Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skarpnäs naturreservat

Skarpnäs är ett område med värdefulla skogsmarker utmed Nackas norra kust. Naturen är en del av den gröna kilen från Värmdölandet in mot centrala Stockholm.

Status och handlingar

Foto ovan: Henrik Trygg

Naturreservatet har vunnit laga kraft

Den 20 juni 2022 beslutade kommunfullmäktige att bilda Skarpnäs naturreservat. Beslutet har nu vunnit laga kraft och handlingarna finns att hitta i menyn under rubriken Laga kraft. Nu påbörjas arbetet med att gränsmarkera reservatet, sätta upp reservatsskyltar, iordningställa anordningar för friluftslivet, utföra naturvårdsåtgärder med mera.

Om området

Syftet med att göra Skarpnäs naturreservat till naturreservat är att bevara och utveckla områdets värden för natur, kultur och friluftsliv.

Området är ett starkt kuperat och bergigt skogslandskap, genomdraget av tydliga dalar. Förkastningen vid kusten är hög och brant, med en fallhöjd på hela 70 meter från Kummelbergets högsta punkt till havet. Det är ett landskap som ger chans till hisnande utblickar.

Den varierande terrängen har gett Skarpnäs en omväxlande och rik natur där de värdefullaste delarna är klassade som nyckelbiotoper. På hällmarkerna finns många tallar som växt där i 200-300 år. Där finns rödlistade arter såsom tallticka, mottaggsvamp, praktbagge och reliktbock. Danmarks ängar som ligger i den sydvästra delen av reservatsområdet är den enda öppna marken och slåttras årligen. Arter som smalvingad blombock, en rödlistad skalbagge som är beroende av fuktig ängsmark har observerats. Mellan Krokträsken och Danmarks ängar brann ett område 2008. Det är fortfarande en värdefull miljö för arter som bara lever i bränd död ved eller blottad mineraljord.

Trygg_Skarpnäs_Juni_21_102_1.jpgFoto: Henrik Trygg

Bakgrund

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tog den 16 juni 2010 beslut om att förslaget skulle färdigställas och omarbetas enligt direktiv från kommunstyrelsen den 31 maj 2010. Kommunstyrelsens arbetsutskott tog sedan den 16 november 2010 beslut om att återremittera ärendet till miljö- och stadsbyggnadsnämnden för samordning med kommande detaljplan för Telegrafberget. Naturreservatsnämnden beslutade efter ändringarna om nytt samråd. Det nya förslaget till naturreservat genomgick en ny bred remissbehandling under perioden 4 juli till och med 14 september 2014. Den 19 oktober 2015 tog Kommunfullmäktige slutligen beslut om reservatet, varpå länsstyrelsen den 13 oktober 2017 upphävde beslutet på grund av felaktig delgivning.

Länsstyrelsens beslut att upphäva Skarpnäs (pdf)

Sidan uppdaterades: