Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Avgifter för att bygga, ändra eller riva

Nacka kommun tar ut en avgift för handläggningen av ditt ärende. Avgiften beräknas med hjälp av en taxa som beslutats av kommunfullmäktige. Sammanställningen ger exempel på avgifter vid några vanliga typer av bygg- och anmälningsärenden.

Du kan sällan få en exakt uppgift i förväg på vad ditt bygglov kommer att kosta. Det är svårt att bedöma ett ärendes storlek och hur komplicerat det är innan ärendet kommit in. Dessutom kan det under ärendet gång uppstå nya frågor. Vid två eller flera åtgärder, adderas beloppen för respektive åtgärd. Har du frågor inför din ansökan om bygglov eller anmälan är du välkommen att kontakta Stadsbyggnadsservice - se kontaktuppgifter ovan.

Exemplen här kan ge dig en uppfattning om hur mycket din ansökan eller anmälan kan komma att kosta. Beräkningarna är gjorda utifrån 2021 års taxa.

Exempel på avgifter

NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS 100-199 KVM
Bygglov och teknisk handläggning 32 445 kr
Planavgift 17 640 kr^
Nybyggnadskarta 12 285 kr"
Utstakning och lägeskontroll Timdebitering*
Totalt: 62 370 kr*

TILLBYGGNAD 25 KVADRATMETER
Bygglov och teknisk handläggning 8 190 kr
Planavgift 6 048 kr^
Primärkarta ingen avgift"
Totalt 14 238 kr*

NYBYGGNAD AV GARAGE/CARPORT 30 KVADRATMETER
Bygglov och teknisk handläggning 10 710 kr
Planavgift 6 048 kr^
Primärkarta med planbestämmelser 3 150 kr"
Utstakning och lägeskontroll Timdebitering*
Totalt 19 908 kr*

INGLASNING AV BALKONG (MAX 4 BALKONGER)

Bygglov och teknisk handläggning

Vid 5 balkonger eller fler tillkommer 630 kr per balkong

6 930 kr


ANMÄLAN FÖR INSTALLATION AV ELDSTAD ELLER AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP
Teknisk handläggning 1 890 kr

Rivning (enbostadshus och mindre objekt)

Bygglov och teknisk handläggning 5 040 kr

Attefallsåtgärder

Komplementbostadshus 11 970 kr
Komplementbyggnad 7 560 kr
Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus 4 410 kr
Bygglovbefriad takkupa 4 410 kr
Inredning av ytterligare bostad i enbostadshus 10 080 kr

^Om området där fastigheten ligger omfattas av en detaljplan tillkommer oftast en planavgift. Den bidrar till kommunens kostnader för planläggningen. Avgiften beror på hur stor byggarea som tillkommer.
Läs om finansiering av planläggning

"I nästan alla ärenden behövs en karta, som beställs från kommunens lantmäterienhet. I de allra enklaste fallen krävs enbart en primärkarta.
Här finns priser för kartor och karttjänster

* För tillbyggnader och nybyggnader krävs i de flesta fallen utstakning och lägeskontroll. Uppdragen kan beställas från kommunens lantmäterienhet, som tar betalt per timme (nuvarande timpris är 1 250 kr inklusive moms). Kostnaden beror alltså på hur lång tid arbetet tar och kan därför variera. I summeringarna ovan är den kostnaden inte inräknad.
Läs om avgifter för utstakning, lägeskontroll och andra mättjänster

Hela taxan

Taxa för planering, byggande, kartor och mättjänster i sin helhet (PDF-dokument, 6 MB)

Reducerad avgift för bygglov

Den 1 januari 2019 ändrades plan- och bygglagen. Ändringarna syftar till att förkorta handläggningstiderna.

För ärenden som kommit in efter den 1 januari 2019 ska du som söker bygglov få återkoppling inom tre veckor med svar på om ansökan behöver kompletteras. När ärendet är komplett skickas en komplettförklaring till dig. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska därefter fatta beslut inom tio veckor. Om det är nödvändigt, på grund av att det krävs en större utredning, kan kommunen förlänga handläggningstiden ytterligare tio veckor.

Om handläggningstiden överskrids ska avgiften för lovet reduceras med en femtedel för varje vecka fram till beslut.

För anmälningspliktiga åtgärder är tidsfristen fyra veckor från det att ärendet är komplett.

Kostnad om byggnationen inte blir av

Väljer du att ta tillbaka din ansökan i ett tidigt skede kostar det 1 260 kronor. För ansökningar som tas tillbaka i ett senare skede blir avgiften halva bygglovsavgiften, lägsta avgift 1 260 kronor.

Ett beslut om avslag kostar kostar hälften av bygglovsavgiften, lägsta avgift 6 300 kronor.

Byggande utan bygglov och startbesked

Enligt plan- och bygglagen behöver du ett bygglov och ett startbesked för att bygga åtgärder som kräver lov eller anmälan. Den som bygger utan ett bygglov eller startbesked behöver betala en sanktionsavgift. Avgiften baseras på prisbasbeloppet, som enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har beräknats till 47 600 kronor för år 2021.

Sidan uppdaterades: