Ältasjön

Ältasjön är en populär bad- och fiskesjö i sydvästra Nacka. Den ligger överst i ett sjösystem som via Ältaån och Nacka Ström leder till Järlasjön. Samhället Älta ligger öster om sjön. En tredjedel av sjön ligger inom Stockholms kommun.

Föreningar i Älta arbetar tillsammans med Nacka komun för att förbättra tillståndet i sjön och göra stränderna mer tillgängliga.

På sidan:

Bad och friluftsliv

Hitta hit

Miljön

Sjöfakta

Ältasjön från luften, med omgivande vägar, bebyggelse och skog. 

Bad och friluftsliv

Bad

Två kommunala badplatser finns nära bostadsområdena i Älta, vid sjöns östra stränder.

Ältabadet.Ältabadet är en kommunal badplats vid Älta Idrottsplats. Här finns sandstrand, bryggor, dusch och toalett under badsäsongen . Långgrunt. Soliga dagar håller en serverung öppet.

Hitta till badet: Buss 401, 821 eller 840 till Älta Gård. Därefter promenad ca 400 meter.

Parkering: P-plats i anslutning till idrottsplatsen.

Stensö barnbad.Stensö barnbad är en barnvänlig kommunal badplats med långgrund sandstrand och gräsytor.

Hitta till badet: Buss 401, hållplats Stavsborgsskolan
Parkering: Ingen parkering finns vid badet. 

Motion

Närheten till Älta IP gör det lätt att motionera och idrotta i anslutning till badet. I närområdet finns bland annat skogsområdena kring Ulvsjön samt Nackareservatet, med ett stort nät av spår och stigar. Sörmlandsleden passerar mindre än 1 km från sjön.

Fiske

Gös har planterats in i sjön. Fiskerätten i Ältasjön förvaltas av Ältasjöns fiskevårdsområdesförening. Föreningen samarbetar i frågor om fiskevård med Ältens Fiskeklubb. För fiske gäller Sportfiskekortet, som ges ut av Sportfiskarnas Stockholmsdistrikt.
Om fiskerätt i Nacka
Ältens Fiskeklubb

Tillgänglighet

Möjligheten att ta sig fram utmed stränderna begränsas av vägar och bebyggelse. Inför detaljplanering och utbyggnad av Stensö udde har en vik muddras upp för att förbättra tillgängligheten. I strandområdet mot Tyresövägen har tillgängligheten förbättrats genom de långa bryggor som ingår i en anläggning för rening av dagvatten. 

Hitta till Ältasjön

Se var sjön ligger med cykelvägar och badplatser markerade (zoombar karta)

Miljön i och kring sjön

Växt- och djurliv

Runt Ältasjöns stränder är vegetationen kraftig, med bland annat vass och kaveldun. Stora bestånd av säv finns ställvis samt mindre bestånd av grodpilört och fräkenväxter. Längs stränderna växer också busk- och sjökantsvegetation (al, sälg, asp, iris, kråkklöver med mera). Områden med ädellövsskog finns norr om sjön. I sjön finns näckrosor i stor mängd, särskilt i södra viken. De senaste åren har undervattensvegetation som axslinga och vattenpest brett ut sig kraftigt i sjön.

Ältasjön är en bra fågelsjö med både ett stort antal häckande och rastande arter under flyttningstid.

Den västra delen av sjön och dess omgivningar ingår i Flatens naturreservat. Naturområdena norr om sjön ingår i Nackareservatet (naturreservat). Båda förvaltas av Stockholms stad.
Läs mer om Nackareservatet

Miljötillstånd

Ältasjön har under hela 1900-talet varit näringsrik. Till en början hade det främst naturliga faktorer, senare har också föroreningar bidragit. Utsläppen till sjön har på senare år minskat kraftigt. Eftersom sjön har fått ta emot näringsrikt vatten under lång tid är dock mycket av näringen bunden i sedimenten. Detta betyder att det finns risk för intern gödning.

Ältasjön har höga syrehalter under den isfria perioden. Syrehalten kan bli låg under vintern, men syrebrist har inte registrerats. Motståndskraften mot försurning är mycket god.

Enligt en rapport som kommunen beställde 2014 är dagvattnet idag den största källan till övergödnning av Ältasjön. Förbättringar av hur våtmarken i centrala Älta fungerar skulle kunna minska tillflödet av näring. Rapportens beskrivning av Ältasjön och åtgärdsförslag är ett led i arbetet med att uppnå god vattenstatus, i enlighet med EU:s vattendirektiv.
Modellering av näringsbelastning och åtgärdsförslag för Ältasjön

 Tillstånd enligt Naturvårdsverkets klassning  

näringstillstånd - fosfor


""


näringstillstånd - kväve


""


surhetstillstånd - alkalinitet


""


siktdjup


""

 Klassindelningen förklaras i sjöordlistan  

Sjövård

Vegetationsavverkningar utförs regelbundet. Föreningen Rädda Ältasjön har fått stöd av kommunen för att skaffa ett mindre klippaggregat, och klipper delar av sjön efter samråd med kommunen.

Sjöns utloppså har muddrats under 1980- och 1990-talen. Våren 2007 muddrades en vik norr om Stensö av Nacka kommun. Stockholm Vatten byggde våren 2008 en reningsanläggning för dagvatten samt bryggor i den södra Kasbyviken.

 Sjöfakta
Yta 79 hektar 
Medeldjup 3,0 meter 
Maxdjup 4,5 meter 
Nivå 23,7 meter över havet
Volym  2 310 000 m³
Tillrinningsområde 4,77 km² - varav sjö 0,79 km², bebyggelse 1,99 km², öppen mark 0,37 km², skog 1,46 km², hårdgjord mark 0,16 km²
Sjönummer 61/62:7


Tillrinningsområdet är det landområde från vilket yt- och grundvatten rinner till en sjö. Områdets naturliga storlek beror främst på höjdförhållanden. I bebyggda områden kan dagvattenledningar förändra det naturliga tillrinningsområdet. Allt som sker inom sjöns tillrinningsområde påverkar sjöns vattenkvalitet, t.ex. biltvätt på tomter och gödsling  av trädgårdar.

Publicerad av: miljoinfo@nacka.se
Publicerad: 2008-07-28
Uppdaterad: 2015-11-09
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster