Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Bygglov

Avgifter

Nacka kommun tar ut en avgift för handläggningen av ditt ärende. Avgiften beräknas med hjälp av en taxa som beslutats av kommunfullmäktige. Sammanställningen ger exempel på avgifter vid några vanliga typer av bygg- och anmälningsärenden.

Du kan sällan få en exakt uppgift i förväg på vad ditt bygglov kommer att kosta. Det är svårt att bedöma ett ärendes storlek och hur komplicerat det är innan ärendet kommit in. Dessutom kan det under ärendet gång uppstå nya frågor. Vid två eller flera åtgärder, adderas beloppen för respektive åtgärd. Har du frågor inför din ansökan om bygglov eller anmälan är du välkommen att kontakta Stadsbyggnadsservice - se kontaktuppgifter ovan.

Exemplen här kan ge dig en uppfattning om hur mycket din ansökan eller anmälan kan komma att kosta. Beräkningarna är gjorda utifrån 2022 års taxa.

Exempel på avgifter

NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS 100-199 KVM
Bygglov och teknisk handläggning 32 960 kr
Planavgift 17 920 kr^
Nybyggnadskarta 12 480 kr"
Utstakning och lägeskontroll Timdebitering*
Totalt: 63 360 kr*

TILLBYGGNAD 25 KVADRATMETER
Bygglov och teknisk handläggning 8 320 kr
Planavgift 6 144 kr^
Primärkarta ingen avgift"
Totalt 14 464 kr*

NYBYGGNAD AV GARAGE/CARPORT 30 KVADRATMETER
Bygglov och teknisk handläggning 10 880 kr
Planavgift 6 144 kr^
Primärkarta med planbestämmelser 3 200 kr"
Utstakning och lägeskontroll Timdebitering*
Totalt 20 224 kr*

INGLASNING AV BALKONG (MAX 4 BALKONGER)

Bygglov och teknisk handläggning

Vid 5 balkonger eller fler tillkommer 640 kr per balkong

7 040 kr


ANMÄLAN FÖR INSTALLATION AV ELDSTAD ELLER AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP
Teknisk handläggning 1 920 kr

Rivning (enbostadshus och mindre objekt)

Bygglov och teknisk handläggning

5 120 kr

Attefallsåtgärder

Komplementbostadshus 12 160 kr
Komplementbyggnad 7 680 kr
Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus 4 480 kr
Bygglovbefriad takkupa 4 480 kr
Inredning av ytterligare bostad i enbostadshus 10 240 kr

^Om området där fastigheten ligger omfattas av en detaljplan tillkommer oftast en planavgift. Den bidrar till kommunens kostnader för planläggningen. Avgiften beror på hur stor byggarea som tillkommer.
Läs om finansiering av planläggning

"I nästan alla ärenden behövs en karta, som beställs från kommunens lantmäterienhet. I de allra enklaste fallen krävs enbart en primärkarta.
Här finns priser för kartor och karttjänster

* För tillbyggnader och nybyggnader krävs i de flesta fallen utstakning och lägeskontroll. Uppdragen kan beställas från kommunens lantmäterienhet, som tar betalt per timme (nuvarande timpris är 1 250 kr inklusive moms). Kostnaden beror alltså på hur lång tid arbetet tar och kan därför variera. I summeringarna ovan är den kostnaden inte inräknad.
Läs om avgifter för utstakning, lägeskontroll och andra mättjänster

Hela taxan

Taxa för planering, byggande, kartor och mättjänster (PDF-dokument, 201 kB)

Reducerad avgift för bygglov

Den 1 januari 2019 ändrades plan- och bygglagen. Ändringarna syftar till att förkorta handläggningstiderna.

För ärenden som kommit in efter den 1 januari 2019 ska du som söker bygglov få återkoppling inom tre veckor med svar på om ansökan behöver kompletteras. När ärendet är komplett skickas en komplettförklaring till dig. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska därefter fatta beslut inom tio veckor. Om det är nödvändigt, på grund av att det krävs en större utredning, kan kommunen förlänga handläggningstiden ytterligare tio veckor.

Om handläggningstiden överskrids ska avgiften för lovet reduceras med en femtedel för varje vecka fram till beslut.

För anmälningspliktiga åtgärder är tidsfristen fyra veckor från det att ärendet är komplett.

Kostnad om byggnationen inte blir av

Väljer du att ta tillbaka din ansökan i ett tidigt skede kostar det 1 280 kronor. För ansökningar som tas tillbaka i ett senare skede blir avgiften halva bygglovsavgiften, lägsta avgift 1 280 kronor.

Ett beslut om avslag kostar kostar hälften av bygglovsavgiften, lägsta avgift 6 400 kronor.

Byggande utan bygglov och startbesked

Enligt plan- och bygglagen behöver du ett bygglov och ett startbesked för att bygga åtgärder som kräver lov eller anmälan. Den som bygger utan ett bygglov eller startbesked behöver betala en sanktionsavgift. Avgiften baseras på prisbasbeloppet, som enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har beräknats till 48 300 kronor för år 2022.

Sidan uppdaterades: