Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Nu ska Järlasjön få renare och klarare vatten

Järlasjön är övergödd på grund av höga fosforhalter. För att sänka halterna av fosfor och minska syrebristen genomför Nacka kommun en fällning med ett aluminiumsalt under början av augusti 2020.

I dag är vattnet i Järlasjön grumligt och det råder syrebrist i stora delar av sjön. Från cirka sex meters djup och nedåt finns inget syre i vattnet. Det beror på att sjön har fått ta emot utsläpp av fosfor från industrier och hushåll under lång tid. Sjön har blivit övergödd, ett vanligt problem i många sjöar och innanhav. Läs mer om övergödning på havet.nu

Fosforhalten i vattnet ska sänkas

Även om utsläppen till Järlasjön har minskat på senare år, måste den stora mängden fosfor som redan finns, och som läcker från bottensedimenten, åtgärdas. Därför genomför kommunen en aluminiumfällning, som binder fosforn till bottensedimenten.

Utläggare anländer till Järlasjön.jpg

Metoden med fällning är beprövad och säker, och har använts på många ställen i Sverige och i andra länder, till exempel i Flaten i Stockholm år 2000 och i sjön Orlången i Huddinge år 2019. Även i Nacka har vi använt metoden förut, i Bagarsjön och i Långsjön, vilket gav ett mycket bra resultat och höjde statusen på vattenkvaliteten betydligt. Läs mer om restaureringen av Långsjön här.

Så går fällningen till

fosforfallning-princip.gif

Synliga effekter i vattnet

Den största orsaken till Järlasjöns övergödning är att det läcker fosfor från tidigare utsläpp som ackumulerats i sjöns bottensediment. Aluminiumfällning är den mest kostnadseffektiva åtgärden för att minska mängden fosfor i sjöar och kustvatten där fosfor släpper från sedimenten och orsakar övergödning.

Fler åtgärder planeras för att rena vattnet och ta hand om dagvatten från området runt Järlasjön. I Kyrkviksparken kommer en dammanläggning för skyfallshantering och dagvattenrening att byggas, som planeras bli färdig senast år 2023. En skärmbassäng som ytterligare ska rena dagvattnet anläggs också i Kyrkviken. Det arbetet påbörjas i höst och ska vara klart om cirka två år. Läs mer om skärmbassängen i Kyrkviken här.

Området som behandlas

Fällningen genomförs endast på de delar av sjön där vattnet är minst sex meter djupt. På kartan nedan kan du se vilka delar av sjön som kommer att behandlas.

Karta vattendjup Järlasjön.jpg

Frågor och svar

Är det farligt att bada i Järlasjön i dag?

Nej, det går bra att bada i Järlasjön även före behandlingen. Vid kommunens badplatser tas regelbundna prover för att bedöma bakteriehalten i vattnet. Samtliga prover de senaste två åren har visat att vattnet är tjänligt och alltså går bra att bada i.

Hur går fällningen till?

Ett specialbyggt fartyg rör sig i låg fart, cirka 1 knop, längs noggrant positionsbestämda stråk och släpper ut en exakt avvägd mängd aluminiumklorid. Ämnet släpps dels i vattenmassan under sex meter, och dels genom att aluminium harvas ner i sedimenten. Behandlingen tar några veckor att genomföra.

Finns det några risker?

Nej, metoden är säker. Samma process som används i Järlasjön är vanlig för att framställa dricksvatten.

Kan man bada i sjön samtidigt som fällningen pågår?

Det går bra att bada, fiska, paddla och göra alla sorters aktiviteter precis som vanligt, men vi är förstås tacksamma om du undviker att komma i vägen för båten som genomför fällningen.

Hur snart får behandlingen effekt?

Det går snabbt, och kan ge effekter redan efter någon vecka. Aluminiumkloriden reagerar med den fosfor som finns i vattenmassan och binder fosforn till sig. Fosforn, blir inte längre tillgänglig för sjöns växtplankton, som orsakar algblomningar. Vi får ett större siktdjup, bättre syreförhållanden på bottnarna och kan förvänta oss mer undervattensväxter. Det är positivt även för djurlivet, till exempel fiskbestånden.

Varför väljer ni att använda just denna metod?

Det är en säker och kostnadseffektiv metod som vi har goda erfarenheter av sedan tidigare liknande restaureringar. Läs mer om restaureringen av Långsjön för fyra år sedan.

Kommer jag att kunna fiska i Järlasjön?

Ja, behandlingen ger positiva effekter på både växter och fisk. Vi förväntar oss en ny balans mellan växter och växtplankton, med en ökad utbredning av undervattensväxter som utgör viktiga livsmiljöer för de många vattenlevande organismer som finns i friska sjöar. Ett klarare vatten utan växtplankton ger bättre förutsättningar för rovfisk att trivas i viken, eftersom mängden djurplankton förväntas öka. Det kommer att gå bra att fiska i Järlasjön, dessutom med större chans att fånga rovfiskar.

Kan aluminiumkloriden skada min båt?

Nej, behandlingen ger inte några som helst skador på båtar. Fällningslösningen ger ett gelatinöst skikt som sedimenterar på botten och lösningen tillsätts endast på ytor med minst sex meters djup.

Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen. Läs mer om bidraget på Havs- och vattenmyndighetens webbplats

Sidan uppdaterades: