Energideklaration

Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer bygger på ett EG-direktiv som ska göra byggnader mer energieffektiva.

Vilka hus ska deklareras när?
Vad ska deklarationen innehålla?
Vem ansvarar för vad?

Vilka byggnader ska energideklareras?

Symbol för anslag om genomförd energideklaration. Klicka för större bild (pdf).De allra flesta byggnader, från enbostadshus och större, ska energideklareras.

  • Nybyggda hus ska energideklareras senast två år efter att byggnaden tagits ur bruk. Säljs byggnaden så ska den energideklareras inför försäljningen. samma sak gäller inför uthyrning.
  • Vid försäljning ska byggnaden energideklareras. Byggnadens energiprestanda ska framgå i annons och försäljningsmaterial.
  • Vid uthyrning ska byggnaden energideklareras. Energideklarationen ska anslås på väl synlig plats i byggnaden samt visas upp innan uthyrning.
  • Allmänna byggnader över 500 kvadratmeter ska vara energideklarerade., t.ex. simhallar, bibliotek, skolor, vårdbyggnader m.m. Energideklarationen ska anslås på väl synlig plats i byggnaden.


Fritidshus med högst två bostäder, små hus (mindre än 50 kvadratmeter), byggnader som används främst för religiösa ändamål, industrianläggningar och verkstäder samt byggnader som ska användas i högst två år är exempel på byggnader som är undantagna från kravet på energideklaration.

Vad ska en energideklaration innehålla?

I en energideklaration ska det enligt lagen finnas uppgifter om:

  • byggnadens energiprestanda,
  • obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet,
  • om radonmätning är utförd,
  • ifall byggnadens energiprestanda kan förbättras med beaktande av en god inomhusmiljö. I så fall ska också rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra byggnadens energiprestanda finnas,
  • referensvärden som gör det möjligt för konsumenter att bedöma byggnadens energiprestanda och att jämföra med andra byggnader.
  • platsbesök av energiexpert

Byggnadens energiprestanda är ”den mängd energi som behöver användas i en byggnad för att uppfylla de behov som är knutna till ett normalt bruk av byggnaden under ett år”. Det som ska ingå är energi för uppvärmning, komfortkyla, tappvatten samt drift av byggnaders installationer (pumpar, fläktar med mera) och övrig fastighets-el. Det mått som ska användas är energianvändning per golvarea och ska redovisas i kWh/kvm och år.
 
Referensvärde är ett jämförelsetal som kan användas för att jämföra olika byggnaders energieffektivitet. Det bygger på Boverkets byggregler och räknas ut med hjälp av ett särskilt program.

Vem ansvarar för vad?

Byggnadens ägare ansvarar för att ta fram uppgifterna till energideklarationen. Deklarationen ska göras med hjälp av en oberoende energiexpert som ackrediterats (godkänts) av den statliga myndigheten Swedac.

En databas över alla certifierade energiexperter finns på Swedacs webbplats. 

Boverket ansvarar för föreskrifterna till lagen om energideklarationer. I föreskrifterna beskrivs bland annat vad energideklarationen ska innehålla och vilken kompetens de certifierade energiexperterna ska ha. Boverket ska också föra ett register över energideklarationer och besiktningsprotokoll samt informera.

Sedan sommaren 2012 är Boverket tillsynsmyndighet när det gäller energideklarationerna. Det innebär att Boverket kontrollerar att energideklarationer görs för de byggnader där kravet finns och att anslag om husets energianvändning finns uppsatt i flerfamiljshus och andra större byggnader. Boverket tar även emot klagomål som rör energideklarationer. Om reglerna inte följs så kan Boverket förelägga om åtgärd och besluta om vite.

På Boverkets webbplats finns information om hur en energideklaration tas fram, faktablad om möjliga energieffektiva åtgärder och risker samt frågor och svar på många vanliga frågor. Du kan även söka efter utförda energideklarationer på Boverkets webbplats.

Publicerad: 2008-03-04
Uppdaterad: 2014-11-26
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster