Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Gemensamhetsanläggningar och samfälligheter

En gemensamhetsanläggning är en anläggning som hör till flera fastigheter gemensamt, t.ex. en gemensam väg eller en lekplats, den kan också kallas för samfällighet.

Begreppet samfällighet används också för att beskriva ett markområde som ägs av flera fastigheter gemensamt, en marksamfällighet.

Deltagandet i gemensamhetsanläggningen och delägandet av marksamfälligheten är direkt bundet till ägandet i de deltagande/delägande fastigheterna och kan inte överlåtas separat, utan följer med ägande av fastigheten vid en försäljning.

En gemensamhetsanläggning bildas vid en anläggningsförrättning där det beslutas vad som skall ingå i anläggningen och hur kostnaderna skall fördelas. Alla deltagande fastigheter ges ett andelstal efter hur stor nytta de förväntas få av anläggningen (andelstal för utförande) och hur mycket fastigheten förväntas använda anläggningen (andelstal för drift).

De större gemsamhetsanläggningarna förvaltas oftast av en samfällighetsförening, där en stämma är det högsta beslutande organet och en styrelse driver det löpande arbetet. En gemensamhetsanläggning som inte förvaltas av en förening har en delägarförvaltning, där alla beslut skall vara enhälliga.

Uppgifter om samtliga samfällighetsföreningar finns i samfällighetsföreningsregistret (SFR) som förs av Lantmäteriet (den statliga lantmäterimyndigheten). Registret innehåller uppgifter om föreningens stadgar, styrelsesammansättning, firmatecknare, postadress med mera. Det är viktigt att föreningarna anmäler förändringar till registret. Uppgifterna i registret ska uppdateras efter varje föreningsstämma, även om inga ändringar sker, för att registret skall ha rätt aktualitetsdatum. Länk till registret finns nedan.

Bilda en gemensamhetsanläggning

En gemensamhetsanläggning bildas vid en anläggningsförrättning, där lantmäterimyndigheten prövar att villkoren i anläggningslagen är uppfyllda. De fastighetsägare som vill vara med i gemensamhetsanläggningen har rätt att ansöka om förrättning.

Normalt krävs att anläggningen är av väsentlig betydelse för de fastigheter som ska ingå i gemensamhetsanläggningen för att den ska kunna bildas. Det samma gäller för en fastighet som ska anslutas till en befintlig gemensamhetsanläggning. Anläggningen får inte heller strida mot gällande detaljplaner eller andra bestämmelser.

Vid anläggningsförrättningen beslutas om andelstal för de deltagande fastigheterna. Andelstalen reglerar vad fastigheten skall betala för byggandet av anläggningen (andelstal för utförande) samt för dess skötsel (andelstal för drift).

Andelstalen är inte kopplade till den nuvarande ägaren av en fastighet, utan skall spegla en normalanvändare av den aktuella fastighetstypen. Till exempel påverkas inte en fastighets andelstal i en gemensamhetsanläggning för väg av om ägaren till en bostadsfastighet äger en bil eller inte. Utan andelstalet sätts efter vad som bedöms vara rimligt för t.ex. en helårsbostad.

I en anläggningsförrättning anges när gemensamhetsanläggningen skall vara färdigbyggd. Om anläggningen inte är utbyggd inom angiven tid så att ”syftet med anläggningen har tillgodosetts för samtliga deltagande fastigheter” förfaller hela anläggningsbeslutet. Om en ansökan om förlängning av tidsfristen kommit till lantmäterimyndigheten innan tidsfristen för anläggningens utförande är slut kan myndigheten, om det finns särskilda skäl, besluta om en förlängning av tidsfristen.

Bilda en samfällighetsförening

En samfällighetsförening kan bildas i samband med att en gemensamhetsanläggning nybildas. Föreningen bildas av lantmäterimyndigheten vid ett sammanträde där stadgar antas och styrelse utses.

Om en befintlig gemensamhetsanläggning förvaltas genom delägarförvaltning har varje delägare i gemensamhetsanläggningen rätt att begära att en samfällighetsförening bildas.

Vid ansökan om att bilda samfällighetsförening används blanketten för ansökan om lantmäteriförrättning. Kryssa för ’annat’ och ange i fritextfältet att ni önskar bilda en samfällighetsförening. Blanketten finns till höger på denna sida.

Det underlättar handläggningen och minskar kostnaderna för föreningsbildandet om delägarna i förväg går igenom Lantmäteriets normalstadgar, tar fram förslag på vilka som skall tillsätta styrelseposterna och om samtliga berörda skriver under ansökan.

Förutom timkostnaden för förrättningslantmätarens arbete debiteras en registreringsavgift för den nya samfällighetsföreningen.

Länk till Lantmäteriets normalstadgar för samfällighetsföreningar

Mer information om att bilda samfällighetsförening finns på Lantmäteriets webbplats

Ändra andelstal i en gemensamhetsanläggning

Andelstalen i en gemensamhetsanläggning kan ändras om:

  • samfällighetsföreningens styrelse har fått befogenheten att ändra andelstal till exempel då användningen av en fastighet ändras från fritidsboende till permanentboende
  • samfällighetsföreningens styrelse träffar en överenskommelse med en fastighetsägare om nytt andelstal
  • andelstalen ändras genom en ny anläggningsförrättning, så kallad omprövning
  • andelstalen ändras genom att fastighetsindelningen ändras

Har styrelsen i samfällighetsföreningen fått behörighet att besluta om ändrade andelstal för de delägande fastigheterna i samfälligheten ska denna ändring registreras av lantmäterimyndigheten. Styrelsens beslut gäller först när ändringen registrerats i fastighetsregistret.

En överenskommelse mellan samfällighetsföreningens styrelse och fastighetsägare behöver godkännas av lantmäterimyndigheten och gäller då registrering skett i fastighetsregistret.

Ompröva en gemensamhetsanläggning

En gemsanhetsanläggning kan omprövas då tidigare förhållanden har ändrats väsentligt eller om det på annat sätt har uppstått ett klart behov av att ompröva anläggningen.

En omprövning av en befintlig gemensamhetsanläggning görs i en anläggningsförrättning. Den som är delägare i anläggningen och den som äger mark som är belastad av anläggningen har rätt att ansöka. Även den samfällighetsförening som förvaltar gemensamhetsanläggningen har, efter beslut på föreningsstämma, rätt att ansöka om ändring.

Vid omprövningsförrättningen prövas villkoren i anläggningslagen. Vid ändringen får det till exempel inte uppkomma någon ”avsevärd olägenhet ut allmän eller enskild synpunkt”.

Föreningsfrågor

Frågor som rör föreningsrätt, t.ex. hur föreningen fattar beslut, budget- och skattefrågor, ingår inte i lantmäterimyndighetens uppgifter.

Vi rekommenderar böckerna Samfälligheter, handbok för samfällighetsföreningar av Tommy Österberg och Samfälligheter, praktisk handbok om skatt, ekonomi och juridik av Björn Lundén.

Upphäva en gemensamhetsanläggning

En gemensamhetsanläggning kan upphävas i en omprövningsförrättning.

Det kan behövas till exempel när kommunen tagit över huvudmannaskapet för en väg som förvaltats av en vägförening. Om föreningen inte har några andra anläggningar att förvalta skall även föreningen upplösas.

Upplösa en samfällighetsförening

Då en samfällighetsförening inte har kvar några anläggningar att förvalta skall den upplösas. Föreningen kan också upplösas om alla medlemmar är överens om det och länsstyrelsen medger det.

Innan en samfällighetsförening kan upplösas av länsstyrelsen skall alla skulder ha betalts eller satts ner hos länsstyrelsen och eventuella överskott ska ha fördelats i enlighet med föreningsstämmans vilja.

När samfällighetsföreningen är upplöst skall den tidigare styrelsen anmäla det till Lantmäteriet (den statliga lantmäterimyndigheten) som hanterar samfällighetsregistret.

Sidan uppdaterades: