Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nackas miljöprogram betonar samverkan

”Det krävs samverkan och samspel för att vi ska kunna tänka nytt, långsiktigt och innovativ.” Den bärande tanken lyfts fram redan på omslaget till Nackas nya miljöprogram. Det antogs av kommunfullmäktige i full politisk enighet den 14 mars.

Utifrån sex miljömål har tydliga indikatorer om vad som behöver uppnås till år 2020 och 2030 nu antagits.

De sex lokala miljömålen är

  • Begränsad klimatpåverkan
  • Frisk luft
  • Rent vatten
  • Giftfri miljö
  • God bebyggelse
  • Ett rikt växt- och djurliv

Tuffa mål får klimatutsläppen

Varje miljömål har försetts med indikatorer och tidsatta målnivåer. På klimatområdet, där överenskommelsen från Paris i december 2015 understryker att stora och snabba förändringar är nödvändiga, skärptes kommunens ambitioner under den politiska behandlingen. Ett av de lokala målen är att utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken per person ska minska med 25% till år 2020, med 50% till år 2025 och med 80% till år 2030. Andra indikatorer på klimatområdet handlar om energianvändningen i kommunala byggnader och klimatpåverkan från konsumtion.

God ekologisk och kemisk status till år 2027 i alla vattenförekomster (kustvattenområden och några av de större sjöarna) och att en allt större del av fritidsbåtarna ska undvika giftiga båtbottenfärger är ett par av indikatorerna för målet Rent vatten. Målet om en Giftfri miljö ska mätas genom bland annat andelen punkter på en checklista för giftfri förskola som kan bockas av (målet är 100% till år 2020) och andelen förorenade markområden som sanerats (mål: 100% till år 2030).
Webbsidor om miljömålen
Nackas miljöprogram 2016-2030  (PDF-dokument, 924 kB)

Stimulans till Nackabor och företag

En linje i miljömålsarbetet ska också vara att kommunens alla verksamheter, liksom de lokala företagen och Nackaborna, ska ansvara för val av åtgärder inom sina områden. Det kan ju finnas olika sätt att nå målen. Man menar också¨att individerna själva bäst känner till sina vardagsrutiner och att de som arbetar inom verksamheter och företag bäst kan bedöma hur de kan bidra.

Utmaningarna är alltså gemensamma för Nackasamhället, och det krävs samverkan för att nå resultat.
-När miljömålen antogs så visste vi att det skulle krävas kraft från fler än bara från kommunens sida, säger kommunens strategi- och förnyelsedirektör Klara Palmberg Broryd. Vi tror på Nackaborna och vårt näringsliv och vet att många arbetar väldigt aktivt med miljön, både hemma och på jobbet. Vi hoppas att miljöprogrammet ska stimulera oss alla att ytterligare arbeta med nödvändiga åtgärder för att nå miljömålen.

I miljöprogrammet används symboler för att markera om det är Nacka kommun, privatpersoner eller företag som behöver agera för varje indikator. Oftast pekas flera aktörer ut.

Här på nacka.se kommer du att kunna läsa om intressanta exempel på miljöinsatser. Välkommen att lämna tips på vad vibör ta upp!

Ska följas i kommunens årsredovisning

Många kommuner har miljöprogram, men en vanlig kritik är att arbetet med målen sköts vid sidan om de ordinarie verksamheterna. Det kan leda till att frågorna inte prioriteras och att uppföljningen blir dålig. De indikatorer som nu beslutats för Nacka ska följas upp årligen av kommunstyrelsen och beskrivas varje år i kommunens årsredovisning. Det betyder att de kommer med i samma sammanhang som bland annat nyckeltalen om kommunens ekonomi.

Miljömålskommittén

Sedan 2015 finns i Nacka en miljömålskommitté bestående av förtroendevalda. Deras huvuduppgift är att samordna, utveckla, följa upp och synliggöra arbetet med miljömålen. Beslut i frågorna tas sedan av kommunstyrelsen.

Under 2015 har kommittén bland annat lyft fram giftfri förskola som ett prioriterat områden, vilket gjort att extra pengar till det arbetet skjutits till redan i år. Kommittén har också tagit initiativ till att intervjuer med tusen nackabor ska genomföras under våren 2016 för att få en bättre bild av människors vanor och attityder inom klimatområdet. Resultatet ska användas för att kommunicera på rätt sätt och inom rätt områden med Nackaborna för att på sikt minska privatkonsumtionens påverkan – vilket i dagens Sverige är den största klimatpåverkande faktorn.

Sidan uppdaterades: