Boende

Här nedan finns information för dig som har behov av särskilt anpassat boende. Handläggare utreder ditt behov när du lämnat in en ansökan. Om du får ett beslut om boende sker val av utförare i samråd med dig.

Ställ dig i kö

Från den dagen du fyller 18 år bör du ställa dig i bostadskö. Mer information hittar du på bostad.stockholm.se  

Boende enligt LSS

Gruppbostad för vuxna

En gruppbostad består vanligtvis av ett litet antal bostäder som är grupperade kring gemensamma utrymmen där stöd, service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. Gruppbostad är ett alternativ för personer som har behov av personal dygnet runt. Servicen i gruppbostaden ska täcka den boendes hela stödbehov. Förutom omvårdnad ingår fritid, kultur och rekreation.

Servicebostad

Servicebostäder är fullvärdiga bostäder som är samlade geografiskt och är en mellanform mellan gruppbostad och boende i egen lägenhet. De boende får stöd genom fast anställd personal.

Annan särskilt anpassad bostad

Annan särskilt anpassad bostad är en bostad som anpassas till ett fullgott boende. Stöd och service kan ges i form av t.ex. hjälp i hemmet, ledsagarservice eller personlig assistans.

Familjehem för barn och ungdomar

Barn som inte bor hos sina föräldrar kan erbjudas boende i familjehem. Socialtjänsten överväger om en anhörig eller annan närstående person kan fungera som familjehem.

Bostad med särskild service för barn och ungdomar

I en bostad med särskild service bor några barn eller ungdomar tillsammans och det finns personal dygnet runt. Boendet är utformat så att det ger barnet/ungdomen goda möjligheter till kontakt med sina föräldrar, syskon och andra närstående.

Boende för psykiskt funktionsnedsatta

Gruppboende

Gruppboende är ett varaktigt boende i Nacka. I anslutning till den egna bostaden finns det gemensamma utrymmen och personal som är tillgänglig på dagtid och i vissa fall på natten. Gruppboende kan vara ett alternativ för dig som har ett stort behov av stöd och där boendestöd inte är tillräckligt.

Träningslägenhet

Träningslägenheter är andrahandslägenheter där Nacka kommun står för förstahandskontraktet. Träningslägenhet kan beviljas om du av någon anledning har svårt att klara ett boende med eget kontrakt. Du ska ha behov av och ta emot boendestöd eller liknande.

Stödboende

Ett stödboende består av flera andrahandslägenheter nära varandra. Det finns personal som är tillgänglig på dagtid och som det är enkelt att komma i kontakt med.

Särskilt boende

Ett särskilt boende är ett permanent boende, som i de flesta fall ligger utanför Nacka kommun. Där finns personal tillgänglig dygnet runt. Särskilt boende kan vara ett alternativ för dig som har ett stort behov av stöd och där de gruppboenden som finns i Nacka inte passar för dina behov.

Behandlingshem, HVB

Hem för vård och boende, HVB, är ett boende under begränsad tid för personer med behov av vård eller behandling av något slag. Landstinget ska vara delaktig i behandling i boendet.

Boende för fysiskt funktionsnedsatta

Särskilt boende

Ett särskilt boende är en bostad med service och omvårdnad dygnet runt, samt hälso- och sjukvårdsinsatser. Boendet ger alla hjälpinsatser som du behöver i det dagliga livet. Särskilt boende kan beviljas om du har ett omfattande och varaktigt behov av stöd och då insatser från hemtjänst inte är tillräckliga.

Publicerad: 2008-03-12
Uppdaterad: 2015-12-04
Kontakta oss
Socialtjänsten, enheten funktionsnedsättning
Tfn: 08-718 80 00 
socialtjansten@nacka.se


Synpunkter och klagomål
 
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster