Program för Planiaområdet

Illustration över det framtida Planiaområdet Planiaområdet ligger centralt på västra Sicklaön, i anslutning till Nacka station och Sickla köpkvarter. Området har redan bra kommunikationer. I framtiden blir de ännu bättre då tunnelbanans blå linje väntas gå genom området. Programmet klargör hur ny bebyggelse, infrastruktur, service med mera bör utvecklas samt ger riktlinjer för hur kommande detaljplanearbete ska bedrivas.

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har tillstyrkt programmet och ett antagande i kommunstyrelsen är planerat till sommaren 2016.
    Protokoll, § 153, s 22
  • Programförslaget var på samråd under tiden 28 oktober 2013 till och med den
    6 december 2013. Läs mer
  • Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslog den 28 oktober 2014 kommunstyrelsen att anta programförslaget. Läs protokollet.
  • En kompletterande trafikutredning har tagits fram med hänsyn bland annat till det ökade antalet bostäder och de föreslagna kopplingarna mellan Planiavägen, Simbagatan och Värmdövägen. Den finns bland Underlag och utredningar nedan.

Klicka i pilen för att läsa mer om ämnet längre ner på sidan!

Projektplanering

Om kommunen anser att det är lämpligt kan ett projekt inledas med att ett program för den kommande detaljplaneringen tas fram. Programmet beskriver utgångspunkter och mål för planarbetet. Här omfattar programmet ett större område, som senare ska detaljplaneras i etapper.

Projektets start-pm innehåller mål, geografisk avgränsning, finansiering och tidplan. Programarbetet startade när start-pm godkändes av politikerna i kommunstyrelsen den 11 februari 2013.
Start-pm för detaljplaneprogram

Programarbete

Ungefärlig gräns för programområdet.Programområdet ligger på västra delen av Sicklaön. Norra delen består av ett kuperat skogsområde mellan Finntorp och Alphyddan som ägs av kommunen. Öster om Sickla köpkvarter fortsätter programområdet med ett område bestående av gammal industrimark, en tillfällig förskola samt ett antal villor mellan Järlaleden och Värmdövägen. Även området söder om Järlaleden ingår i programområdet.
Till höger: Karta med ungefärlig gräns för programområdet.

Programarbetet ska visa hur en attraktiv, funktionell och hållbar stadsdel kan skapas utifrån översiktsplanens mål och strategier. Programmet syftar även till att i ett tidigt skede förankra förslaget hos sakägare, intresseorganisationer och  myndigheter.

Möjligheterna att bevara befintlig vegetation prioriteras, liksom att utveckla stråk för rekreation. Även tillgängligheten till Kyrkvikens norra strand ses över. Behovet av bostadsnära natur och lekplatser, liksom behovet av anläggningar för idrott och fritid, beaktas i programmet.

Inom ramen för programarbetet pekas fyra hållbarhetsmål ut som särskilt viktiga att fokusera på:
• Dagvatten som renas och infi ltreras
• Effektiv mark- och resursanvändning
• Hållbart resande
• En levande kulturmiljö

Dessa fyra hållbarhetsmål har arbetats in och ska genomsyra målen och visionen för programmet som beskrivs i inledningen av programförslaget. I kommande detaljplaneskeden ska dessa mål följas upp.

Samråd om programmet

Under samrådet får myndigheter och remissinstanser samt boende i närområdet lämna sina synpunkter. Samråd om förslag till program för Planiaområdet pågick mellan 28 oktober och 6 december 2013. Programförslaget visades också för drygt 200 besökare vid två öppna hustillfällen i Dieselverkstaden den 14 och 20 november 2013.
Läs samrådshandlingarna

Antagande av programmet

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har tillstyrkt programmet och ett antagande i kommunstyrelsen är planerat till i hösten 2015. 
Protokoll, § 153, s 22.

 Programhandling -  antagande  
Detaljplaneprogram Planiaområdet   
Samrådsredogörelse

 Underlag och utredningar   
Dagvattenutredning   
Trafikutredning
Trädinventering - naturvärdesträd
Kulturhistorisk inventering
Kompletterande trafikutredning

Beslut om programmet

Politikerna i kommunstyrelsen beslutar om programmet. Beslutet kan inte överklagas.

Kommande plan- och byggprojekt

Ett program kan aldrig leda till att marken får användas på ett nytt sätt. Nästa steg blir därför att ett arbete med att utarbeta en eller flera nya detaljplaner tar vid. Den planeringen innehåller samma faser, och samma möjligheter att ge synpunkter, som vanligt. Men avsikten är att planeringen ska gå smidigare och leda till ett bättre samlat resultat genom att projekten har programmet som grund.  

Publicerad: 2013-02-27
Uppdaterad: 2016-01-27
Kontakta oss
ProjektledarePetra Carlenarson
08-718 92 07
 

Planarkitekt

Jenny Nagenius
08-718 94 78

Stadsbyggnadsservice

Svarar på allmänna frågor om projektet
E-post 
08-718 80 00

 
Fakta

Programarbete i ett område som ska få tätare och mer blandad bebyggelse.
 

Stora markägare: Nacka kommun och Atrium Ljungberg AB.
 

Antagande av program: sommaren 2016.


Se området på karta

 
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster