Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juli

Miljonstöd till Nackas rening av dagvatten

Naturvårdsverket ger hållbarheten en extra skjuts i Nackas stadsutveckling med ett bidrag på nära 13 miljoner kronor. Pengarna ska användas för att rena regn- och smältvatten från bland annat mikroplast och föroreningar innan det når sjöar och vattendrag.

– Miljö och natur har stort fokus när vi utvecklar delar av Nacka till stad. Att rena dagvatten som rinner av vägar, gator och torg är därför en viktig fråga. Tack vare Naturvårdverkets stöd kan vi göra våra planerade åtgärder tidigare vilket gynnar Nackas sjöar och kustvatten, säger dagvattenspecialist Agata Wehlin på Nacka kommun.

Naturvårdsverket har fattat beslut om vilka sökande som får bidrag för att minska spridning av mikroplast och andra föroreningar till hav, sjöar och vattendrag. Nacka kommun får 12,7 miljoner kronor under 2019 – 2021 av de totalt 38 miljoner kronor som Naturvårdverket har fördelat i landet.

Nacka kommun och Nacka vatten och avfall delar på bidraget där insatserna bland annat går till:

 • En ny dagvattendamm vid bostadskvarteret Nya Gatan i centrala Nacka.
 • Testanläggning på Värmdövägen med träd i regnbäddar för lokalt omhändertagande av dagvatten. Här testas olika jordars förmåga att filtrera och rena dagvatten, samt vilken av två trädarter som är bäst lämpad att växa i regnbädden. Träden kommer att bilda allé längs hela Värmdövägen.
 • Förstudie för Skurusundet med förslag på dagvattenåtgärder för att minska belastningen av föroreningar och näringsämnen i dagvattnet som går ut i Skurusundet.
 • Tre nya dagvattendammar i området runt Storängen.
 • En ny dagvattendamm vid Neglingemaren i Saltsjöbaden.

Åtgärderna är en del av Nackas dagvattenstrategi som antogs i april 2018. Läs mer om dagvatten i Nacka.

Miljökvalitetsmålen

Insatserna ska minska dagvattnets negativa effekter på vattenmiljön, bidra till ökad kunskapsspridning och i förlängningen till att nå följande miljökvalitetsmål:

 • Grundvatten av god kvalitet
 • Levande sjöar och vattendrag
 • Hav i balans samt levande kust och skärgård
 • Myllrande våtmarker
 • God bebyggd miljö
 • Ett rikt växt och djurliv
 • Giftfri miljö

Sidan uppdaterades: