Start / Trafik & Vägar / Cykel / Cykelstrategi

Cykelstrategi 2014

Nacka kommuns cykelstrategi antogs av kommunfullmäktige 2014-10-27.

Strategi för cykelsatsningar i Nacka. Öppnas i nytt fönster.

Ladda ner cykelstrategin (pdf).

Strategin för cykelsatsningar i Nacka behandlar principer för arbete kring detaljutformning, drift och underhåll, cykelparkeringar och cykelvägvisning.

Strategin tar även upp frågor kring kommunikation och beteendepåverkan samt behovet av tydligare mätning och uppföljning av cykeltrafiken. Den innehåller även en åtgärdsplan där nyanläggning och förbättring av cykelvägnätet föreslås. Åtgärdsplanen inrymmer också förbättringsåtgärder för drift och underhåll, cykelparkeringar, cykelvägvisning och kommunikationsinsatser

Exempelvis föreslås ombyggnad av cykelstråket längs med Värmdövägen och ny cykelbana längs med Saltsjöbadsleden.

Bilden visar ett exempel från cykelplanen hur cykelstråket på Värmdövägen ser ut efter ombyggnad.

Bild: Ett bildexempel från cykelplanen visar hur cykelstråket på Värmdövägen ser ut efter ombyggnad.

Arbetets gång

Framtagandet av cykelstrategin påbörjades 2013 med inventeringar och utredningar av befintlig infrastruktur inom Nacka kommun. Under arbetet samlades synpunkter in från medborgare angående vad de såg som prioriterade åtgärder.

Cykelstrategin var under januari och februari 2014 ute på remiss. Under remisstiden inkom många bra synpunkter från både myndigheter, organisationer och allmänhet. Den 28 februari 2014 tog remisstiden slut och efter det behandlades de inkomna synpunkterna för att se till vilka delar som eventuellt behövde omarbetas till slutversionen. Strategin antogs av kommunfullmäktige 2014-10-27.

Läs fullständig samrådsredogörelse här.

Publicerad av: trafik@nacka.se
Publicerad: 2013-12-13
Uppdaterad: 2015-11-16
Kontakta oss

Projektledare
Kristofer Rogers
Telefon: 08-718 80 15
Trafikenheten

 

Emil Hagman
Telefon: 08-718 93 05
Trafikenheten

 
 
Nacka kommun | Postadress: S-131 81 Nacka | Besöksadress: Granitvägen 15 | Telefon: 08-718 80 00 | Fax: 08-718 91 15
E-post till Nacka kommun | Organisationsnummer: 212000-0167 | Om webbplatsen | Webbansvarig: Infomaster