Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Allmänna bestämmelser för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

På den här sidan hittar du utdrag ur Nacka kommuns allmänna bestämmelser för förskola och fritidshem. Hela dokumentet finns för nedladdning. Se gärna även sidan "Frågor & Svar".

Allmänna bestämmelser och taxebestämmelser för fristående och kommunala anordnare av förskola och fritidshem i Nacka kommun

Verksamheten inom förskola och fritidshem styrs både av nationella lagar och kommunala bestämmelser. Barnkonventionen, skollagen och de allmänna råden kompletteras av Nacka kommuns auktorisationsvillkor, utbildningspolitiska strategi samt dessa taxebestämmelser.

Nacka kommun tillämpar kundval för förskolor och fritidshem vilket innebär att vårdnadshavare som har rätt till check kan välja en förskola eller ett fritidshem i Nacka eller i annan kommun. Förskolan eller fritidshemmet måste vara godkänt av kommunen där förskolan/fritidshemmet finns. I samband med valet av anordnare beviljas vårdnadshavaren en symbolisk check som garanterar anordnaren ersättning från Nacka kommun. Syftet med kundvalssystemet är att erbjuda valfrihet för vårdnadshavare.
I taxebestämmelserna används skollagens begrepp plats vilket är synonymt med Nackas begrepp check.

I taxebestämmelserna jämställs förskola eller fritidshem med pedagogisk omsorg, som erbjuds istället för förskola eller fritidshem, samt omsorg som erbjuds under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds.

Grundläggande definitioner

Hushåll

Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar jämställs personer som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans under äktenskapsliknande former och har eller har haft gemensamma barn eller är folkbokförda på samma adress.

Vårdnadshavare

Med vårdnadshavare avses den/de som har vårdnaden om barnet.

Föräldralediga

Med föräldralediga avses vårdnadshavare som är föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn än det som är inskrivet i förskolan.

Arbetssökande

Med arbetssökande avses personer som aktivt söker arbete (enligt 9 § lagen om arbetslöshetsförsäkring).

Förskola

Med förskola avses pedagogisk gruppverksamhet för barn i åldern 1-6 år.

Fritidshem

Med fritidshem avses pedagogisk gruppverksamhet för barn i åldern 6-9 år.

Annan pedagogisk verksamhet

Annan pedagogisk verksamhet är en sammanfattande benämning för fyra verksamheter som vänder sig till barn till och med 12 år.

 • Pedagogisk omsorg

  Med pedagogisk omsorg avses verksamhet som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem.
 • Omsorg på obekväm tid

  Med omsorg på obekväm tid avses omsorg under tid när förskola eller fritidshem inte erbjuds.
 • Öppen förskola

  Med öppen förskola avses verksamhet som vänder sig till barn som inte är inskrivna i förskola och deras föräldrar eller annan vuxen som följer med barnet.
 • Öppen fritidsverksamhet

  Öppen fritidsverksamhet riktar sig till barn i åldern 10-12 år.

Rätt till plats

Barn i åldern 1-12 år som är folkbokförda i Nacka kommun har rätt till plats inom förskola och fritidshem om vårdnadshavaren förvärvsarbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldraledig.

 • Förskola, 1-6 år
 • Allmän förskola, 3-6 år (från hösten det år barnet fyller tre år)
 • Fritidshem, 6-9 år
 • Öppen fritidsverksamhet, 10-12 år

Barn som inte är folkbokförda i Nacka

 • Barn folkbokförda i annan kommun har rätt till plats om det finns särskilda skäl.
 • Om det inte finns särskilda skäl kan barn folkbokförda i annan kommun endast tas emot i mån av plats och under förutsättning att avtal om ekonomisk ersättning för platsen tecknas mellan anordnaren och hemkommunen. Vårdnadshavaren betalar avgift till hemkommunen alternativt till den fristående anordnaren.
 • Familjer som är på väg att flytta hit kan ställa sitt barn i kö så snart de skrivit på ett kontrakt eller avtal för den kommande Nacka-adressen. Läs mer under Köregler.

Barn i behov av särskilt stöd

Barn som kommunen bedömer är i behov av särskilt stöd kan
beviljas plats även om ovanstående kriterier för rätt till plats inte uppfylls.
Förtur till en placering i förskola kan beviljas enligt ovan.

Ansökan om plats och eventuell förtur lämnas till utbildningsenheten, Nacka kommun.

Garanti till förskoleplats enligt skollagen

Barn som är folkbokförda i kommunen ska enligt skollagen erbjudas plats utan skäligt dröjsmål, med vilket avses fyra månader. Nyinflyttade familjer ska erbjudas plats inom fyra månader från det att barnen folkbokfördes i kommunen.

Om barnet inte fått plats och förskolegarantin gäller ska kommunen erbjuda vårdnadshavaren en plats. Platsen ska erbjudas så nära barnets hem som möjligt. Platserbjudandet påverkar inte de val som vårdnadshavaren gjort tidigare.

Om vårdnadshavaren tackat nej till erbjudande om plats gäller inte garantin.

Köregler

Ködatum

Ködatum är det datum då vårdnadshavaren registrerar ansökan i Nacka kommuns e-tjänst. Tidigast möjliga ködatum är barnets tremånadersdag. Om ansökan registreras tidigare blir ködatumet ändå barnets tremånadersdag.

Du kan ändra prioriteringen mellan dina val utan att det påverkar respektive ködatum.

Om du senare lägger till ytterligare alternativ blir det ett nytt ködatum till den anordnaren.

Tidigaste ködatum för adoptivbarn är då beslut från tingsrätten om att samtycke till att adoptionsförfarandet får fortsätta, har kommit in till Nacka kommun.

Önskat placeringsdatum

Ange det datum då du som allra tidigast kan tänka dig att börja placeringen. Om du idag är föräldraledig ska du ange det datum då du planerar att återgå till arbete eller studier.

Observera att du inte kommer att få några erbjudanden med startdatum tidigare än det datum du anger som önskat placeringsdatum i Nacka24.

Antal köalternativ

Du har möjlighet att välja fem anordnare.

Rangordning

Du ska rangordna dina val. Ange den anordnare du helst vill ha som alternativ nummer ett och så vidare.

Rangordningen har ingen betydelse för din möjlighet att få plats men den har betydelse om du i framtiden vill behålla ett köalternativ när du fått plats. Läs mer under rubriken Platserbjudande och kontrakt .

Du kan ändra prioriteringen mellan dina val utan att det påverkar respektive ködatum. Om du senare lägger till ytterligare alternativ blir det ett nytt ködatum till den anordnaren.

Familjer som inte är folkbokförda i Nacka

För att ha rätt till förskolecheck ska familjen vara folkbokförd i Nacka. Du som är på väg att flytta hit kan dock ställa ditt barn i kö så snart du skrivit på ett kontrakt eller avtal för den kommande Nacka-adressen.

När du gör din ansökan i Nacka kommuns e-tjänst behöver du komplettera den genom att uppge fastighetsbeteckning eller lägenhetsnummer för den framtida Nacka-adressen. Som ködatum räknas det datum då komplett ansökan har registrerats i Nacka kommuns e-tjänst.

Regler för fördelning av platser

När en förskola eller anordnare av pedagogisk omsorg har en ledig plats ska erbjudande göras enligt turordningen nedan:

1. Beviljade förturer enligt skollagen

Allra först ska platsen erbjudas till barn som utbildningsenhetens handläggare beviljat förtur enligt 8 kap 5 eller 7 §§ skollagen.

2. Syskonförtur efter föräldraledighet

 • När vårdnadshavaren ska återgå till sin sysselsättning efter föräldraledigheten har det yngre syskonet förtur till förskolan där det äldre syskonet går.
 • Om det äldre syskonet varit hemma från förskolan under vårdnadshavarens föräldraledighet har båda barnen förtur till förskolan där det äldre syskonet gick före föräldraledigheten.

3. Ködatum

Varje förskola har en egen kö i Nacka kommuns e-tjänstsystem där barnen placeras i ordning efter sitt ködatum. Om förskolan inte har några förturer enligt punkt 1 och 2 ska förskolan erbjuda plats utifrån detta ködatum.

En anordnare får endast göra avsteg från ovanstående regler om särskilda skäl finns. Ett sådant avsteg ska göras i samråd med utbildningsenheten och skälen ska motiveras och dokumenteras av anordnaren.

Platserbjudande och kontrakt

Anordnaren erbjuder plats till vårdnadshavare via Nacka kommuns e-tjänst enligt kommunens regler för fördelning av platser. Vårdnadshavaren ska svara på erbjudandet via e-tjänsten inom utsatt tid.

Vid erbjudande påverkas köalternativen enligt följande:

 • Tackar vårdnadshavarna ja till sitt förstahandsalternativ tas alla övriga val bort.
 • Tackar vårdnadshavarna ja till något av alternativen 2-5 har de möjlighet att behålla ett av de övriga alternativen. Övriga alternativ tas bort.
 • Tackar vårdnadshavaren nej till erbjudande om plats tas det köalternativet bort.

Vårdnadshavaren har även möjlighet att tacka nej till ett erbjudande och ändå behålla plats i kön hos den anordnare som erbjöd platsen. Vårdnadshavaren ska i sådant fall ange ett nytt datum när man önskar plats. Denna möjlighet kan endast användas en gång per köalternativ.

Kontrakt

När vårdnadshavare accepterar ett platserbjudande via Nacka kommuns e-tjänst skriver anordnare och vårdnadshavare ett kontrakt och vårdnadshavaren överlåter sin check till anordnaren.

En av barnets vårdnadshavare ska signera kontraktet. Vid signeringen intygas att vårdnadshavaren tagit del av Nacka kommuns taxebestämmelser och avgiftsregler. Om barnets vårdnadshavare är folkbokförda på olika adresser ska vårdnadshavaren där barnet är folkbokfört signera kontraktet. Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad, men inte har gemensamt hushåll, är platsinnehavare om båda nyttjar plats inom förskola och/eller fritidshem.

Av kontraktet framgår datum när barnets placering börjar samt barnets vistelsetid. Vårdnadshavarens avgift och anordnarens ersättning är grundat på det datum och den vistelsetid som skrivs in i kontraktet.

Regler för vistelsetid

VISTELSETID vid arbete/studier

Barnets vistelsetid på förskolan och fritidshemmet baseras på vårdnadshavares arbetstid/studietid samt resa till och från arbets-/studieplatsen. För vårdnadshavare med schemalagd arbetstid beräknas en genomsnittlig veckoarbetstid.

Vistelsetid för arbetssökande

Arbetssökande har rätt till plats enligt nedan. Vistelsetiden förläggs utifrån vårdnadshavares behov.

 • på förskola med en vistelsetid på högst 25 timmar per vecka
 • på fritidshem med en vistelsetid på högst 10 timmar per vecka utöver skoldagen.

Vistelsetid vid föräldraledighet

Vistelsetiden ska ändras senast 30 dagar efter syskonets födelse. Hur vistelsetiden ska förläggas bestämmer vårdnadshavare och anordnare i samråd. Hänsyn ska då tas till barnets behov, vårdnadshavarens önskemål och verksamhetens organisatoriska förutsättningar.

Föräldralediga har rätt till plats

 • på förskola med en vistelsetid på högst 25 timmar per vecka
 • på fritidshem med en vistelsetid på högst 10 timmar per vecka utöver skoldagen. Under lov har barnet rätt till högst 10 timmar per vecka.

Vistelsetid vid kombination av föräldraledighet med förvärvsarbete/studier

Vårdnadshavare som kombinerar förvärvsarbete/studier med föräldraledighet kan välja att antingen basera vistelsetiden på föräldraledigheten (25 respektive 10 timmar per vecka) eller på grundregeln (arbetstid/studietid samt restid). Vistelsetiden ska ändras senast 30 dagar efter syskonets födelse.

För att intyga behovet av vistelsetid ska vårdnadshavaren lämna in intyg till anordnaren, se nedan. Anordnaren ska spara intygen i två år eftersom efterkontroll kan komma att ske.

Förvärvsarbete i kombination med föräldraledighet

 • Anställda ska lämna in ett arbetsgivarintyg med uppgift om arbetstid
 • Egen företagare ska bifoga kopia på registreringsbevis och F-skattsedel.

Studier i kombination med föräldraledighet

 • Antagningsbevis måste lämnas till anordnaren innan kontrakt signeras.
 • Registreringsbevis eller motsvarande ska lämnas till anordnaren när studierna börjar.
 • Vårdnadshavaren ska lämna in ett intyg till förskolan där studieanordnaren intygar att vårdnadshavaren bedriver studier.

utökad vistelsetid

Enligt skollagen kan ett barn under vissa omständigheter beviljas mer vistelsetid än vad ovanstående regler medger. Det gäller barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling samt barn som har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Ansökan om utökad vistelsetid lämnas till utbildningsenheten, Nacka kommun.

Ändring av vistelsetid

Vårdnadshavare som behöver ändra sin kontrakterade vistelsetid ska meddela detta senast 30 dagar innan förändringen ska börja gälla. Anmälan om ändrad vistelsetid görs via Nacka kommuns e-tjänst. När arbetssökande vårdnadshavare fått förvärvsarbete/studier och behöver utökad vistelsetid ska kontraktstiden ändras så snart som möjligt.

Maxtaxan

Nacka kommun tillämpar maxtaxa för förskola och fritidshem. Maxtaxa innebär att en högsta avgiftsnivå finns, utifrån ett inkomsttak, vilken indexuppräknas varje år.

Avgiften per månad i förskolan är högst tre, två respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet i hushållet.

Avgiften per månad i fritidshemmet är högst två, en respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst för det första, andra respektive tredje barnet i hushållet.

Hushållets yngsta barn räknas som barn 1, det därnäst äldre som barn 2 och det därnäst äldre som barn 3. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

Allmän förskola är avgiftsfri. Allmän förskola gäller från augusti det år barnet fyller tre år. För barn i förskola reduceras avgiften från och med augusti det år barnet fyller 3 år.

Läs mer om reducerad avgift här

Avgiftsregler i Nacka

 • Avgiftens storlek fastställs av kommunfullmäktige och vårdnadshavaren betalar avgift till Nacka kommun oavsett om anordnaren är fristående eller kommunal.
 • Avgift betalas 12 månader om året
 • Avgiften betalas en månad i efterhand och förfallodagen är den sista dagen i månaden
 • Vid försenad betalning faktureras dröjsmålsränta
 • Obetalda räkningar överlämnas till inkasso.

Avgift under inskolning och uppsägningstid

Avgift betalas både under inskolningsperioden och under uppsägningstiden. Avgiften betalas från och med det datum som platsen kontrakterats och till och med uppsägningstidens slut. Om barnet inte varit placerat hela månaden betalas avgift för de dagar barnet varit placerat.

Avgifter under frånvaro

Avgift betalas 12 månader om året. Plats inom förskola och fritidshem betraktas som abonnerad och avgift betalas även under barnets ledighet eller sjukdom. Särskild avgiftsregel finns för en sammanhängande sjukdomstid som överstiger 30 dagar.

Frånvaro av andra skäl än sjukdom

En plats som inte utnyttjas av annat skäl än sjukdom får behållas i högst tre månader. Vårdnadshavaren ska meddela verksamheten om uppehållet.
Är uppehållet längre än tre månader ska platsen sägas upp.
Om platsen inte utnyttjas, utan att vårdnadshavaren meddelat detta, skrivs barnet ut efter tre månader. Avgift debiteras vårdnadshavaren för hela perioden.

Avgift enligt maxtaxans regler

 • Avgiftens storlek beror på den avgiftsgrundade inkomsten i det hushåll där barnet är folkbokfört och antalet barn som tillhör hushållet.
 • Vårdnadshavare som väljer att inte lämna inkomstuppgift debiteras högsta avgift.
 • För att få reducerad avgift ska hushållet meddela sin inkomst via Nacka kommuns e-tjänst.
 • Förändring av hushållets månadsinkomst ska snarast anmälas via Nacka kommuns e-tjänst.
 • Uppgivna inkomster kontrolleras av Nacka kommun en gång per år. Vid felaktig avgift kommer korrigering att ske i efterhand.

Delad faktura

Vårdnadshavare som inte har gemensamt hushåll, men gemensam vårdnad, kan ansöka om delad faktura om båda använder plats inom förskola och/eller fritidshem. Vårdnadshavarna får var sin faktura som baseras på respektive hushålls inkomstoch vistelsetid.

För att få delad faktura ska vårdnadshavarna lämna in en skriftlig överenskommelse och lämna varsin inkomstanmälan via Nacka kommuns e-tjänst. Kontakta utbildningsenheten för mer information.

Uppsägning

Uppsägningstiden i Nacka är en månad. Om du vill säga upp ditt barns plats ska du alltså göra det minst en månad innan den dag ditt barn ska sluta. Uppsägningen gör du via e-tjänsten Nacka24.

Under uppsägningstiden betalar du avgift som vanligt oavsett om ditt barn nyttjar platsen eller inte. Om barnet inte varit placerat hela månaden betalas avgift med en kalenderdagsdel per dag av månadsavgiften. Slutar barnet till exempel den 15 juni betalar du 15/30 av månadsavgiften.

Försäkring

Nacka kommun har tecknat försäkringar genom Stockholmsregionens Försäkring AB.

Här hittar du information om försäkringarna och om hur man skadeanmäler.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

 • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.