Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Handelstorg. Parkbänkar och byggnader.

Fisksätra entré

I Fisksätra centrum ska det byggas för fler bostäder och verksamheter, på mark som i dag främst används för parkering. Förtätningen ska bidra till en bättre stadsmiljö och ett starkare centrum med lokal service, där det är tryggt och säkert.

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Den 25 oktober togs första spadtaget för den fortsatta utvecklingen av Fisksätra. De centrala kvarteren rustas upp med nya bostäder, öppna och välkomnande promenadstråk, tryggt stadsliv, gång- och cykelbanor samt förbättrad belysning. Arbetet med bostäder, gångstråk och vägar ska bidra till en mer levande stadsdel.
Här kan du läsa mer om första spadtaget för Fisksätras fortsatta utveckling

Läs mer om Stena Fastigheter och pågående arbeten i Fisksätra

Öppet hus Fisksätra
Det händer mycket i Fisksätra. Fler bostäder, Saltsjöbanan byggs om för tätare trafik och en ny multihall med plats för idrott och en ny fritidsgård växer fram. Vi vill gärna berätta mer och svara på dina frågor om Fisksätra idag och planerna framåt. Vad vill du veta mer om allt som pågår i Fisksätra. Vi finns på plats och svarar på dina frågor.

NÄR? Torsdag 10 november klockan 16–19
VAR? Folkets Hus i Fisksätra, Fisksätravägen 18

Välkommen!
Nacka kommun, Stena Fastigheter, SL/Trafikförvaltningen
Läs mer om Öppet hus i Fisksätra den 10 november

Fisksätra centrum rustas upp med nya öppna och välkomnande kundstråk, butiksytor och förbättrad belysning. Stora delar av centrum moderniseras, en förtätningen som ska bidra till en bättre och mer levande stadsmiljö.

Under hösten 2022 kommer markarbeten påbörjas och påbörja byggnation av nya bostadshus längs Fisksätra entré, områden kommer att hägnas in vilket kan påverka framkomlighet på vissa platser.

Pålnings- och sprängningsarbeten

Pålnings- och sprängningsarbeten sker på vardagar 08.00-17.00. Bullernivåer mäts både innan och under för att säkerställa att bullernivåer uppfyller Naturvårdsverkets riktvärden. Miljöförvaltningen på Nacka kommun är informerad för att säkerställa att inte gränsvärden överskrider gränsvärden.

Har du frågor eller funderingar vänligen kontakta

Läs mer om Stena Fastigheter och pågående arbeten i Fisksätra

  • Detaljplanen vann laga kraft den 1 september 2021.
  • Laga krafthandlingar finns under status och handlingar.

Nedan ses några av de visionsbilder som presenterades vid granskningen.


Ovan: Visionsbild, Fisksätravägen, vy från väster.

Ovan: Visionsbild, torget

Ovan: Visionsbild, Fisksätravägen, vy från öster


Ovan: Visionsbild, vy av gårdsmiljö mellan Forellgatan och Harrgatan, ner mot Fisksätra IP.


Ovan: Visionsbild, vy av gårdsmiljö med förskola, mellan Braxengatan och Forellgatan.

GESTALTNING AV FISKSÄTRAVÄGEN

Huvudgatan Fisksätravägen omvandlas från väg till en gata med trottoarer, busshållplats, kantstensparkeringar och träd. Tillgänglighet för gående och cyklister prioriteras.

Startskede

Projektet startade den 24 oktober 2017, när förslaget till start-pm godkändes av politikerna i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott.

Detaljplan

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas. Tjänstemän i kommunen utarbetar ett första förslag till detaljplan. I samband med det utreds frågor om bland annat miljö, finansiering, och i viss mån hur bebyggelsen ska utformas.

Man tänker sig att den nya bebyggelsen ska vara varierad och ge Fisksätra en ny årsring. Utformning och placering av husen ska skapa nya mötesplatser samt medverka till att det blir enklare att röra sig mellan olika delområden.

Projektet är ett led i översiktsplanens mål att stärka och utveckla Nackas lokala centrum.

Under tiden 22 februari 2018 till och med 5 april 2018 var planförslaget ute på samråd.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades: