Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Resor till och från skolan

Här hittar du information om resor till och från skolan för elever i förskoleklass och grundskola.

Generella regler för elevresor

Det är vårdnadshavarens ansvar att elev i förskoleklass eller grundskola kommer till och från skolan på ett säkert sätt.

Rektor kan under vissa förutsättningar bevilja terminsbiljett med SL till elever som är folkbokförda i Nacka och har lång väg till skolan. Läs mer om avståndsregler med mera i blocket Terminsbiljett nedan.

Terminsbiljett med SL (skolkort)

vem har rätt till terminsbiljett?

A. I Nacka har elever i förskoleklass och grundskola rätt till terminsbiljett om

 1. eleven är inskriven i sin närmaste kommunala skola och
 2. gångavståndet (på belysta och vinterunderhållna gångvägar) mellan elevens folkbokföringsadress och skolan är längre än:

  - 2 kilometer (förskoleklass och årskurs 1–2)
  - 3 kilometer (årskurs 3–6)
  - 4 kilometer (årskurs 7–9)

B. En elev som går i en fristående skola eller i en kommunal skola som inte är den närmaste har rätt till terminsbiljett om

 1. vårdnadshavarna har sökt den närmaste kommunala skolan, men inte blivit erbjuden plats där och
 2. avståndet till den skola där eleven har sin placering uppfyller avståndskraven ovan.

regler vid Växelvis boende

 1. Om båda vårdnadshavarna bor i Nacka kommun räcker det att avståndskravet är uppfyllt till den ena vårdnadshavarens adress.
 2. Om en vårdnadshavare bor utanför Nacka kommun beräknas avståndet endast till adressen som ligger inom Nacka kommun.

Vem beslutar?

Rektor på ditt barns skola fattar beslut om terminsbiljett. Därför ska du vända dig till rektor om du har frågor kring terminsbiljett.

Kontaktuppgifter till alla grundskolor i Nacka hittar du via Jämföraren:

Resor vid tillfällig funktionsnedsättning

Elever som på grund av olycksfall har fått en tillfällig funktionsnedsättning ska kontakta Nacka kommuns försäkringsbolag för att ansöka om taxiresor som bekostas av kommunens olycksfallsförsäkring.

Observera att olycksfallsförsäkringen inte kan användas för taxiresor i det fall eleven fått en tillfällig funktionsnedsättning efter en planerad operation. Läs mer i blocket nedan.

Taxiresor vid tillfällig funktionsnedsättning

TILL FÖLJD AV OLYCKSHÄNDELSE

Om en elev har fått en tillfällig funktionsnedsättning efter en olyckshändelse kan Nacka kommuns olycksfallsförsäkring användas för att bekosta taxiresor. Observera att det är viktigt att vårdnadshavaren kontaktar försäkringsbolaget innan taxiresorna beställs.

Mer information och kontaktuppgifter till försäkringsbolaget hittar du här.

ANNAN ORSAK ÄN OLYCKSHÄNDELSE

Om den tillfälliga funktionsnedsättningen beror på något annat än en olyckshändelse, till exempel en planerad operation, kan kommunens olycksfallsförsäkring inte användas för att bekosta taxiresor.

Istället får vårdnadshavarnas egen hemförsäkring användas för att bekosta utlägg för taxiresor. Rektor kan också överväga hemundervisning för mycket tillfälliga funktionsnedsättningar.

Särskoleelever och elever i behov av särskilt stöd

Särskoleelever och elever i behov av särskilt stöd kan beviljas taxiresor mellan skolan och hemmet. Mer information hittar du i blocket nedan.

Skolskjuts för elever i behov av särskilt stöd

Här beskrivs ansökan, beslut och utförande av skolskjuts för elever i behov av särskilt stöd. För att en elev ska få tillgång till denna typ av skolskjuts krävs en ansökan från vårdnadshavare samt ett beslut av resurshandläggare på utbildningsenheten. Kontakta resurshandläggare på utbildningsenheten för blankett och information. Kontaktuppgifter hittar du längst ner i det här blocket.

Ansökan om skolskjuts

Vårdnadshavare ska - senast den 15 maj - ansöka om skolskjuts inför varje nytt läsår. Undantag görs för elever i särskola som ansöker i samband med skolstart. I avvaktan på beslut från utbildningsenheten ansvarar vårdnadshavaren för att eleven kommer till och från skolan.

För att elever med växelvis boende ska ha rätt till skolskjuts ska

 • vårdnadshavarna ha gemensam vårdnad,
 • eleven ska ha sitt boende jämnt fördelat mellan båda vårdnadshavarna och de ska vara boende i Nacka kommun.

Beslut

Ansökan handläggs skyndsamt av utbildningsenheten. Beslut om skolskjuts skickas via vanlig post till vårdnadshavare och via e-post till skolan. Utbildningsenheten meddelar den upphandlade leverantören vilka elever som har beviljats skolskjuts.

Samåkning

Skolskjutsen sker genom samåkning i en så kallad slinga där fler elever samåker mellan skolorna och hemmet. Eleverna hämtas och lämnas i en viss ordning utifrån hemmets och skolornas placering och elevernas scheman. Samåkningen innebär att restiden kan bli längre och det kan innebära väntetider på mer än 10 minuter efter skoldagens slut. Skolan har ansvar för eleven om det uppstår väntetid.

Försäkring

Leverantören ska enligt avtal med Nacka kommun ha nödvändig försäkring som gäller under hela avtalsperioden.

Ansvarsfördelning vid skolskjuts

Utbildningsenheten ansvarar för att

 • ta emot klagomål och avvikelser.

Upphandlad leverantör ansvarar för att

 • schemalägga för samåkning i slinga
 • informera vårdnadshavare och skola om aktuella tider och upphämtnings- och avhämtningsplatser
 • följa tidsschemat samt hämta och lämna på anvisade platser. Bilen väntar på eleven i fem minuter från utsatt tid
 • anpassa beräknad körtid utifrån gällande trafikbestämmelser och säkerhetsföreskrifter
 • ta hänsyn till trafikens väglag och siktförhållanden
 • meddela skola och vårdnadshavare om transporten måste ställas in på grund av extrema väderförhållanden
 • meddela vårdnadshavare och skolans kontaktperson om eventuella förseningar på grund av till exempel trafikstockning
 • informera skolskjutsansvarig på utbildningsenheten om en elev missat skolskjutsen minst tre gånger under en termin. Uppge elevens namn, aktuella datum, klockslag för upphämtning och kostnader.

Vårdnadshavaren ansvarar för att

 • se till att barnet på morgonen finns i tid på den plats leverantören anvisat och hjälpa barnet in i fordonet
 • om barnet inte kommer i tid till bilen, ansvarar vårdnadshavaren för att eleven kommer till skolan
 • ta emot barnet vid anvisad plats efter skoldagens slut, om inte vårdnadshavaren godkänt att barnet kan lämnas av vid platsen utan att någon möter upp
 • avbeställa resa vid sjukdom, ledighet eller annan orsak och meddela vilka resor som avses. Leverantören ska ha avbeställningen per e-post eller telefon senast 60 minuter före planerad hämtningstid. Kontaktuppgifter finns längst ner i det här blocket
 • hämta eleven om barnet blir sjukt under skoltid.

Vårdnadshavare får inte själv ändra tider, färdväg, platser för påstigning och avstigning eller annat som har att göra med skolskjutsens utförande. Observera att om en vårdnadshavare fler än tre gånger per termin är orsaken till missad skolskjuts kan vårdnadshavaren bli skyldig att betala leverantörens kostnader.

Skolans ansvarar för att

 • skriva och skicka skolskjutsbeställning på elevens schematider och övriga uppgifter (enligt bolagets beställningsblankett)
 • utse en kontaktperson som ansvarar för elevens skolskjuts
 • ta emot eleven på morgonen vid den plats bolaget anvisat
 • ansvara för de elever som anländer innan deras skoldag startat
 • ansvara för eleven vid skoldagens slut i väntan på skolskjutsen
 • se till att eleven efter skoldagens slut finns på anvisad plats, i rätt tid och hjälper eleven in i fordonet. Om eleven inte finns på plats i tid ansvarar skolan, med vårdnadshavarens godkännande, för elevens hemtransport
 • avbeställa skolskjuts om en vårdnadshavare hämtar elev från skolan, till exempel vid sjukdom. Om skolskjutsen inte avbeställs kan skolan debiteras kostnaden
 • ordna transport för eleven till schemalagda aktiviteter som friluftsdagar, bad eller prao. Observera att skolan bekostar dessa resor.

Kontaktuppgifter

Utbildningsenheten Nacka kommun:
Grundskola Elin Appel 08-718 95 42
Grundsärskola och gymnasiesärskola Eva Westin 08-718 84 79
Upphandlad leverantör: Länk till Sirius webbsida

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.