Velamsunds naturreservat

Velamsunds naturreservat är ett av Nackas största friluftsområden, ca 700 hektar stort.

Hagmark vid kålgårdarna, Velamsund.Velamsundsområdet karakteriseras av sin ofta kraftigt brutna topografi, med kala eller glest tallbevuxna berg och mellanliggande dalgångar, kantade av löv- och barrskog. Den sprickdal, i vilken Insjön och Velamsundsviken ligger, är den mest framträdande. Från Himlabergets topp på drygt 70 meter har man en strålande utsikt över Baggensfjärden och öarna där bakom och från vinberget har man fina vyer över det centrala gårdsområdet. Strax nedanför Himlabergets topp finns ett välutvecklat klapperstensfält.

Karta över reservatet. Klicka för att se den större, i nytt fönster.I dalgångarna finns rester av den gamla odlingsmarken, men idag finns inte längre någon brukad åker. En del av den gamla åkermarken hålls idag öppen genom vall eller bete. I anslutning till de öppna markerna växer grova ekar samt hassel. Barrskogen som tar vid innanför lövskärmen består främst av gran.

Den intressantaste floran och faunan är främst koncentrerad till kulturmarker och dalgångar. Fågellivet är rikligast i anslutning till de lövrika ängsstråken. Bland blommorna kan nämnas orkidéerna Jungfru Marie nycklar och Adam och Eva.

I och kring gårdsområdet finns intressanta kulturlämningar efter drygt 300 års park- och trädgårdsskötsel. I den gamla fruktträdgården finns såväl äpplen som päron och man kan även hitta ett flertal kulturbuskar som schersmin, ungersk syrén och rosenhallon.

Norr om gårdsplanen finns rester av parkanläggningen och ett flertal intressanta parkträd finns kvar såsom bok, blodbok, parklind och hästkastanj. I de norra delarna har ädelbarrträd såsom blågran, nordmannsgran, coloradogran och nikkogran trivts så bra så de nu förökar sig spontant.

Läs om Insjön (miljötillstånd, badplatser med mera).

Fakta

Areal: 694 hektar
Areal vatten: 75 hektar
Förvaltas av: Nacka kommun
Markägare: Nacka kommun, Svenska kyrkan och privat ägo

Föreskrifter, Avgränsning, Skötselplan (pdf)

Hitta hit

Velamsund ligger cirka 18 km från Slussen. Med buss åker du från Slussen till Kihls Gård i Boo. Från hållplatsen följer man Velamsundsvägen ner till gården, en promenad på cirka 2 kilometer.

Med bil från Stockholm åker du väg 222 mot Gustavsberg. Ta av vid trafikplats Orminge och sväng höger på Ormingeleden, mot Orminge Centrum, därefter höger på Värmdövägen. Följ skyltningen mot Velamsund. Parkering finns vid gårdsområdet.

Vid större besök eller arrangemang av tävlingar och utflykter skall föranmälan göras till kommunen. Se kontaktuppgifter till höger.

Webbkarta (zoombar karta) med reservatet i fokus.

Läs mer om Velamsund som friluftsområde

Publicerad av: parkochnatur@nacka.se
Publicerad: 2008-08-04
Uppdaterad: 2014-11-05
Kontakta oss

Förvaltare

Nacka kommun
Tfn 08 - 718 78 94
E-post parkochnatur@nacka.se 

Entreprenör på plats:

Tfn 070-349 16 98 

För felanmälan, synpunkter, frågor och förslag 

 
Naturreservatsnämnden
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster