Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Förskolan är det första steget i ditt barns utbildning!

Även om förskolan är frivillig, så har den samma betydelse som skolan för barns utveckling och lärande. Förskolan bidrar till ditt barns språkutveckling. Barn med annat modersmål än svenska får lära sig svenska, vilket är viktigt inför att barnet börjar skolan.

Förskolan är det första steget i Sveriges skolsystem. Förskolan är till för barn i åldern 1–5 år. Det är frivilligt att gå i förskolan men nästan alla barn i Sverige gör det. Efter förskolan kommer förskoleklass när barnet är sex år och grundskolan när barnet är sju år.

Ditt barn förbereds för skolan på ett lekfullt sätt

Även om förskolan är frivillig, så har den samma betydelse som skolan för barns utveckling och lärande. Många av barnens kompetenser grundläggs under de första fem åren av deras liv, därför är det viktigt att vi ger barnen en så bra start som möjligt.

I förskolan får barnen många förutsättningar att utvecklas och lära sig. Förskolläraren ansvarar för undervisningen som sker på ett lekfullt och lustfyllt sätt. Undervisningen följer förskolans läroplan som exempelvis innehåller mål för matematik, teknik, natur, samhälle och språk.

I förskolan får ditt barn utveckla sitt språk

Forskning visar att förskolan är positiv för barns utveckling och lärande. Den visar också att barn som gått i förskolan är bättre på både matematik och språk när de kommer till grundskolan. Barn med annat modersmål än svenska får lära sig svenska, vilket är viktigt inför att barnet börjar skolan. Barn som lär sig många ord och har ett stort ordförråd får bättre förutsättningar att lyckas i skolan

I förskolan sker undervisningen både inne och ute

Att vara mycket utomhus gör att barnen håller sig friskare och barn som rör sig mycket har också lättare att lära. Forskning visar att barn som har varit ute mycket också lär sig betydligt bättre i skolan. I förskolan har man undervisning och aktiviteter utomhus varje dag.

Vilka lagar och regler styr förskolan?

Förskolan styrs av skollagen, läroplanen samt barnkonventionen. I Nacka finns dessutom kommunala riktlinjer (för alla förskolor) och auktorisationsvillkor (för de fristående förskolorna).

Systematiskt kvalitetsarbete

Förskolans kvalitet följs upp genom systematiskt kvalitetsarbete, bland annat genom tillsyn och insyn. Allt kvalitetsarbete genomförs med barnen i fokus. Syftet med kvalitetsarbetet är att verksamheten i förskolan ska utvecklas så att varje barn får bästa möjliga förutsättningar att utvecklas maximalt och stimuleras till nyfikenhet och lust att lära.

Läs mer om förskolan

På Skolverkets webbsida finns mer information samt en film om förskolan.

Sidan uppdaterades: