Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Visste du det här om Nackas sjöar?

Nacka är rikt på insjöar. Många Nackabor har en fin sjö på gång- eller cykelavstånd. Nog kan det vara spännande att lära sig mer om dem?

Störst och minst

Järlasjön är vår klart största sjö. Ytan är som 120 fullstora fotbollsplaner - 83,5 hektar. Maxdjupet är 22 meter och volymen motsvarar drygt 400 50-metersbassänger med åtta banor och två meters djup - 8 miljoner kubikmeter. Sprickdalen där sjön ligger har varit en viktig inseglingsväg mellan Östersjön och Stockholm.

Ekudden och Järla sjö är två bostadsområden intill Järlasjön. Foto Fredrik Hjerling.

Och minst…? Det beror på vad vi räknar som sjöar. Av de sjöar där Nacka kommun regelbundet kontrollerar miljötillståndet har Abborrträsk minst yta och volym (1,8 hektar, 59 000 kubikmeter vatten). Dammtorpssjön har det minsta maxdjupet - bara 2 meter.
Båda sjöarna ligger i naturreservat. Dammtorpssjön skapades delvis genom uppdämning, för att få bra fart på vattenkvarnarna som drev Nackas äldsta industrier.

Dammtorpssjön är grund och fylld med vattenväxter, Abborrträsk ligger i skogsmark med branta stränder.

Högst och lägst

Den lilla sjön Vittjärn i Boo ligger högst av de sjöar där kommunen regelbundet tar prover, nästan 35 meter över havsytan. Men ännu högre, på cirka 48 meters höjd, finns Krokträsken.

I andra änden av skalan finns Insjön, som skiljs från Östersjön bara genom en kort bäck till Velamsundsviken. Sjöytan ligger idag 1,2 meter över havsytan.

Det är inte länge sedan Insjön var hav. Blickar man längre tillbaka i historien så har hela Nacka varit ett skärgårdslandskap. Under stenåldern hade människor boplatser vid Strålsjön och Sandasjön i Erstavik. De sjöarna ligger idag drygt 30 meter över havet. Då var platserna skyddade vikar i skärgården.

Om stenåldersfolk, åsen och Sandasjön

Prima vatten

Vittjärn är en Nackasjö med väldigt fint vatten. Den ligger högt uppe i skogsmark och har aldrig utsatts för utsläpp från hushåll eller industrier. Sandasjön är en annan prima sjö. Den ligger i sandiga marker, alldeles intill en rullstensås som hjälper till att rena tillflödet av vatten. Sjön och grundvatten i området är kommunens reservvattentäkt.

Flera sjöar kan konkurrera om att ha mindre bra vatten. Det beror ofta på att de fortfarande lider av att ha använts som avstjälpningsplatser för dåligt renade avlopp. Övergödningen det lett till innebär bland annat att de tenderar att växa igen och att det kan saknas syre vid bottnen. Idag är de här utsläppen stoppade på de flesta håll, men i stället ger dagvatten från samhällen omkring nya problem. I det stora hela går utvecklingen för ”problemsjöarna” långsamt åt rätt håll.

Genom kommunens provtagningsprogram för insjöar mäts ämnen som visar på näringstillståndet (fosfor och kväve) och risk för försurning. Tillståndet klassas sedan enligt en nationell standard. Vid vissa tillfällen tar man också prover i bottenlagret och i dagvatten som rinner till sjöarna.

Flera av Nackas lokala miljömål syftar till att förbättra tillståndet i sjöarna.

Badvattenkvaliteten brukar vara utmärkt vid alla ordnade badplatser. Vid sommarens provtagningar letar man efter bakterier i vattnet. Även tecken på algblomningar rapporteras in.
Om badvattenprovtagning

Rara djur och växter

Den rika men ändå ganska "vanliga" naturen i och kring många sjöar är värd att stanna till vid. Fisk och smådjur nere i vattnet, insekter kring ytan, fåglar som häckar eller jagar, typiska växter vid stränderna... På senare år har bävern hittat till flera av våra sjöar - bland annat Strålsjön, Järlasjön och Sågsjön. Med tålamod har man chans att få se den i skymningen.

I några sjöar, och i bäckar som binder ihop dem, finns också miljöer som lockat mer sällsynta arter.

Foton: Ronny Fors och Shutterstock, illustrationer: Mattias Pettersson.

Det finns webbsidor med mer intressant läsning om över 20 Nackasjöar:

”Vattenförekomst” – inte vilken sjö som helst

Inom EU pågår ett gemensamt arbete för att hålla koll på och förbättra olika slags vatten. Man utgår från vattnets naturliga väg genom landskapet (avrinningsområden) istället för gränser mellan till exempel kommuner och länder.

Vatten som har en viss storlek eller är särskilt viktiga av andra skäl har fått det något byråkratiska namnet ”vattenförekomster”. Förutom insjöar kan det gälla grundvatten, vattendrag och kustvattenområden.

De här Nackasjöarna räknas som vattenförekomster: Dammtorpssjön, Källtorpssjön, Sandasjön, Sicklasjön (egentligen en del av Järlasjön), Söderbysjön och Ältasjön. Sandasjön ligger intill en reservvattentäkt. Dammtorpssjön och Söderbysjön har skyddats som Natura 2000-område (ett EU-nätverk för skydd av typisk natur och vissa arter). De övriga sjöarna klassas som vattenförekomster eftersom de har badplatser av EU-standard.

Miljötillståndet i vattenförekomsterna ska följas noggrant. Ett mål är att de ska nå upp till ”god ekologisk och god kemisk status” år 2021, eller senast 2027. För vatten som ser ut att inte klara målen ska särskilda åtgärdsprogram tas fram. Nacka kommun har tagit fram åtgärdsförslag för Ältasjön och Järlasjön. För Sicklasjön håller Nacka och Stockholm på att ta fram ett gemensamt program.

Arbetet med vattenförekomsterna bedrivs i sexårsperioder. I Sverige samordnas det av Havs- och vattenmyndigheten och regionala vattenmyndigheter. Kommunens undersökningar ligger till grund för bedömningar och klassning. Utvecklingen går att följa i VISS (Vatteninformationssystem Sverige).
VISS – vattenförekomster i Nacka

Sidan uppdaterades: