Insjön

Insjön är en sprickdalssjö belägen i Velamsunds naturreservat i nordöstra Nacka. Området är måttligt exploaterat. Sjön används mycket för bad, paddling och vintersporter.

Insjön skiljs från Östersjön (Velamsundsviken) bara av ett smalt näs vid Velamsunds gård.

 

På sidan:

Bad och friluftsliv
Hitta till sjön
Miljön i och kring sjön
Sjöfakta

Insjön från luften, med omgivande vägar, bebyggelse och skog.  

Bad och friluftsliv

Bad

Två kommunala badplatser finns vid Insjön: Insjöbadet, vid Insjöns villaområde nära Velamsundsvägen, och Velamsundsbadet vid friluftsgården.

Velamsundsbadet.Velamsundsbadet, med anlagd sandstrand, ligger vid Insjöns norra strand. Det är handikappanpassat och har bryggor och badflotte. Omklädningsrum, duschar och toaletter finns i friluftsgården intill. Lekplatsen vid stranden är välutrustad, med bland annat klätterlek, rutschbana och gungor. En glasskiosk håller öppet sommartid.

För den som föredrar saltvatten finns fina möjligheter i Velamsundsvikens norra del. Östra sidan erbjuder klippbad, medan den västra är flackare.

Hitta till badet: Buss 422 till hållplats Kihls gård och promenad ca 2 km utmed Velamsundsvägen. Buss 421 till hållplats Tegelövägen och promenad på 1,7 km, delvis på skogsväg.

Parkering: P-plats finns vid friluftsgården.

Insjöns badplats.Vid Insjöns badplats finns sandstrand och gräsytor. I vattnet finns en badflotte. På land finns toalett under badsäsongen samt en mindre lekplats med bland annat gungor och rutschkana.

Hitta till badet: Buss 422 eller 445 till hållplats Insjön. Därefter en kort promenad.

Parkering: Saknas.

Motion

Det finns mycket goda möjligheter att ägna sig åt motion, vandring och friluftsliv i området kring Velamsunds gård och i skogsområdena omkring. Booleden (vandringsled) passerar genom området, och går att följa vidare i Värmdö. Flera idrottsföreningar bedriver verksamhet i området.

Fiske

I sjöns södra del förvaltas fisket av Insjöns sportfiskeförening. I norra delen av sjön är fisket privat. Vid det senaste provfisket, i augusti 2014, hittades abborre, mört, braxen, benlöja, gers, gädda, sarv och sutare.

Sjön verkar har en god artbalans. Den enda potentiella störningen var att man inte fick någon fångst med djupt fiskande redskap, vilket är ett tecken på låga syrenivåer på djupare vatten.
Rapport om provfisket 2014

Övrigt

Vid Velamsunds gård finns friluftsgård, ridhus och Nacka Naturskola. Från Naturskolan gör studiegrupper utflykter för att studera sjön och dess omgivningar. I Naturskolans lokaler finns också ekologiska demonstrationsanläggningar och Velamsunds Avloppsexpo.
Läs mer om naturskolan

Hitta till Insjön

Se sjön på kommunens webbkarta
Kommunikationer: Promenad eller cykel 1,7 km utmed Velamsundsvägen (gång- och cykelväg finns större delen av sträckan) till Velamsundsbadet och gårdsområdet. Hållplats Kihls gård vid Värmdövägen. Till Insjöns badplats är det en promenad på ca 100 meter från hållplats Insjön. 

Miljön i och kring sjön

Växt- och djurliv

Vegetationen i Insjön är koncentrerad till grundare vikar, där näckrosor, säv, nate, vass och vattenpilört dominerar. Längs övriga stränder finns busk- och sjökantsvegetation samt vass. Mindre bestånd av kärrbräken, kaveldun och fräken finns också. Den sällsynta fisken nissöga har hittats i sjön.

Nästan hela sjön ligger inom Velamsunds naturreservat. Både sjön och dess omgivningar har mycket högt botaniskt och zoologiskt värde. Närmast sjöns norra strand finns ett våtmarksområde med rikt fågelliv. Bland annat lom, häger och strömstare finns i omgivningarna. Bäver finns i sjön. Ädellövskogar finns vid norra och östra stranden.

Läs mer om Velamsunds naturreservat

Miljötillstånd

En stor del av tillrinningsområdet består av skogs- och myrmark samt ängs- och åkermark vid Velamsunds gård. Siktdjupet är litet och sjön är mycket näringsrik. Den externa belastningen av fosfor bedöms som på gränsen till "farlig". Sedimenten är mycket näringsrika, och mycket närsalter avges från bottnarna när de blir syrefattiga. Sjön är dock kraftigt skiktad under sommaren, vilket gör att näringsämnena inte blir tillgängliga i ytvattnet. Detta minskar risken för algblomningar.

Syrebrist uppträder ofta i sjön från 7 meters djup, vilket innebär att omkring en tredjedel av sjöns bottnar har syrebrist. Syrebristen är mindre utbredd i norra delen av sjön.

Sjövård

Det är viktigt att minska den interna belastningen genom att hålla bottnar syresatta under sommaren. En eventuell framtida restaureringsåtgärd kan bli att behandla bottnar med kemisk fällning (jämför med vad som gjorts i Bagarsjön).

Under vintern 2014/2015 planeras åtgärder i Insjöbäcken för att säkerhetsställa vandringsvägarna mellan sjö och hav.

 Tillstånd enligt Naturvårdsverkets klassning  

näringstillstånd - fosfor


""


näringstillstånd - kväve


""


surhetstillstånd - alkalinitet


""


siktdjup


""

Klassindelningen förklaras i sjöordlistan  


Tillrinningsområdet är det landområde från vilket yt- och grundvatten rinner till en sjö. Områdets naturliga storlek beror främst på höjdförhållanden. I bebyggda områden kan dagvattenledningar förändra det naturliga tillrinningsområdet. Allt som sker inom sjöns tillrinningsområde påverkar sjöns vattenkvalitet, t.ex. biltvätt på tomter och gödsling av trädgårdar.

 

 Sjöfakta
Yta 45,0 hektar 
Medeldjup 5,3 meter 
Maxdjup 11,8 meter 
Nivå 1,2 meter över havet
Volym  2 370 000 m³
Tillrinningsområde 3,68 km² - varav sjö 0,45 km², bebyggelse 0,59km², öppen mark 0,31 km², skog: 2,28 km²
Sjönummer 61/62:30
Publicerad av: miljoinfo@nacka.se
Publicerad: 2008-03-12
Uppdaterad: 2014-11-17
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster