Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Vid en avstyckning avskiljs ett område från en fastighet för att bilda en ny egen fastighet. Den nya fastigheten kallas styckningslott och det som är kvar av den befintliga fastigheten kallas stamfastighet.

I samband med en avstyckning kan det prövas om det är möjligt att låta stamfastigheten svara för samtliga penninginteckningar/pantbrev och låta den nya fastigheten vara fri från inteckningar, så kallad inteckningsfri avstyckning.

Vid en avstyckning får varken den fastighet som nybildas eller den kvarvarande fastigheten strida mot eventuell detaljplan eller andra planer och bestämmelser. Om fastigheten inte regleras av någon detaljplan bör ni ansöka om förhandsbesked för bygglov för den fastighet som skall bildas. Läs mer om förutsättningarna för att stycka nedan (tryck på plustecknet för se informationen).

Ansökan om lov eller göra en anmälan för bygglov

Många fastigheter i Nacka är bildade i början av förra seklet genom avsöndring, en form av privat jorddelning grundat på ett köp. Då en avsöndrad fastighet skall delas kan det behöva göras en fastighetsbestämning av fastighetsgränsen innan avstyckningen.

Läs mer om fastighetsbestämning

Stadsbyggnadsservice kan hjälpa till att ta med att ta fram utdrag ur fastighetsregistret som visar vilka planer som regler fastigheten samt de inskriva rättigheter som berör fastigheten och hur fastigheten bildats. De kan även svara frågor om ansökan av förhandsbesked för bygglov. Det är också möjligt att få fram information den egna fastigheten och de planer som berör den med Lantmäteriets e‑tjänst "Min fastighet", se länkar nedan.

Vid en avstyckning följer lagfarten med från stamfastigheten till styckningslotten, d.v.s. den som är lagfaren ägare av stamfastigheten får automatiskt lagfart på styckningslotten.

Har du köpt en del av en fastighet måste du ansöka om lantmäteriförrättning senast inom sex månader från dagen då överlåtelsehandlingen undertecknades, annars blir köpet ogiltig. Du måste även ansöka om lagfart för förvärvet, innan avstyckningen är fullbordad är lagfarten vilande.

En avstyckning initieras med en skriftlig ansökan. Länk till ansökningsblankett finns till höger på sidan. På sista sidan i blanketten finns en instruktion för blanketten.

Till sidan ändra eller dela fastigheter

Får jag stycka min fastighet?

Om en fastighet är möjlig att stycka eller inte beror av flera olika faktorer. Några av dem presenteras här nedan.

Om det finns en detaljplan över området där fastigheten ligger reglerar den användningen och utformningen av fastigheten. Där kan t.ex. anges en minsta tillåtna fastighetsstorlek, vilket innebär att det krävs att din fastighet är minst dubbel så stor för att kunna styckas till två fastigheter. Det är också vanligt med bestämmelser som reglerar hur stor del av tomten som får bebyggas eller att det anges ett minsta tillåtna avstånd mellan byggnad och fastighetsgräns.

Det kan även finnas en fastighetsindelningsbestämmelse (FIB) som reglerar hur området ska vara indelat i fastigheter. För att fastigheten ska vara möjlig att stycka krävs att den tänkta avstyckningen överensstämmer med fastighetsgränserna i FIB:en. Äldre fastighetsplaner och tomtindelningar gäller nu som fastighetsindelningsbestämmelser.

Detaljplanerna har normalt en genomförandetid på 10-15 år, bestämmelserna i planen fortsätter dock att gälla även efter det att genomförandetiden är slut. Nacka kommuns planenhet hanterar alla frågor om ändring och upphävande av en detaljplan.

Ett område som saknar detaljplan kan ha områdesbestämmelser som påverkar möjligheten att kunna stycka, t.ex. genom att begränsa byggrätten. Områdesbestämmelserna saknar genomförandetid, de gäller tills de ändras eller upphävs.

Om en önskad avstyckning strider mot bestämmelserna i en detaljplan eller områdesbestämmelser kan det i vissa fall ändå vara möjligt att genomföra avstyckningen. Lantmäterimyndigheten har en, dock mycket begränsad, möjlighet, att vid ett litet avsteg som inte motverkar planens syfte medge en avstyckning med mindre avvikelse från planbestämmelserna. Rättspraxis visar t.ex. att en bestämmelse om minsta tillåtna fastighetsstorlek inte får frångås med mer än 2‑3%.

Förutom att en avstyckning ska stämma överens med gällande planer och bestämmelser prövas också att både den nya fastigheten och den kvarvarande delen av fastigheten uppfyller fastighetsbildningslagens lämplighetskrav. För bostadsfastigheter gäller t.ex. att fastigheten ska få en lämplig utformning samt att den ska få tillfredställande tillgång till vatten, avlopp och väg inom den egna fastigheten eller med stöd av en rättighet på någon annan fastighet.

Sidan uppdaterades: