Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Checklistor för attefallsåtgärder

Vilka ritningar och andra handlingar du behöver bifoga beror på vad som ska byggas. Här har vi listat vad som normalt behöver bifogas för olika slags attefallbyggen. Om du skickar rätt handlingar kan du få startbesked snabbare. Välkommen att kontakta Stadsbyggnadsservice om du behöver vägledning!

Ritningar ska vara skalenliga, måttsatta och fackmannamässiga.

Komplementbyggnad, högst 30 kvadratmeter

Situationsplan och alla ritningar ska vara skalenliga.

 • Situationsplan/primärkarta där byggnadens placering och mått anges. Markera avstånd till tomtgräns med minst två vinkelräta mått så att husets placering fixeras. Situationsplanen ska även redovisa eventuella ledningsdragningar för vatten och avlopp. För komplementbostadshus ska situationsplanen redovisa en tillgänglig parkeringsplats.
  I kommunens webbkarta kan du kostnadsfritt ladda ner ett kartutdrag som du kan använda som underlag. Sök upp din fastighet via adress eller fastighetsbeteckning.
 • Fasadritningar, planritning och sektion.
  Befintliga och blivande marklinjer ska redovisas fram till tomtgräns alternativt till den punkt där linjerna möts, liksom uppgift om plushöjd för färdigt golv (+FG).
  Se exempelritningar.
 • Förslag till kontrollplan
  Se exempel på kontrollplan.
 • Enklare brandskyddsdokumentation.
  Se exempel
 • Om du vill placera byggnaden närmare en tomtgräns än 4,5 meter ska godkännande från alla ägare till grannfastigheten bifogas. Godkännandet ska framgå på situationsplanen och fasadritningarna.
 • Om du också vill ansöka om bygglov för till exempel markförändringar över 50 centimeter eller marklov för trädfällning behöver du göra det i en separat ansökan.

Komplementbostadshus, högst 30 kvadratmeter

Ett komplementbostadshus kan användas som permanentbostad. Högre krav ställs på energiprestanda och huset behöver vara tillgängligt för personer med funktionshinder.

Situationsplan och alla ritningar ska vara skalenliga.

 • Situationsplan/primärkarta där byggnadens placering och mått anges. Markera avstånd till tomtgräns med minst två vinkelräta mått så att husets placering fixeras. Situationsplanen ska även redovisa eventuella ledningsdragningar för vatten och avlopp. För komplementbostadshus ska situationsplanen redovisa en tillgänglig parkeringsplats.
  I kommunens webbkarta kan du kostnadsfritt ladda ner ett kartutdrag som du kan använda som underlag. Sök upp din fastighet via adress eller fastighetsbeteckning.
 • Fasadritningar, planritning och sektion.
  Befintliga och blivande marklinjer ska redovisas fram till tomtgräns alternativt till den punkt där linjerna möts, liksom uppgift om plushöjd för färdigt golv (+FG).
  Se exempelritningar.
 • Konstruktionsritningar (typsektion).
  En typsektion visar grundläggning, anslutning mellan grund och vägg och anslutning mellan vägg-tak. Alla ingående materiallager i vägg, tak och golv ska tydligt redovisas.
 • Förslag till kontrollplan.
  Se exempel på kontrollplan.
 • Enklare brandskyddsdokumentation.
  Se exempel
 • U-värdeberäkning för golv, väggar, tak, fönster och dörrar.
  U-värdet är ett mått på ett materials isoleringsförmåga. Ju bättre isolering, desto lägre u-värde.
 • Byggnaden ska vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
 • Om du vill placera byggnaden närmare en tomtgräns än 4,5 meter ska godkännande från alla ägare till grannfastigheten bifogas. Godkännandet ska framgå på situationsplanen och fasadritningarna.
 • Om du också vill ansöka om bygglov för till exempel markförändringar över 50 centimeter eller marklov för trädfällning behöver du göra det i en separat ansökan.

Tillbyggnad, högst 15 kvadratmeter

Situationsplan och alla ritningar ska vara skalenliga.

 • Situationsplan med angivet mått för tillbyggnaden och avstånd till tomtgräns.
 • Fasadritningar, planritning och eventuell sektionsritning.
  Se exempelritningar
 • Konstruktionsritningar - typsektion, kritiska snitt (gäller ej inglasade uterum)
  En typsektion visar grundläggning, anslutning mellan grund och vägg och anslutning mellan vägg-tak. Alla ingående materiallager i vägg, tak och golv ska tydligt redovisas.
 • Förslag till kontrollplan.
 • U-värdesberäkning för golv, väggar, tak, fönster och dörrar (gäller endast rum som ska värmas upp till mer än 10 grader)
  U-värdet är ett mått på ett materials isoleringsförmåga. Ju bättre isolering, desto lägre u-värde.
 • Enklare brandskyddsdokumentation (vid ändring av brandskyddet i byggnaden och vid tillbyggnad närmare annan byggnad än 8 meter)
  Exempel på brandskyddsdokumentation
 • Om du vill placera tillbyggnaden närmare tomtgräns än 4,5 meter behöver alla ägare till grannfastigheten ge sitt godkännande. Godkännandet ska framgå på situationsplanen och fasadritningarna.
 • Kontrollansvarig behövs när tillbyggnad byggs i två våningar. Vad är en kontrollansvarig?

Takkupor, högst två stycken

Alla ritningar ska vara skalenliga.

 • Fasadritningar, planritning, sektion.
 • Konstruktionsritningar.
 • Förslag till kontrollplan.
  Mall för kontrollplan
 • U-värdesberäkning
  U-värdet är ett mått på ett materials isoleringsförmåga. Ju bättre isolering, desto lägre u-värde.
 • Enklare brandskyddsdokumentation.
  Exempel på brandskyddsdokumentation

Ytterligare en bostad i enbostadshus

Alla ritningar ska vara skalenliga.

 • Planritning.
  Rumsfunktioner, avskiljbarhet och fast möblering ska anges.
 • Fasadritningar.
 • Förslag till kontrollplan.
 • Sektion där rumshöjd framgår.
 • Enklare brandskyddsdokumentation
  Exempel på brandskyddsdokumentation

Sidan uppdaterades: