Start / Omsorg & Stöd / Missbruk / Vad innebär en utredning?

Utredning enligt Socialtjänstlagen

Vid en ansökan om hjälp för eget missbruk eller vid en anmälan om en annan persons missbruk utreder socialtjänsten. Det kan räcka med ett samtal men det kan också vara en mer omfattande utredning.

Så här går utredningen till

Du och din socialsekreterare träffas ett antal gånger för att samtala om din situation. En utredningsplan görs för att ta reda på vad som är viktigt för dig. Samtalen är en form av intervjuer med fokus på din missbruksproblematik och hur du ser på dig själv och ditt hjälpbehov. För att få en helhetsbild är det också viktigt att få kunskap om hur du lever med arbete/sysselsättning, relationer till anhöriga etc.

En utredning består i att samla in material och det sker främst genom samtal mellan en socialsekreterare och den enskilde. Socialtjänsten kan också, för att kunna göra en bedömning och i samråd med den sökande, hämta in information från sjukhus, anhöriga eller andra som känner personen väl.

Socialsekreteraren använder en intervjumetod, som kallas ASI (Addiction Severity Index). Det är en strukturerad och väl etablerad metod, som förutom frågor om alkohol- och narkotikamissbruk, också täcker andra livsområden.

Utredningen ska ske skyndsamt, men räkna med flera möten med socialsekreteraren. Utredningen dokumenteras och dina synpunkter ska finnas med. Allt sker i samförstånd med dig. Därefter gör socialsekreteraren en bedömning av ditt vårdbehov och rekommenderar dig en lämplig hjälpinsats.

Information om de riktlinjer som gäller (pdf)

När beslutet är klart, går det i de flesta fall mycket snabbt att komma igång med insatsen.

Kan man överklaga?
Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga. Överklagandet lämnas in skriftligen till den som fattat beslutet. Du talar om vad du är missnöjd med. Överklagandet måste göras senast tre veckor efter att du fått beslutet. Fler upplysningar kan du få av socialsekreteraren. Förvaltningsrätten handlägger överklaganden.

Sekretess
Socialtjänsten har tystnadsplikt och inga uppgifter om dig lämnas ut till obehörig. Huvudregeln är att alla handlingar som berör dig förstörs fem år efter avslutad kontakt.

Utredning enligt LVM - Lagen om vård av missbrukare
I vissa fall har socialtjänsten skyldighet att utreda en persons missbruk, då han eller hon genom sitt missbruk utsätter sig själv eller någon närstående för allvarlig fara, men trots detta inte vill ha vård.
Ofta aktualiseras dessa ärenden av utomstående (läkare, polis, anhörig). Det vanligaste är att beslut om tvångsåtgärd sker av medicinska skäl.
Det innebär att socialsekreteraren utreder oavsett om personen i fråga medverkar till utredningen eller inte.

Avsikten är alltid att hjälpa personen till insikt om sitt hjälpbehov, men ibland blir riskerna med ett fortsatt missbruk för stora, och då är socialtjänsten skyldig att ingripa.

I dessa fall är det Social- och äldrenämnden som beslutar om att ansöka om vård. Därefter sker förhandling och beslut i Förvaltningsrätten, där den som berörs alltid har ett offentligt biträde (jurist) som framför klientens uppfattning.

Publicerad: 2008-03-05
Uppdaterad: 2015-01-26
Kontakta oss

Socialtjänsten

Tfn: 08-718 80 00
socialtjansten@nacka.se

 Synpunkter och klagomål
 
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster