Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Rättigheter, servitut mm

SERVITUT

Om en fastighet har ett stadigvarande behov som inte går att lösa inom den egna fastigheten, t.ex. utfart till allmän väg eller dragning av en servisledning till en anslutningspunkt för kommunal VA, kan det finnas möjlighet att skapa en rättighet, ett servitut, på en annan fastighet för att lösa bristen.

Då rättigheten är väsentlig kan Lantmäterimyndigheten bilda ett servitut vid en lantmäteriförrättning, då bildas ett så kallat officialservitut. Ett officialservitut kan t.ex. bildas i samband med en avstyckning (när en ny fastighet bildas) eller som en egen åtgärd i en fastighetsreglering. Servitut är inte knutet till ägaren av fastigheten, utan följer själva fastigheten vid ägarbyten. Berörda fastighetsägare kan vara överens om att ett officialservitut ska bildas vid en lantmäteriförrättning. Om man inte är överens kan det i vissa fall ändå finnas möjlighet att bilda ett officialservitut.

Det finns också möjlighet för ägarna av två fastigheter att skriva ett privat avtal om att en fastighet skall få en rättighet över en annan fastighet, ett så kallat avtalsservitut. Avtalet kan skrivas in i fastighetsregistret, det behövs dock inte för att servitutet skall få rättsverkan. Det kan ändå vara bra att skriva in servitutet för att inte riskera att rättigheten upphör om fastigheten byter ägare.

Den fastighet som drar nytta av ett servitut kallas härskande eller förmånsfastighet, den andra fastigheten kallas tjänande eller belastad fastighet.

Både official- och avtalsservitut kan ändras eller upphävas vid en fastighetsreglering.

Oklarheter om ett officialservitut kan klargöras i en lantmäteriförrättning, genom en fastighetsbestämning av servitutet.

Oklarheter om avtalsservitut (tolkning m.m.) får istället lösas genom en civilrättslig process i allmän domstol. Endast i vissa fall kan dessa fastighetsbestämmas av lantmäterimyndigheten, det krävs i så fall ett samband med en annan förrättningsåtgärd och att förrättningslantmätaren bedömer att det är nödvändigt att klarlägga avtalsservitutets giltighet eller omfattning.

LEDNINGSRÄTT

För allmännyttiga ledningar som t.ex. kommunala VA-ledningar, starkströmsledningar och gasledningar kan en ledningsrätt skapas för att trygga en ledningshavares eller fastighets behov av att dra fram en ledning över en annan fastighet.

FASTIGHETSINFORMATION

Stadsbyggnadsservice kan svara på frågor om vilka inskrivna rättigheter som belastar en fastighet, hur en fastighet bildats, förutsättningar för att stycka en fastighet, detaljplaner och andra bestämmelser, pågående stadsbyggnadsprojekt samt frågor om bygglov, kart- och mättjänster. De kan även hjälpa till med utdrag ut fastighetsregistret.
Telefon: 08-718 94 46
E-post: stadsbyggnad@nacka.se
Kontaktformulär och besöksinformation

Det är också möjligt att få fram information om den egna fastigheten med Lantmäteriets e‑tjänst Min fastighet.
Länk till e-tjänsten Min fastighet

BESTÄLLNING AV INSKRIVNINGSHANDLINGAR

Inskrivningshandlingar, avtalsservitut, lagfarter mm, från juni 2008 eller senare hanteras av fastighetsinskrivningen vid den statliga lantmäterimyndigheten, Lantmäteriet.
Telefon: 0771-63 63 63
E-post: fastighetsinskrivning@lm.se
Hemsida: www.lantmateriet.se

Inskrivningshandlingar från maj 2008 eller tidigare hanteras av Riksarkivet.
Telefon: 010-476 80 00
E-post: riksarkivet@riksarkivet.se
Hemsida: www.riksarkivet.se

FÖRNYELSELAGEN

Avtalsrättigheter inskrivna i fastighetsregistret före 1 juli 1968 rensades bort ur registret den 31 december 2018, om inte innehavaren av rättigheten begärt att den skall fortsätta vara inskriven. Rensningen berörde endast inskrivna avtalsservitut, nyttjanderätter och avkomsträttigheter. Officialservitut, officialnyttjanderätter eller inskrivna tomträtter berördes inte.
Läs mer om förnyelselagen på Lantmäteriets (den statliga lantmäterimyndighetens) hemsida.

Sidan uppdaterades: