen

Läs om hur processen går till, från idé till bygge.

Detaljplan

Till sidans topp.Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas.

Gällande planhandlingar  
Dp 535 Ny förbindelse mellan Kvarnholmen och Nacka centrum

Detaljplanen började gälla (vann laga kraft) den 10 april 2013.

Projektets syfte är att skapa en förbindelse mellan två av de stadsdelar i Nacka som väntas utvecklas kraftigast - Kvarnholmen och Nacka centrum.

Dokument från planprocessen

Miljökonsekvensbeskrivning

Eftersom kommunen bedömt att planen medför betydande miljöpåverkan har en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalkens regler gjorts. I samband med den gjordes även en bullerutredning.
Miljökonsekvensbeskrivning
Bullerutredning

Till sidans topp.

Finansiering

Projektet genomförs av Nacka kommun. En stor del av kostnaden ska dock tas ut av de företag som kommer att bygga på tidigare obebyggda delar av Kvarnholmen. 

Det vinnande anbudet i upphandlingen av entreprenaden för förbindelsen (bro, tunnel samt gång- och cykelvägar) är på 253,5 miljoner kronor. Entreprenören står för riskerna för eventuella fördyringar av det som ingår i avtalet.

Utanför själva bro- och tunnelprojektet ska en ny trafikplats med väganslutningar byggas. Till den har Nacka kommun beviljats statligt bidrag med 30 procent.

Avtal om kostnaderna

Det ramavtal som Nacka kommun träffade med KF Fastigheter i samband med att detaljplaneprogrammet för Kvarnholmen godkändes är grunden för fördelningen av kostnader mellan kommunen, och därmed skattebetalarna, och exploatörerna på Kvarnholmen. Avtalet innebär att exploatörerna betalar per kvadratmeter i nya byggnader. Under förutsättning att Kvarnholmen bebyggs enligt målen i programmet blir bidraget, som ska gå till båda etapperna av Kvarnholmsförbindelsen, 165 miljoner kronor. 

Till sidans topp.Förberedelser för utbyggnad

Förberedelserna för utbyggnaden består normalt främst av att lösa markfrågor och projektera. 

Markfrågor

Projektet måste se till att kommunen har tillgång till den mark som enligt detaljplanen ska vara allmän plats (vägar, parker med mera). Därför görs ofta så kallade fastighetsregleringar med hjälp av lantmäteriet. I det här projektet är avsikten att kommunen ska ta över några mindre markområden på Ryssbergen. 

Projektering

I det här projektet har mycket arbete lagts ned på att genomföra en samlad upphandling av entreprenad för byggarbetena genom ett nytt förfarande - "konkurrenspräglad dialog". Det innebär bland annat att några företag som varit intresserade av att genomföra bygget på ett tidigt stadium har fått ta ett större ansvar än normalt för de tekniska lösningarna. Efter en första kvalificering har kommunens projektledning genomfört en dialog med tre byggföretag som fått samma förutsättningar angående tekniska krav, utformning, ekonomi, tidplan med mera. Företagen presenterade sedan anonymt egna förslag. De poängsattes av kommunens projektgrupp. Kommunstyrelsen fattade därefter beslut om vilket anbud som skulle antas. Det visade sig vara ett av det tyska entreprenadföretaget Bilfingers förslag.
Upphandlingsprotokoll 

Genom dialogen är en stor del av projekteringen genomförd. Före byggstart  behövdes det främst kompletteringar med arbetshandlingar för konstruktionerna. 

Till sidans topp.

Utbyggnad

Arbetsplanen säger att det första året främst ska användas för att bygga tunneln och år två till brobygget.

Läs projektets nyheter eller informationsbladen från projektledningen för att följa vad som händer:
Nyheter
Hämta informationsblad

Till slutfasen av projektet hör att kommunen ska godkänna de slutbesiktningar som görs av arbetena. Kommunens projektledare skriver också en slutredovisning, som presenteras i kommunstyrelsen. Ett syfte med den är att politiker och tjänstemän ska dra lärdom av vad som har fungerat bra och mindre bra inför kommande projekt. 

Publicerad: 2012-10-29
Uppdaterad: 2016-05-17
Kontakta oss

Yussuf HassenProjektchef Yussuf Hassen
Tfn:
08-718 90 42
 

Projektledare Rikard Dahlström
Tfn: 0704-88 44 15

Har du frågor? Mejla:
Kvarnholmsförbindelsen

Planarkitekt
Therese Sjöberg
Tfn: 08-718 93 62

Projektchef, Implenia (tidigare Bilfinger)
Tobias Kulick
Tfn: 0701-689 503
 

Stadsbyggnadsservice

Svarar på allmänna frågor om projektet
E-post 
08-718 80 00

 
Fakta

Bro och tunnel mellan östra Kvarnholmen och vägnätet i centrala Nacka.
 

Byggstart sommaren 2013.

Kvarnholmsförbindelsen beräknas kunna öppna för trafik i juni 2016.  

 

Se området på karta

 
Externa länkar
Trafikverket planerar och bygger "Trafikplats Kvarnholmen" som binder ihop Kvarnholmsförbindelsen med väg 222 i höjd med Nacka gymnasium.
Läs på trafikverkets webbplats
 
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster