Start / Fritid & Natur / Natur och parker / Sjöar / Dammtorpssjön

Dammtorpssjön

Dammtorpssjön är belägen i Nackareservatet och är sammanbunden med Söderbysjön. Båda sjöarna ingår i Nackareservatet (naturreservat) och i EUs nätverk för värdefull natur, Natura 2000. Eftersom sjön är grund och fryser till tidigt utnyttjas den mycket för skridskoåkning och andra vintersporter. Den starkt trafikerade Ältavägen passerar nära sjön.

 

På sidan:

Bad och friluftsliv
Hitta till sjön
Miljön i och kring sjön
Sjöfakta

Dammtorpssjön från luften, med omgivande vägar, bebyggelse och skog.  

Bad och friluftsliv

Motion

Hela Nackareservatet används för framför allt terränglöpning och promenader. Hellasgården, ca 500 meter från Dammtorpssjöns östra vik, är ett centrum för motion och friluftsliv (spårcentral, servering, med mera).

Fiske

Mört, ruda, sarv, karp och sutare finns i sjön. Dammtorpssjön anses vara bra för sutare-mete. Spegel- och fjällkarp har satts ut. Sportfiskekortet, som ges ut av Sportfiskarnas Stockholmsdistrikt, gäller för fiske i sjön.

Övrigt friluftsliv

Dammtorpssjön är ett populärt område för vintersport, eftersom isen lägger sig tidigt. Björkhagens golfbana ligger nära sjön.

Hitta till Dammtorpssjön

Se sjön och dess omgivningar på kommunens webbkarta
Kommunikationer: Bussar på Ältavägen med hållplats Dammtorp, vid sjöns nordspets, och Hellasgården. Breda promenad- och cykelvägar i naturreservaten går nära sjön, dessutom finns mindre stigar.

Miljön i och kring sjön

Växt- och djurliv

Vegetationen i Dammtorpssjön är mycket tät. Sommartid täcks sjön helt av vattenväxter. De dominerande växterna är näckrosor, säv, vass och nate. På botten växer även en hel del vattenaloe.

Undervattensvegetationen är mycket kraftig, särskilt i sjöns östra del, med bland annat näckrosor och vattenaloe.

Vegetationsutbredningen försvårar skridskoåkningen, som annars är en populär aktivitet på sjön.

I sjön häckar svarthakedopping.

Dammtorpssjön och Söderbysjön ingår i EUs nätverk för värdefull natur, Natura 2000, och i Nackareservatet. Det är ett naturreservat i Nacka som ägs och förvaltas av Stockholm stad. 

Sjön är ett intressant biologiskt studieobjekt. Utvidgat strandskydd gäller för hela sjön.

Mer om naturreservatet

Miljötillstånd

Dammtorpssjön är naturligt näringsrik. Desutom tar sjön emot näringsrikt vatten från Ältasjön och Söderbysjön. Avrinningsområdet är lågexploaterat, men den starkt trafikerade Ältavägen passerar nära sjön.

Syrebrist drabbar ofta sjöns bottenvatten och leder till att näringsämnen frigörs från sedimenten (intern belastning). Detta leder, Tillsammans med det näringsrika vattnet utifrån, till en hög produktion av biomassa. När den bryts ned minskar syremängden i bottenvattnet ytterligare. Vintertid kan syrebristen omfatta hela vattenmassan i sjön. Svavellukt kan då kännas vid utloppet vid Ältavägen.


 Tillstånd enligt Naturvårdsverkets klassning  

näringstillstånd - fosfor


""


näringstillstånd - kväve


""


surhetstillstånd - alkalinitet


""


siktdjup

  ""
Klassindelningen förklaras i sjöordlistan  

Tillrinningsområdet är det landområde från vilket yt- och grundvatten rinner till en sjö. Områdets naturliga storlek beror främst på höjdförhållanden. I bebyggda områden kan dagvattenledningar förändra det naturliga tillrinningsområdet. Allt som sker inom sjöns tillrinningsområde påverkar sjöns vattenkvalitet, t.ex. biltvätt på tomter och gödsling av trädgårdar.

 Sjöfakta
Yta 16,0 hektar 
Medeldjup 0,8 meter 
Maxdjup 2,0 meter 
Nivå 23,4 meter över havet
Volym  130 000 m³
Tillrinningsområde ca 14 km² - varav sjö 0,16 km², våtmark 0,18 km², öppen mark 0,5 km², skog 1,74 km² 
Sjönummer 61/62:3
Publicerad av: miljoinfo@nacka.se
Publicerad: 2008-03-12
Uppdaterad: 2015-01-15
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster