Järlasjön

Järlasjön, som är Nackas största sjö, ligger i en sprickdal med öst-västlig utsträckning. Den delas av ett smalt sund i två bassänger. Inre delen av sjöns västra bassäng kallas även Sicklasjön. Även Kolbottensjön, som förbinds med Övre Järlasjön genom en kulvert under Saltsjöbadsleden och en trång kanal, är en del av Järlasjön. Sjön ligger intill högexploaterade områden med bostäder, vägar och industrier. Flera förorenande industrier har tidigare legat vid sjön. Den är ändå inte olämplig som badsjö.

På sidan:

Bad och friluftsliv

Hitta hit

Miljön

Sjöfakta

Extra prov-tagningar

 

Jarlasjön, med sina tre bassänger, från öster. I förgrunden Saltsjöbadsleden, uppe till vänster Globen. 

Bad och friluftsliv

Bad

Sickla Strandbad.Sickla Strandbad är en kommunal badplats vid norra stranden i Järlasjöns västra bassäng. Här finns sandstrand och badflotte. Toalett finns under badsäsongen. I området finns även flera restauranger och mindre serveringar, lekplats och stora gräsytor. Spontanbad förekommer på andra platser vid sjön.

Hitta till badet: Buss 401-403 eller 821 till hållplats Sickla strand. Därefter kort promenad.

Parkering: P-plats saknas.

Motion

Det finns goda möjligheter att motionera på stigar och spår runt Sicklasjön.

Fiske

Enskede sportfiskeklubb arrenderar fisket i delar av södra Järlasjön (dock inte vid Hästhagen). Sportfiskekortet, som ges ut av Sportfiskarnas Stockholmsdistrikt, gäller i södra delen av Sicklasjön.

Sjön är populär för pimpelfiske. Fiskbeståndet består av bl.a. gädda, abborre, braxen, björkna, mört, sarv, sutare, ruda och löja. Vid kommunens senaste provfiske hittades bland annat den sällsynta fisken nissöga och musselarten allmän dammussla.
Om fiskerätt i Nacka

Under 2008 har provfiske genomförts i Järlasjön på kommunens uppdrag. Efter det utfördes också en undersökning om hälsotillståndet hos abborrar i sjön.
Provfiske i Järlasjön (pdf, 16 sidor)
Abborrens hälsotillstånd i Järlasjön (pdf, 24 sidor)

Tillgänglighet

Tillgängligheten till stränderna på norra sjön är begränsad på grund av bebyggelse. Utmed sjöns södra strandlinje, utom i Hästhagen och Kranglan, gäller huvudsakligen utvidgat strandskydd.

Övrigt

Sjön används också för motorbåtssporter, bland annat vattenskidåkning. Hastighetsbegränsning på 8 knop för motorbåtstrafik gäller i stora bassängen (Järlasjön), 5 knop i västra bassängen (Sicklasjön).
Sickla Sluss: En liten handmanövrerad sluss, som förbinder sjöns västra bassäng med Hammarby Sjö/Saltsjön, går att nå till fots eller på cykel.

Hitta till Järlasjön

Se sjön på kommunens webbkarta. 

Miljön i och kring sjön

Växt- och djurliv

Växtligheten i sjön är sparsam, beroende på att den är djup också nära stränderna. Sjöns sydöstra del ligger i ett botaniskt intressant område med inslag av ädellövskog. Strömstaren häckar vid Nackaån. Bävrar har byggt hyddor i sjön. En bäverhydda finns vid kanalen till Kolbottensjön. Strandskydd gäller i vatten och på land runt delar av sjön.

Miljötillstånd

Järlasjön är näringsrik. Siktdjupet är litet (1,0-2,5 m).

Syrebrist uppträder ofta i bottenvattnet runt 10 meters djup, och är ofta högre mot slutet av växtsäsongen och lägre vintertid. Sjön har fått ta emot föroreningar från omkringliggande hushåll och industrier under lång tid. Både näring och höga halter av tungmetaller har därför ansamlats i sedimenten vid bottnen. Det gäller särskilt utanför Järla industriområde. Idag får Järlasjön fortfarande ta emot stora mängder förorenat dagvatten. Flera pumpstationer har katastrofutsläpp till sjön.

Sjön är kraftigt skiktad sommartid, vilket gör att ytvattnet sällan kommer i kontakt med det näringsrika och förorenade bottenvattnet. Detta minskar risken för algblomningar.

Efter iakttagelser av skumbildning och brunfärgning av vatten i Järlasjön gav Nacka kommun under 2008 konsulter i uppdrag att göra ytterligare analyser och bedöma troliga orsaker.
Brunfärgning av Järlasjön (pdf, 21 sidor)
Skumbildning i sjöar och vattendrag (pdf, 4 sidor)

Som ett led i arbetet med att uppnå god status enligt EU:s vattendirektiv har en beskrivning med förslag till åtgärdsplan tagits fram för Järlasjön.
Järlasjön, källfördelningsanalys och översiktlig åtgärdsplan

 Tillstånd enligt Naturvårdsverkets klassning  

näringstillstånd - fosfor

""
 

näringstillstånd - kväve


""


surhetstillstånd - alkalinitet


""


siktdjup


""

Klassindelningen förklaras i sjöordlistan  

 

Sjövård

Kommunens strategi för Järlasjön har varit att förbättra tillståndet i de uppströms liggande sjöarna, främst i Ältasjön, för att därigenom avlasta Järlasjön från tillrinnande näringsrikt vatten. Det är också viktigt att avlasta sjön från förorenat vatten för att förbättra syreförhållandena i de större djupen.

 Sjöfakta
Yta 83,5 hektar 
Medeldjup 9,4 meter 
Maxdjup 22,0 meter 
Nivå 5,2 meter över havet
Volym  8 030 000 m³
Tillrinningsområde 21,0 km²
Sjönummer 61/61:2

Tillrinningsområdet är det landområde från vilket yt- och grundvatten rinner till en sjö. Områdets naturliga storlek beror främst på höjdförhållanden. I bebyggda områden kan dagvattenledningar förändra det naturliga tillrinningsområdet. Allt som sker inom sjöns tillrinningsområde påverkar sjöns vattenkvalitet, t.ex. biltvätt på tomter och gödsling av trädgårdar.

Extra provtagningar de senaste åren

2010 gjordes en rapport om provtagningar av vatten som leds till Järlasjön i rör från köpkvartersområdet och Alphyddan. Den utgår från kommunens provtagningsprogram som fastställts i samarbete med kommunen:
Rapport om dagvatten, november 2009 samt hela årcykeln (pdf, 78 sidor med bilagor)

Under september och november 2009 samt var tredje månad 2010 har miljölaboratoriet Eurofins tagit extra prover i mitten av Järlasjön, på kommunens uppdrag. Nya prover togs också under 2011. Resultaten presenteras i två rapporter:
Rapport om tillståndet i Järlasjön (från 2011, pdf)
Rapport om tillståndet i Järlasjön (från 2010, pdf)

I samband med detaljplanering av Sickla Köpkvarter gjordes 2007-2008 två utredningar om dagvattenhanteringen. De kan hämtas här:
Skärmbassäng för rening av dagvatten, 2007 (pdf, 12 sidor)
Dagvattenhantering för Sickla Köpkvarter, fördjupad studie av effekter på Kyrkviken och Järlasjön (pdf, 35 sidor)

Någon dagvattenanläggning har ännu inte byggts vid Järlasjön. I stället provas en lösning med rening med hjälp av filter i dagvattenbrunnarna vid Järlaleden och Planiavägen.
Läs mer om filterreningen  

Publicerad av: miljoinfo@nacka.se
Publicerad: 2008-03-12
Uppdaterad: 2015-11-06
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster