Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ekosystemtjänster i Nacka

"Ekotjänster i Nacka" har drivits som ett pilotprojekt för att komma fram till ett långsiktigt sätt att arbeta med ekosystemtjänster i kommunens planering. Det har sedan tillämpats i en analys av gröna värden i Nacka stadområdet.

-"Ekotjänster i Nacka" var ett viktigt projekt, eftersom det kommer att bli en intensiv exploatering i vissa områden när Nacka ska bygga stad. Då gäller det verkligen att tänka efter hur det gröna ska hanteras! Det säger natur- och friluftsstrateg Liselott Eriksson, en av två projektledare.

Ekotjänster i Nacka har drivits som ett pilotprojekt för att komma fram till ett långsiktigt sätt att arbeta med ekosystemtjänster i kommunens planering.

Bilden ovan: Arbete under en workshop och karta där värderingen av ekotjänster i olika delområden visas.

Ekosystemtjänster - vad är det?

Ett ekosystem är en miljö och samspelet mellan alla levande varelser som finns där. Ekosystemtjänster är funktioner i ekosystemet som gynnar människan.

Över hela världen pågår arbete med att utveckla begreppet och att gå från teori till praktik. Det gäller bland annat att göra tjänsterna synliga och att värdera dem. Ett syfte är att skapa verktyg som kan leda till bättre beslut inom framför allt samhällsplanering och naturvård.

Tjänsterna brukar delas in i fyra grupper:

  • Understödjande: De här tjänsterna är en nödvändig bas för att de andra ska fungera – t.ex. biologisk mångfald, fotosyntes, närings- och vattencykler.
  • Reglerande: Pollinering och fröspridning är tydliga exempel. I stadsmiljöer och gränsområden mellan stad och land är det viktigt att det finns växter som lockar olika slags bin och fåglar – annars försvinner bär och frukt. Träds förmåga att sänka lufttemperaturen och absorbera vissa föroreningar är en annan värdefull tjänst i stadsmiljöer.
  • Kulturella: Här handlar det om hur naturen påverkar människors hälsa och välbefinnande. Samma tjänst gynnar dessutom ofta biologisk mångfald. Välordnade parker, koloniområden och strandpromenader placerade så att många kan utnyttja dem är exempel.
  • Försörjande: De här tjänsterna är de lättaste att ta på och förstå – mat, virke, vattenkraft, mediciner och annat som vi hämtar från vad naturen producerar.

Faktablad: Översikt över ekosystemtjänster (PDF-dokument, 4,7 MB)

Slutrapport: Visualisera och värdera ekosystemtjänster i kommunal samhällsplanering (PDF-dokument, 3,5 MB)
Artikel i Kart & Bildteknik: Ekotjänster i Nacka

Ryssviken-Jarlaberg: 46 ekopoäng!

I pilotprojektet har man använt ett område som innefattar Ryssviken, Ryssbergen, Nacka strand och Jarlaberg. Det innehåller både tät bebyggelse, relativt orörd skogsmark och kust. I en bedömning som gjordes av kommunens experter på miljötillstånd och naturvård fick området 46 "ekopoäng", enligt en modell som Riksbyggen står bakom. Det innebär att nästan alla viktiga ekosystemtjänster finns eller skulle kunna finnas inom området.
-Ett område av det slaget är lagom stort, både för att det innehåller tillräckligt mycket olika slags mark och bebyggelse och för att det går att samla en bra grupp lokala intressenter kring det.

Workshop med intressenter

Efter att försöksområdet spikats bjöds en grupp som man kallar projektets intressenter in till en halvdags workshop. Förutom sakkunniga inom kommunen var det fastighetsägare, representanter för boende och för föreningar med stora kunskaper om området, totalt ett 20-tal personer. Även forskare som deltar i projektet fanns med.

Uppläggningen följde en modell i flera steg, där deltagarna fick diskutera och bidra både utifrån sitt specialintresse och mer allmänt. Checklistor över de viktigaste ekotjänsterna och kartor användes som hjälpmedel.
-Under en övning fick deltagarna stora temakartor som visade bland annat platser för barnaktiviteter, värdefulla kulturmiljöer, värdefull natur, luft och buller. Sedan skulle de lägga en plastfilm ovanpå och rita in hur de tycker att grönstrukturen borde se ut utifrån deras ekosystemperspektiv. En grupp hade dagvatten och avrinning i fokus, en annan tillgänglighet till parker och grönområden.
Översikt: Viktiga ekosystemtjänster (PDF-dokument, 4,7 MB)

Liselott anser att man genom pilotprojektet har kommit fram till en bra modell för att arbeta med de komplexa ekotjänstfrågorna tillsammans med en grupp intressenter. I verkliga projekt kan det leda till att arbetet med en detaljplan går snabbare och smidigare, samtidigt som ekotjänstfrågorna får en tydlig plats.

"På med labbrockarna!"

Nästa steg i pilotprojektet höll projektets andre ledare Magnus Rothman, i. Hans specialområde är att göra samhälls- och miljöanalyser med hjälp av gis (geografiska informationssystem). Man tar också ställning till för vilka frågor det fungerar att översätta ekotjänsterna i pengar – typ "våtmarksrening av kväve i området kostar x kr/kilo och medför y kr i intjänade reningsåtgärder". Forskare, fast andra personer än de som stött intressentdialogen, deltar i arbetet.

Ett inslag var att värdera de rekreativa ekotjänsterna, dvs. att identifiera de delar i närnaturen som ger människor mest välbefinnande. Det har gjorts genom att de kartskikt som workshopdeltagarna ansåg var särskilt betydelsefulla har lagts ihop med lämpliga skikt från Nackas grönstrukturplan. Där finns nämligen information om var i Nacka vi har områden med upplevelsevärden som "skogskänsla", "rofylldhet" och "aktivitet och utmaning".

Värdesättningar ger beslutsunderlag

Med hjälp av bland annat scheman över vilken vikt (relativ betydelse) olika värden bör få delades hela projektområdet in i 25-metersrutor. Varje ruta fick ett så kallat ekopoängvärde, som kan visas på poängkartor.

Ju fler ekopoäng ett område har, desto mer värdefullt är dess rekreativa ekotjänster. Poängsättningen innebär också att områdets ekotjänstvärde kan sjunka om marken skulle exploateras för andra ändamål.
-Ett moment i det avslutande arbetet var att göra ett par scenarier där vi i modellen studerar hur pass mycket en framtida utökning av bebyggelse i grönområden påverkar antalet ekopoäng och i förhållande till befintlig och nytillkommande befolkning, säger Magnus.

Ekopoäng (1-12) i 25-metersrutor tillsammans med ett preliminärt förslag till ny bebyggelse.

-Det verkligt intressanta med sådana här scenarier tycker jag är att kunna jämföra poängskillnader med olika antaganden: Till exempel att uppskatta hur mycket av de ursprungliga ekopoängen man skulle kunna behålla med samma exploateringstal, genom att bara vrida på kvartersstrukturen så att den anpassas efter de högvärdiga grönområdena på platsen.

-På så sätt kan modellen kunna hjälpa stadsplanerare, politiker och byggherrar att minimera de ekologiska förlusterna och istället hjälpa dem att "få syn" på de dolda värden och nyttigheter grönområdena faktiskt kan tillföra!

Sidan uppdaterades: