Skador hos barn och unga

Från 1960-talet fram till idag har antalet barn och ungdomar (0-19 år) som avlider på grund av skador minskat från närmare 500 per år till dryga 100 per år.

Till rapportens startsidaDen stora minskningen beror till stor del på ett strukturerat säkerhetsarbete med säkrare hem och säkrare trafikmiljöer. Men fortfarande omkommer alltså drygt 100 per år och 200000 barn och unga mellan 0-17 år söker akutvård varje år på grund av skador. Var barn skadar sig beror på vilken ålder de är i. Skador i hemmet är vanligast bland de allra yngsta och bland tonåringar är det vanligt att skadas i skolan under sportutövande och i trafiken.

Skador och förgiftningar

Nationellt sett svarade skador och förgiftningar under perioden 2005–2008 för mer än en tredjedel av den totala dödligheten bland barn i åldrarna 1–17 år. Skador och förgiftningar var också den vanligaste orsaken till inskrivning på sjukhus. Få barn avled genom fallolyckor, men det var den vanligaste orsaken till skada bland barn som behandlades vid sjukhus.

Läkemedel och alkohol orsakade flest förgiftningar. Läkemedel var vanligt hos både små och större barn medan akut alkoholförgiftning nästan uteslutande drabbade tonåringar. 

Antal pojkar och flickor i Nacka 0-17 år, som vårdats på grund av skador eller förgiftningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Diagrammet ovan visar antalet pojkar och flickor i Nacka som vårdats på grund av skador eller förgiftningar under åren 2001-2010. Det är ett högre antal pojkar än flickor som vårdats. Den linjära linjen visar dock en nedåtgående trend för pojkar medan trenden för flickor är den omvända, det vill säga könsskillnaden minskar men fler flickor skadas.

Mellan år 2009 och 2010 ökade antalet pojkar och flickor i Nacka som vårdats på grund av skador eller förgiftningar. Detta skiljer sig mot i Stockholms län, där det skedde en svag minskning både bland pojkar och flickor.

År 2010 var siffrorna för vård på grund av skador eller förgiftningar i Nacka 74 per 10000 för pojkar och 53 per 10000 för flickor. Motsvarande siffror för Stockholms län var 67 per 10000 samt 50 per 10000.

Olycksfall hos barn och unga

Pojkar är mer olycksdrabbade än flickor. Skillnaden blir mer uttalad ju högre upp i åldrarna man kommer. En olycksfallstopp finns hos barn vid 2–3 års ålder och senare en vid 12–13 års ålder. Det mest karakteristiska draget vad gäller barnolycksfall är att de inträffar inomhus. För barn mellan 0–4 år sker 70 procent av alla barnolyckor i hemmet.

I diagrammet nedan kan man se att fler pojkar än flickor vårdats på grund av olycka i Nacka.  Det skedde en ökning både för pojkar och flickor mellan åren 2009 och 2010, även om denna ökning var liten för pojkarna. År 2010 var det 66 per 10000 pojkar och 48 per 10000 flickor som vårdades på grund av olycka. Antalet var högre i Nacka jämfört med pojkar och flickor i Stockholms län samma år.  Trenden sedan 2001 är minskande för pojkar och i princip linjär/oförändrad för flickor.

Antal pojkar och flickor i Nacka 0-17 år som vårdats på grund av olycka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precis som i Nacka är det i Stockholms län vanligare att pojkar vårdas på grund av olycka än att flickor gör det. Trenden sett sedan 2001 är dock precis som i Nacka minskande för pojkar men oförändrad för flickor.

Sociala skillnader i skademönster

Generellt har man kunnat observera att barn i hushåll med låg socioekonomisk status och barn från mindre välbärgade områden tenderar att skadas eller avlida till följd av skada i större utsträckning än andra barn. Detta förhållande har konstaterats för många olika typer av skador och skadehändelser, till exempel trafik, fall, förgiftning och brännskador. 

Exempel på skadeförebyggande arbete för barn och unga i NackaBild på ett säsongsblad trygg och säker förskola

Trygg och säker förskoleverksamhet

Alla förskolor och familjedaghem i Nacka kan certifiera sin verksamhet som trygg och säker. För att bli utnämnd ska verksamheten kunna visa att det skadeförebyggande arbetet är en del av den dagliga verksamheten. Idag är 70 av Nackas omkring 100 förskolor certifierade samt tre öppna förskolor och sex familjedaghem.

Säkra skolvägar

Nacka arbetar med att öka trafiksäkerheten runt skolor och förskolor. En viktig del i det arbetet är att uppmuntra barn och föräldrar att gå eller cykla till skolan. Vandrande skolbuss är ett exempel på hur detta kan ske.  

Läs mer

Så skadar sig barn - Myndigheten för samhällsberedskap

Skador bland barn i Sverige - Socialstyrelsen

Trygghetscertifierade förskolor och familjedaghem

Vandrande skolbuss

 

Publicerad: 2012-03-08
Uppdaterad: 2012-03-13
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster