Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Rent vatten och sanitet

Att garantera tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla är av yttersta vikt.

Vattnet utgör grunden för allt liv på vår planet och spelar en avgörande roll för människors hälsa och hållbar utveckling. Det är en nödvändighet för att producera mat och energi, och bristen på vatten kan ge upphov till konflikter både inom och mellan länder.

Tyvärr har en av tre personer i världen inte tillgång till god hygien, vilket skapar hälsoproblem både för människor och miljön, särskilt för de som lever i fattigdom. Ofta är det kvinnor och flickor som bär ansvaret för att säkerställa tillgång till vatten för sina familjer. Detta kan i sin tur leda till att kvinnor och flickor hindras från att tjäna pengar eller gå i skolan.

Att ha tillgång till rent vatten och god hygien är av avgörande betydelse för människors hälsa och utveckling.

Källa: www.globalamalen.se

Vad kan kommunen göra?

Rent vatten och sanitet utgör grundläggande förutsättningar för hälsa och välmående hos invånarna i Nacka kommun. Som en myndighet och VA-producent har kommunen ett ansvar som sträcker sig bortom att bara säkerställa tillgången till avlopp och dricksvatten. De arbetar också aktivt med att förbättra vattenkvaliteten, främja effektiv vattenanvändning och minska utsläpp av farliga kemikalier.

I många svenska sjöar och vattendrag pågår problem med föroreningar och övergödning, och här tar kommunen ansvar för att genomföra flertalet åtgärder som krävs för att förbättra vattenkvaliteten.

Kommunens arbete inom detta område regleras av flera lagar, såsom lagen om allmänna vattentjänster, säkerhetsskyddslagen, livsmedelslagstiftningen, smittskyddslagen, miljöbalken och brottsbalken.

Kommunens initiativ

Nacka kommun har ansvar för tillgången till dricksvatten och avlopp och därmed stor rådighet över flera delar i det här målet. Ansvaret regleras i flera lagar, bland andra lagen om allmänna vattentjänster, säkerhetsskyddslagen, livsmedelslagstiftningen, smittskyddslagen, miljöbalken och brottsbalken.

Kommunen har också rådighet över att förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier. Kommunen har dock liten rådighet över dricksvattenkvaliteten hos fastigheter utanför det allmänna VA-området, det vill säga fastigheter med egen brunn.

Exempel på aktiviteter som bidrar till målet är:

  • Under hösten 2021 behandlades vattnet i Bastusjön för att sänka de höga fosforhalterna och åtgärda övergödningen. Genom behandlingen blir vattnet klarare, sikten förbättras och sjön blir mer attraktiv för bad och fiske. Behandlingen genom fällning gick till på samma sätt som för Järlasjön och Sicklasjön
  • Övergödning och påverkan av miljögifter är de största problemen i kommunens kustvatten. Flera vattenområden uppnår inte heller god kemisk status. Avloppsvatten från anläggningar med dålig rening bidrar till övergödning i sjöar och kustvatten. En viktig insats som kommunen gör är att fortsätta bygga ut vatten och avlopp (VA) i kommunens förnyelseområden. Antal enskilda avlopp i kommunen är beroende av vad som händer i förnyelseområdena. Miljöenheten följer utvecklingen och kräver påkoppling till kommunalt avlopp där det går och är rimligt. 
  • Under 2023 togs kommunens första Nödvattenplan 2023-2026 fram. En nödvattenplan som beskriver hur tillgängligt dricksvatten ska prioriteras och distribueras behöver utarbetas och fastställas

Relevanta delmål för kommunen

Efter en grundlig kartläggning av Agenda 2030 har kommunen bedömt att hela 85 av de totalt 169 delmålen har en tydlig koppling till de uppgifter som ingår i det kommunala grunduppdraget och Nacka kommuns frivilliga åtaganden. Dessa delmål, som kommunen har befogenhet att påverka, återfinns inom samtliga 17 övergripande mål.

Nedan presenteras delmål under mål nr 6, rent vatten, som är relevanta för kommunen.

Mål nr 6. Rent vatten

Delmål 6.3. Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening samt öka återanvändning.

  • Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.

Delmål 6.4. Effektivisera vattenanvändning och säker vattenförsörjning.

  • Till 2030 väsentligt effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt säkerställa hållbara uttag och en hållbar försörjning med sötvatten för att angripa vattenbristen och väsentligt minska det antal människor som lider av vattenbrist.

Delmål 6.5. Integrerad förvaltning av vattenresrurser

  • Senast 2030 genomföra en integrerad förvaltning av vattenresurser på alla nivåer, när så är lämpligt genom gränsöverskridande samarbete.

Delmål 6.6. Skydda och återställ vattenrelaterade ekosystem.

  • Senast 2020 skydda och återställa de vattenrelaterade ekosystemen, däribland berg, skogar, våtmarker, foder, akviterer och sjöar. 6 B Stödja och stärka lokalsamhällenas deltagande i arbetet med att förbättra vatten - och sanitetshanteringen

Hur kan du hjälpa till?

Hjälp till att städa upp

Gå ihop med ett gäng på ditt jobb eller i din skola och hjälp till att rensa upp i något smutsigt och skräpigt vattendrag i närheten av där du bor.

Spola inte ner skräp

Spola aldrig ner skräp, tamponger eller farliga kemikalier och mediciner i toaletten. Det förorenar floder och sjöar och drabbar både djur och människors hälsa.

Uppmärksamma vattendagarna

Uppmärksamma Världsvattendagen (den 22 mars) och Världstoalettdagen (den 19 november) varje år. Passa på att använda dagen för att samla in pengar till en organisation som arbetar med att öka tillgången till vatten och sanitet.

Källa: www.globalamalen.se

Sidan uppdaterades: