Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Bygglov

Här hittar du information om när bygglov behövs och om krav på kontrollplan och kontrollansvarig, tillgänglighet och brandskydd.

När behövs lov?

Du behöver söka bygglov om du tänkt:

 • Bygga nytt hus, eller bygga till ett befintligt. Gäller det ett Attefallshus eller Attefallstillbyggnad ska du göra en anmälan.
 • Flytta en byggnad till en annan plats.
 • Väsentligt ändra användningen av byggnaden, till exempel från bostäder till kontor eller butikslokal till skola.
 • Göra väsentliga ändringar på en befintlig byggnad. Förändringen kan gälla till exempel byte av fönster, fasadfärg eller takmaterial.
 • Glasa in uterum eller balkonger.
 • Sätta upp staket eller plank som är över 1,1 meter eller murar som är högre än 0,5 meter.
 • Ställa upp containrar eller ha någon annan form av upplag under en längre period.

Du behöver även söka bygglov för en hel del andra saker som till exempel parkeringsplatser, vindkraftverk, master, pool, större bryggor och skyltar.

Har du frågor kring vad som är bygglovpliktigt eller inte kan du vända dig till stadsbyggnadsservice.

Kontrollplan

En kontrollplan är ett samlat dokument som beskriver den kontroll en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen.

För att få beslut om startbesked behöver du skicka in ett förslag till kontrollplan. En kontrollplan ska alltid innehålla uppgifter om:

 • vilken kontroll som ska ske i det aktuella projektet,
 • vilka intyg och andra handlingar som ska lämnas in till kommunen,
 • vilka anmälningar som ska göras,
 • tidpunkter för eventuella etapper i arbetet

För enklare projekt ska förslag till kontrollplan lämnas in redan i bygglovskedet. Då kan du få bygglov och startbesked samtidigt. Nedan har vi tagit fram några exempel som visar hur en enkel kontrollplan kan se ut för att uppfylla kraven på innehåll och kontroll. Du kan använda dem som mallar och anpassa dem efter behov.

Kontrollansvarig

Du som byggherre är ansvarig för att alla krav enligt lagar och byggregler uppfylls. Till din hjälp ska du ha en kontrollansvarig.

Den kontrollansvarige ska hjälpa dig som byggherre att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att den och andra bestämmelser följs. Den kontrollansvariga ska också vara med vid det tekniska samrådet, kommunens arbetsplatsbesök och skriva ett utlåtande som ska vara underlag för bygglovenhetens slutbesked.

En kontrollansvarig ska finnas för de flesta byggprojekt där det krävs lov eller anmälan. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra mindre ändringar.

Kontrollansvarig behövs normalt inte för enklare lovpliktiga ärenden såsom:

 • tillbyggnader i ett plan upp till 30 kvadratmeter som inte innehåller våtutrymme, har låglutande (platt) tak, har takterrass eller källare,
 • nybyggnad av uthus, garage och carport upp till 50 kvadratmeteri ett plan, beläget ovan mark,
 • inglasning av balkong,
 • skylt eller ljusanordning,
 • vid byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, förutsatt att byggnaden inte är kulturhistorisk särskilt värdefull,
 • rivning av små byggnader där det inte uppkommer miljöfarligt avfall.

Sök efter behörig kontrollansvarig på Boverkets webb

Om du är osäker på om ditt ärende kräver en kontrollansvarig är du välkommen att kontakta stadsbyggnadsservice för att få hjälp.

Tillgänglighet i en- och tvåbostadshus

När du bygger nytt, bygger till eller ändrar planlösning i ett permanentbostadshus ställs det krav på att byggnaden ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

För åtgärder som kräver bygglov sker prövningen av att kraven uppfylls i lovskedet. Det gör att du redan i ansökan måste skicka med ritningar som visar att tillgänglighetskraven uppfylls, både inne i huset och på tomten.

Bygglovalliansen, där bland annat Nacka kommun ingår, har tagit fram i en folder som förklarar de byggbestämmelser som ska garantera att ett bostadshus blir tillgängligt och användbart även för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Informationen bygger på EU:s grundläggande krav och svensk lagstiftning.

Tillgänglighet och användbarhet för alla i en- och tvåbostadshus (folder)

Brandskydd

En brandskyddsdokumentation beskriver hur en byggnad är planerad för att skyddas mot brand och brandspridning.

En brandskyddsdokumentation ska alltid upprättas och lämnas in vid nybyggnation, inredning av vind och ändring av byggnad som påverkar brandskyddet. Kravet på brandskyddsdokumentation gäller inte för komplementbyggnader som är högst 15 kvm. Dokumentet ska vara framtaget senast till det tekniska samrådet.

Vad varje dokumentation ska innehålla styrs av byggnaden och dess tänkta användningsområde. I Boverkets byggregler kan du läsa mer om vad som gäller. Nacka kommun har också tagit fram ett dokument som ger exempel på hur en enkel brandskyddsdokumentation för enbostadshus kan utformas.

Exempel på enkel brandskyddsdokumentation för enbostadshus.

Färdigställandeskydd

Ett färdigställandeskydd är en försäkring eller en bankgaranti som är tänkt att hjälpa dig som byggherr, exempelvis om entreprenören går i konkurs eller av någon annan anledning inte kan bygga klart. Färdigställandeskyddet ska dessutom täcka kostnader som uppstår för att åtgärda fel som upptäcks i slutbesiktningen, samt de skador på byggnaden som felen kan ha orsakat. Det är du som byggherre som ska se till att skyddet finns.

Kravet på färdigställandeskydd gäller vid uppförande av en- och tvåbostadshus och i vissa fall komplementbostadshus. Färdigställandeskydd kan även behövas vid om- eller tillbyggnad eller vid inredning av ytterligare bostad.

Kravet på färdigställandeskydd gäller enbart när åtgärden utförs av en näringsidkare för en konsuments räkning. Om du som byggherre bygger själv behövs alltså inget färdigställandeskydd.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

 • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.