Tvärbanan till Nacka

Tvärbanan vid dagens ändstation Sickla udde.  Projektet ska göra det möjligt att förlänga Tvärbanan, från dagens ändhållplats Sickla Udde i Hammarby Sjöstad till Saltsjöbanans Sickla station i Nacka. Det ska skapa ett nytt attraktivt alternativ att resa med kollektivtrafik och avlasta Slussen under  ombyggnationen. Nacka stad ska vara en nära och nyskapande del av Stockholm.

Vad händer nu och i nästa steg?

  • För att skapa utrymme åt spårarbeten för nya Tvärbanan får Sicklavägen tillfälligt en ny sträckning österut vid korsningen förbi Uddvägen och Båtbyggargatan. Fannys väg och Uddvägen får tillfälligt ny av- och påfart. För trafikflödet längs Sicklavägen innebär detta inga förändringar. Den tillfälliga sträckningen gäller till augusti 2016.
  • Trafikförvaltningen (SL) utför arbeten inom hela området under sommaren 2015. Den 8 juni började man spränga i berget mot den nya ändhållplatsen vid Sickla station. Bergsprängningen pågår i området i fyra månader. Det finns vibrationsmätare på intilliggande hus för att säkerställa att vibrationerna i berget inte överskrider gränsvärdena. Läs mer
  • Infarten från Värmdövägen till Sickla Industriväg stängs av för fordon från 17 augusti 2015 och elva månader framåt för att kunna arbeta med Tvärbanans förlängning till Sickla. Bilister kan under avstängningen köra in på Sickla Industriväg från Järlaleden.
  • Gång- och cykeltrafikanter påverkas inte av avstängningen utan kan nå Sickla Industriväg från båda hållen. Det intilliggande parkeringshuset når man från Järlaleden, via Sickla Industriväg. Fyra busshållplatser belägna på Sickla Industriväg stängs under byggtiden. Dessa bussar stannar vid hållplatserna på Järlaleden och Värmdövägen istället.

Har du frågor om utbyggnaden eller vill veta mer, läs mer här  
Läs plandokumentet 

Klicka i pilen för att läsa om ämnet längre ner på sidan! Klicka i bilden för att få läsa om skedet längre ner på sidan! Det börjar med projektets start.Detaljplaneringen består av flera faser. Det avslutas med att den nya detaljplanen börjar gälla.Beslut om finansiering tas vanligen parallellt med detaljplaneringen. Ekonomin regleras till stor del genom avtal mellan kommunen och markägare.Projektering och upphandling av entreprenörer är vanliga frågor i det här skedet av projektet.Under utbyggnadsskedet ansvarar kommunen för bygge av vägar och annan infrastruktur.

Det börjar med en idé...Projektplanering

Projektet startade i februari 2013, när förslaget till start-pm godkändes av politikerna i kommunstyrelsen. Projektets start-pm innehåller projektets syfte och mål, geografisk avgränsning, finansiering och tidplan.
Start-pm
Bilaga till start-pm (om angränsande planer som berörs)

Läs om hur processen går till, från idé till bygge.

Diskussioner om att förlänga Tvärbanan har pågått under en längre tid. Den 16 oktober 2012 beslutade landstingets trafiknämnd att utreda en sådan förlängning. Parallellt har Nacka kommun i samarbete med fastighetsägaren Atrium Ljungberg AB gjort en utredning där alternativa sträckningar studerats. Det resulterade i rapporten Tvärbana till Sickla (2012), som utgör ett underlag inför ett genomförandebeslut i landstingets trafiknämnd.

Landstingets trafiknämnd tog på ett extrainsatt möte den 18 juni 2013 ett positivt beslut om att genomföra utbyggnaden av tvärbanan.

Detaljplan

Till sidans topp.Nacka kommun har arbetat fram detaljplanen i nära samarbete med Trafikförvaltningen (tidigare SL) och berörda fastighetsägare.

Den nya planen gör det möjligt att förlängna Tvärbanan, från dagens ändhållplats Sickla udde i Hammarby Sjöstad till Sickla station i Nacka. Förlängningen ska skapa nya attraktiva resealternativ i kollektivtrafiken och avlasta Slussen under den planerade ombyggnationen. Projektet ska också bidra till att utveckla Västra Sicklaön till en mer sammanhängande och tät stadsdel i enlighet med kommunens översiktsplan Hållbar framtid i Nacka.

Detaljplanen omfattar framför allt området för förlängningen av Tvärbanan och ett område för ombyggnad av Uddvägen. 

För att kunna anlägga den nya spårvägen behöver ledningar i mark att flyttas eller skyddas och provisoriska trafikanläggningar kommer att behövas under utbyggnadsskedet. Utbyggnadsarbetena kommer att påverka närliggande fastigheter i området. 

Detaljplanen vann laga kraft den 27 mars 2015.

Gällande detaljplan
Dp 564 Tvärbanan till Nacka

 Dokument från planprocessen

Till sidans topp.

Finansiering

Huvudsakligen är det Trafikförvaltningen som kommer att finansiera förlängningen av tvärbanan. Kostnader för ombyggnad av den kommunala gatan längs spåret - Uddvägen - och förändringar av andra allmänna anläggningar som kommunen är huvudman för bekostar Nacka kommun enligt överenskommelse med Trafikförvaltningen och upprättat genomförandeavtal.

Trafikförvaltningen kommer att vara byggherre gentemot den entreprenör som ska upphandlas. Nacka kommun kommer att vara indirekt beställare av ombyggnaden av Uddvägen och andra allmänna anläggningar genom överenskommelse i genomförandeavtalet.

För att åstadkomma ett effektivt genomförande planeras samtliga arbeten att utföras i samma entreprenad.

Avtal om kostnaderna

Nacka kommun har tillsammans med Trafikförvaltningen tagit fram ett genomförandeavtal som reglerar parternas ansvar för kostnader och utförande under planerings- och genomförandefasen. Kommunfullmäktige i Nacka godkände den 17 juni 2013 genomförandeavtalet.

Landstingets trafiknämnd tog på ett extrainsatt möte den 18 juni ett positivt beslut om att genomföra utbyggnaden av Tvärbanan och godkände därmed även genomförandeavtalet. Beslutet bygger på att cirka 50 % av investeringskostnaden finansieras via statligt bidrag.

Till sidans topp.Förberedelser för utbyggnad

Trafikförvaltningen planerar i samverkan med Nacka kommun för den kommande utbyggnaden av Tvärbanan. För att kunna anlägga den nya spårvägen kommer ledningar i mark att behöva flyttas eller skyddas och provisoriska trafikanläggningar kommer att behövas under utbyggnadsskedet. Utbyggnaden av Tvärbanan kommer att påverka närliggande fastigheter i området.

Markfrågor

Projektet måste se till att kommunen har tillgång till den mark som enligt detaljplanen ska vara allmän plats (vägar, parker med mera). Därför görs ofta så kallade fastighetsregleringar med hjälp av lantmäteriet. 

Projektering

Innan byggskedet kan starta måste Tvärbanan och alla berörda anläggningar intill projekteras. Det betyder att en konsult ritar det som ska byggas. På basis av projekteringsunderlaget upphandlas en entreprenör för utbyggnad av Tvärbanan, ombyggnad av Uddvägen och tillhörande arbeten. Till sidans topp.

Utbyggnad

Trafikförvaltningen (SL) börjar 8 juni att spränga i berget mot den nya ändhållplatsen vid Sickla station. Bergsprängningen pågår i området i fyra månader. Det finns vibrationsmätare på intilliggande hus för att säkerställa att vibrationerna i berget inte överskrider gränsvärdena. Läs mer

Infarten från Värmdövägen till Sickla Industriväg stängs av för fordon från 17 augusti 2015 och elva månader framåt för att kunna arbeta med Tvärbanans förlängning till Sickla. Bilister kan under avstängningen köra in på Sickla Industriväg från Järlaleden.

Gång- och cykeltrafikanter påverkas inte av avstängningen utan kan nå Sickla Industriväg från båda hållen. Det intilliggande parkeringshuset når man från Järlaleden, via Sickla Industriväg. Fyra busshållplatser belägna på Sickla Industriväg stängs under byggtiden. Dessa bussar stannar vid hållplatserna på Järlaleden och Värmdövägen istället.

Har du frågor om utbyggnaden eller vill veta mer, läs mer här

Buller

Verksamhetsutövaren är ansvarig för att hålla sig inom de riktlinjer som finns i Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser. Läs mer

Om du störs av buller från verksamheten, kontakta alltid verksamhetsutövaren i första hand. Trafikförvaltningen (SL)

Läs mer om buller på kommunens webb

Till slutfasen av projektet hör att kommunen, efter godkänd slutbesiktning, ska överta de allmänna anläggningar (vägar, parkmark, ledningar med mera) som har påverkats eller byggts i projektet. Kommunens projektledare skriver också en slutredovisning, som presenteras i kommunstyrelsen.

Publicerad: 2013-03-05
Uppdaterad: 2015-09-21
Kontakta oss
Kommunens projektledare

Caroline Cederholm
08-718 90 48
 

Planarkitekt
Christian Rydberg
08-718 94 64

Stadsbyggnadsservice

Svarar på allmänna frågor om projektet
E-post 
08-718 80 00

 

Läs mer om Tvärbanans förlängning på Stockholms läns landstings webbplats

 
Fakta

En förlängning av Tvärbanan ska skapa en bytespunkt till Saltsjöbanan och bussar vid Sickla station.

Planeringen bedrivs i samarbete med Trafikförvaltningen.

 

Invigning planeras hösten 2017. 
  

Se området på karta

 
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster