Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Bekämpa klimatförändringarna

Genomför omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och hantera dess konsekvenser effektivt.

Klimatförändringarna utgör en verklig och allvarlig fara för hela mänskligheten, med ökande utsläpp av växthusgaser i miljön. Risken för att jordens temperatur stiger mer än två grader är betydande, vilket kan ha mycket farliga konsekvenser för naturens ekosystem, havsvatten, livsmedelsproduktion, tillgång till vatten samt människors hälsa och säkerhet. Dessutom kan det leda till fler naturkatastrofer.

Vi bevittnar redan nu de faror som dessa förändringar medför, och därför är det avgörande att vidta åtgärder. Genom utbildning, nytänkande och nya lagar kan vi göra betydande förändringar för att skydda klimatet och vår planet. Dessa förändringar ger också enorma möjligheter att modernisera vår infrastruktur, skapa nya arbetstillfällen och bidra till en positiv utveckling över hela världen.

Källa: www.globalamalen.se

Vad kan kommunen göra?

Kommuner, landsting och regioner samverkar ofta trots sin rätt till självbestämmande, och de engagerar sig både med varandra och med näringslivet, akademin, civilsamhället och medborgarna. Det finns även lagar som kräver samverkan med olika grupper.

På lokal nivå spelar kommunen en betydande roll för att främja hållbar utveckling och demokrati, och man samarbetar också med partnerländer genom olika samarbetsprojekt och partnerskap.

Nacka kommun kan bidra till att uppfylla målen genom att främja samarbete och partnerskap mellan den offentliga sektorn, den privata sektorn, akademin och civilsamhället. Genom att lägga fokus på förebyggande åtgärder, gemensam utveckling och resurskoordinering strävar man efter att skapa ett hållbart lokalsamhälle som omfattar alla tre dimensioner.

Kommunens initiativ

Som kommun spelar Nacka en viktig roll i klimatarbetet och har rådighet i att medverka till att Sveriges utsläpp minskar. Vid den fysiska planeringen har kommunen stora möjligheter att minska klimatpåverkan genom infrastrukturplanering, satsning på kollektivtrafik, cykel, parkeringspolicy och annan trafikplanering. Att minska energianvändningen i byggnader sparar både pengar och miljön. Stora möjligheter finns också inom samhällsplanering och offentlig upphandling i samspel med näringsliv och invånare.

Exempel på aktiviteter som bidrar till målet är:

  • Arbete har inletts med att ta fram en ny översiktsplan för Nacka kommun. Översiktsplanen har mål för utsläppsminskning och vägen dit går via tunnelbana och bebyggelseförtätning som dels ska skapa ett minskat resbehov, dels med hjälp av klimatvänliga transporter. Även energieffektivt byggande lyfts i översiktsplanen
  • Kommunen byter ut äldre armaturer till LED. Detta minskar energianvändningen och kostnader för byggnader
  • Kommunen informerar och uppmuntrar ställföreträdare att använda miljövänliga färdmedel vid utförande av uppdraget.
  • Kommunen genomför flera cykelfrämjande aktiviteter under året. Exempelvis bilfria veckan, vintercykelprojektet, sopsaltning, utbyggnad av gång- och cykelbanor, ombyggnationer för att förbättra förutsättningarna för att resa kollektivt samt underlätta etableringen av publika laddstolpar
  • Kommunen testar ett klimatkalkylsverktyg som kan användas i tidiga detaljplaneskeden

Relevanta delmål för kommunen

Efter en grundlig kartläggning av Agenda 2030 har kommunen bedömt att hela 85 av de totalt 169 delmålen har en tydlig koppling till de uppgifter som ingår i det kommunala grunduppdraget och Nacka kommuns frivilliga åtaganden. Dessa delmål, som kommunen har befogenhet att påverka, återfinns inom samtliga 17 övergripande mål.

Nedan presenteras delmål under mål nr 13, bekämpa klimatförändringarna, som är relevanta för kommunen.

Mål nr 13. Bekämpa klimatförändringarna

Delmål nr 13.1. Stärk motståndskraften mot, och anpassningsförmågan till, klimatrelaterade katastrofer.

  • Stärka motståndskraften mot och förmågan till anpassning till klimatrelaterade faror och naturkatastrofer i alla länder.

Delmål nr 13.3. Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar.

  • Förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och institutionella kapaciteten vad gäller begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning, begränsning av klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig varning.

Hur kan du hjälpa till?

Klimatkompensera ditt resande

Du kan klimatkompensera för ditt resande genom att stötta olika projekt runt om i världen som är bra för klimatet!

Besök climateneutral.org för att se hur stort ditt ekologiska fotavtryck är.

Minska på köttet

Utsläpp från boskap står för 14,5 procent av alla växthusgaser. Genom att minska konsumtionen av kött så kan vi minska den siffran.

Minska ditt flygande

Minska ditt flygande! Svenskarnas flygande har fördubblats sedan 1990-talet. Testa att ta tåget istället eller varför inte undersöka resmål i ditt närområde?

Sidan uppdaterades: