Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Vanliga frågor om förskoleklass och grundskola

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om förskoleklass och grundskola. Till exempel: När börjar terminen? När är det lov? Hur gör jag för att byta skola? Hur överklagar jag en skolplacering?
261

Jag vill överklaga beslut om skolplacering för mitt barn. Hur gör jag?


Svar:

Enligt skollagen har du rätt att överklaga vissa beslut om skolplacering i en kommunal skola. I texten nedan hittar du mer information om vilka beslut du kan överklaga och hur ett överklagande görs.

Vilka beslut kan överklagas?

Det finns två paragrafer i skollagen som reglerar elevers placering vid en kommunal skola; 9 kap. 15 § (förskoleklass)och 10 kap. 30 § (grundskola). Där framgår att huvudprincipen ska vara att elever placeras utifrån vårdnadshavares val av skola. I två fall finns möjlighet för kommunen att frångå vårdnadshavares val och detta regleras i första respektive andra stycket i ovan nämnda lagparagrafer:

 1. Beslut om placering utifrån första stycket tillämpas om urval måste göras, det vill säga i en situation där antalet sökande till en skola överstiger antalet platser. Ett sådant beslut kan endast överklagas med laglighetsprövning till förvaltningsrätten. Det innebär att beslutet prövas utifrån om kommunens beslut strider mot lag eller annan författning.
  Läs mer om laglighetsprövning

 2. Beslut om placering av en elev som grundas på paragrafernas andra stycke tillämpas när en elev söker till en skola men inte kan tas emot på grund av att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen skulle uppstå.

  Det kan till exempel vara fallet i en situation när ett skolbyte önskas, men det inte finns tillgång till fler platser på skolan. Ett sådant beslut kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. Det innebär att beslutet för den enskilda eleven kan komma att omprövas av överklagandenämnden.
  Här kan du läsa om överklagan till Skolväsendets överklagandenämnd
Fick du svar på din fråga?
91

När ska jag välja skola för mitt barn?


Svar:

Det beror lite på när barnet ska börja i skolan:

 • Om du är nyinflyttad till Nacka och vill ha en plats snarast möjligt ska du göra ditt val nu. Samma sak om ditt barn redan har en plats i skolan och du önskar byta till en annan skola nu.
 • Om du däremot vill ha en plats till höstterminen 2019 ska du göra ditt skolval under skolvalsperioden 8-31 januari 2019.
Fick du svar på din fråga?
61

Familjen ska flytta från Nacka, hur avslutar jag barnets skolplacering?


Svar:

Du ska göra ett skolbyte enligt punkterna nedan och samtidigt meddela vilken skola ditt barn byter till.

För att registrera ditt önskemål att byta skola gör du så här:

 • Logga in på e-tjänsten Nacka24.
 • På startsidan klickar du på länken Mina Placeringar.
 • På sidan Mina Placeringar ser du alla nuvarande placeringar för ditt/dina barn.
 • Klicka på länken Byte av skola vid det barn som skolbytet avser.
  Välj ”Skola utanför Nacka1”.
 • I fritextfältet ska du ange vilken skola ditt barn ska byta till.

Denna rutin har att göra med att Nacka kommun enligt lag måste säkerställa att alla barn som är i skolpliktig ålder och folkbokförda i Nacka har en skolplacering.

Om ditt barn har en fritidshemsplacering ska du göra en uppsägning via e-tjänsten Nacka24. Uppsägningstiden är 30 dagar från det att du registrerat uppsägningen i e-tjänsten.

Fick du svar på din fråga?
61

Jag och mitt barn har skyddade adressuppgifter. Hur gör jag för att välja skola?


Svar:

Personer med sekretessmarkering meddelar sitt skolval genom att fylla i en blankett.

Ring till Nacka kommun på telefon 08-718 80 00 och be att få bli kopplad till utbildningsenheten eller mejla på utbildningsenheten@nacka.se .

De vårdnadshavare med sekretessmarkering som under skolvalsperioden ska välja förskoleklass eller som har barn som går i en skola som inte har nästa läsår får information hemskickad via Skatteverkets förmedlingstjänst i god tid före skolvalsperiodens början.

Fick du svar på din fråga?
31

När börjar terminen och när har skolan lov?


Svar:

Numera finns inget gemensamt datum då alla skolor börjar utan det är rektor för respektive skola som beslutar om när terminen börjar och slutar samt när skolan har lov och studiedagar. Därför ska du kontakta din skola för besked om läsårsdata.

Information om terminer och lov, skolstart, studiedagar och avslutning finns oftast på respektive skolas hemsida.

Webbsidorna hittar du lättast via Jämföraren:

Förskoleklass och grundskola årskurs 1-6
Grundskola årskurs 7-9

Fick du svar på din fråga?
31

Vem har rätt till busskort?


Svar:

För elever i förskoleklass och grundskola i Nacka kommun gäller generellt att det är vårdnadshavarens ansvar att barnet kommer till och från skolan på ett säkert sätt. Rektor kan bevilja terminsbiljett med SL ("busskort") till elever som har lång väg till skolan.

Läs mer om resor till och från skolan här

Fick du svar på din fråga?
29

Vilka har rätt till fritidshem?


Svar:

Alla elever mellan 6 och 10 år som är folkbokförda i Nacka kommun har rätt till plats på fritidshem om vårdnadshavaren förvärvsarbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldraledig.

Rätten till check gäller från och med 1 augusti det året eleven fyller 6 år och till och med den 31 juli det år eleven fyller 10 år.

Familjer som är på väg att flytta till kommunen ska styrka den kommande adressen med kopia på hyres- eller köpekontrakt.

Elever i behov av särskilt stöd kan ansöka om förlängd fritidshemsplacering till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år.

Fick du svar på din fråga?
23

Är det någon skillnad på att välja en kommunal eller en fristående skola?


Svar:

Ja - det finns några skillnader som du behöver ha i minnet:

Om du väljer en kommunal skola i Nacka

Om du väljer en kommunal skola i Nacka räcker det att du gör valet via Nacka24.

OM DU VÄLJER EN FRISTÅENDE SKOLA

Fristående skolor har egna köer och antagningsregler. Förutom att du anger den fristående skolan som ett av dina alternativ i e-tjänsten behöver ditt barn även vara anmält till den fristående skolans egen kö.

OM DU VÄLJER EN SKOLA I ANNAN KOMMUN

Då är det viktigt att du – utöver att ange skolan i e-tjänsten – själv kontaktar den aktuella kommunen eller skolan för att anmäla ditt barn och få information om det finns möjlighet att få plats på skolan..

Fick du svar på din fråga?
19

Vem gör valet om barnet har växelvis boende?

Fråga:

Ett barn som har två vårdnadshavare och växelvis boende ska välja skola. Kan båda vårdnadshavarna göra valet?


Svar:

Nej, det är endast vårdnadshavaren som är folkbokförd på samma adress som barnet som kan göra skolval i e-tjänsten Nacka24.

Båda vårdnadshavarna får ett meddelande när val har registrerats.

Fick du svar på din fråga?
17

Jag är inte folkbokförd i Nacka och kommer inte heller att flytta till Nacka. Kan jag ändå välja en skola i Nacka för mitt barn? Och hur gör jag i så fall?


Svar:

Varje kommun har ansvar för att de barn som är folkbokförda i kommunen har en skolplacering. I mån av plats kan skolorna även ta emot elever från annan kommun.

Du gör valet genom att gå till sidan för skolval och i steg 2 klickar du på länken "Klicka här om du vill söka skola i Nacka - utan att flytta hit"
Länk till skolvalssidan

Under skolvalsperioden stängs möjligheten att välja skola i Nacka.
Tjänsten öppnas igen i början av mars när alla skolpliktiga Nackabarn har fått besked om skolplacering.

Fick du svar på din fråga?
16

Jag är inte överens med barnets andra vårdnadshavare om i vilken skola barnet ska gå. Vad händer då?


Svar:

Nacka kommun är skyldig att se till att alla barn från sex år som är folkbokförda i Nacka har plats inom förskoleklass och grundskola.

Om vårdnadshavarna inte är överens om placering för ett skolpliktigt barn placeras eleven vid en kommunal skola som har ledig plats och ligger inom rimligt avstånd från folkbokföringsadressen.

Fick du svar på din fråga?
13

Vad ska jag tänka på när jag väljer skola?


Svar:

Här är några viktiga punkter:

VÄLJ TRE SKOLOR och rangordna dem

Nacka kommuns mål är att alla elever ska få sitt förstahandsval tillgodosett. Men om skolan du valt i första hand inte kan ta emot alla sökande behöver du ha flera alternativ. Därför behöver du välja tre skolor och ange dem i den ordning som speglar dina önskemål.

Gå gärna på skolornas Öppet hus och informationsmöten och ta del av jämförelsematerialet på Jämföraren innan du väljer dina tre skolor.

OM DU VÄLJER EN FRISTÅENDE SKOLA

Fristående skolor har egna köer och antagningsregler. Förutom att du anger den fristående skolan som ett av dina alternativ i e-tjänsten behöver ditt barn även vara anmält till den fristående skolans egen kö.

OM DU VÄLJER EN KOMMUNAL SKOLA I ANNAN KOMMUN

Då är det viktigt att du – utöver att ange skolan i e-tjänsten – själv kontaktar den aktuella kommunen eller skolan för att anmäla ditt barn och få information om det finns möjlighet att få plats på skolan.

ANTAGNING TILL JÄRLAS MUSIKKLASSER OCH EKLIDENS IDROTTSKLASS

Särskilda antagningskrav gäller till Järlas musikklasser i årskurs 4 och till Eklidens idrottsklass i årskurs 7. Läs mer på skolornas egna webbsidor.

Fick du svar på din fråga?
13

Hur gör jag för att byta skola?

Fråga:

Jag vill byta skola för mitt barn. Hur gör jag rent praktiskt och hur länge dröjer det innan jag får besked om det finns plats?


Svar:

Du gör bytet i e-tjänsten enligt punkterna nedan:

 • Logga in på e-tjänsten Nacka24.
 • På startsidan klickar du på länken Mina Placeringar.
 • På den sidan ser du alla nuvarande placeringar för ditt/dina barn.
 • Klicka på länken Byte av skola vid det barn som skolbytet avser och gör ett skolval som vanligt.

Vill du byta till en fristående skola eller en skola utanför Nacka?

Då måste du utöver registreringen i e-tjänsten Nacka24 även göra en ansökan direkt till skolan. Kontakta skolan för mer information.

Vad händer sedan?

Utbildningsenheten behandlar bytesansökningarna löpande och inom en månad får du ett meddelande om att beskedet finns att läsa i e-tjänsten. Om du inte får plats på önskad skola och fortfarande vill byta skola behöver du göra en ny bytesansökan i e-tjänsten.

Skolbyte till början av höstterminen 2019

Utbildningsenheten lämnar besked senast den 25 augusti till dem som anmält att de vill byta skola direkt i början av höstterminen.

Fick du svar på din fråga?
10

Hur gör jag för att välja skola i en annan kommun?


Svar:

När du loggat in på Nacka24 väljer du Utanför Nacka som område och Skola utanför Nacka 1 som skola.

I Nacka24 anger du alla dina tre val av skolor. Om du väljer en skola utanför Nacka är det viktigt att du – utöver att ange skolan i e-tjänsten – själv kontaktar den aktuella kommunen eller skolan för att anmäla ditt barn och få information om det finns möjlighet att få plats på skolan.

Om ditt barn får plats på en kommunal skola i en annan kommun behöver du även fylla i och skicka in blanketten Ansökan om skolgång i annan kommun. Blanketten får du från den kommunala skolan.

Fick du svar på din fråga?
-1

Familjen ska bo utomlands en tid - hur säger vi upp den nuvarande skolplatsen?


Svar:

Du kan inte säga upp skolplatsen. Istället ska du göra ett skolbyte enligt punkterna nedan och samtidigt meddela vilken skola ditt barn byter till.

För att registrera ditt önskemål att byta skola gör du så här:

 • Logga in på e-tjänsten Nacka24.
 • På startsidan klickar du på länken Mina Placeringar.
 • På sidan Mina Placeringar ser du alla nuvarande placeringar för ditt/dina barn.
 • Klicka på länken Byte av skola vid det barn som skolbytet avser.
  Välj ”Skola utanför Nacka1”.
 • I fritextfältet ska du ange vilken skola ditt barn ska byta till.

Om ditt barn går i en skola utomlands och familjen fortfarande är folkbokförd i Nacka kommer Nacka kommun att kontakta dig varje termin. Du kommer då att bli ombedd att skicka in ett intyg från den utländska skolan som intygar att ditt barn är inskriven där. Nacka kommun har denna rutin eftersom kommunen enligt lag måste säkerställa att alla Nackabarn i skolpliktig ålder har en skolplacering.

Om ditt barn har en fritidshemsplacering ska du göra en uppsägning via e-tjänsten Nacka24. Uppsägningstiden är 30 dagar från det att du registrerat uppsägningen i e-tjänsten.

Fick du svar på din fråga?
-9

Vad är fritidsklubb och hur ansöker jag dit?


Svar:

Öppen fritidsverksamhet, oftast kallad "Fritidsklubb", är en fritidsverksamhet som vänder sig till elever i åldrarna 10-12 år, som inte behöver den omsorg och tillsyn som ges i fritidshem eller pedagogisk omsorg (familjedaghem).

Den öppna fritidsverksamheten är ofta samordnad med skola och fritidshem eller kommunens övriga fritidsverksamhet för barn och ungdomar. Den kan även ordnas i samarbete med föreningslivet.

Det är varje skola som avgör hur "klubbens" verksamhet är organiserad så kontakta din skola för mer information om den öppna fritidsverksamhetens verksamhet och avgift.

Alla fritidshem (6-13 år) ska erbjuda verksamhet 06.30–18.00 varje vardag under hela året, utom midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Det öppna fritidshemmet kan självklart anpassa öppethållandet efter de vistelsetider som vårdnadshavarna meddelat att de behöver.

Fick du svar på din fråga?
-85

Vad händer om det finns fler sökande än platser på en skola?


Svar:

Urval får endast göras om en skola får fler sökande än det finns platser. Hur urvalet görs beror på om skolan är kommunal eller fristående:

De fristående skolorna får göra urval enligt de urvalsprinciper som Skolinspektionen godkänt - vilket oftast är kötid och syskonförtur.

Till en kommunal skola görs urvalet utifrån relativ närhet.

 • Om flera elever har samma relativa närhet går platsen till den eleven som har skolan som högst rangordnat val.
 • Om flera elever har samma relativa närhet och samma rangordnat val går platsen till den elev som har närmast från folkbokföringsadressen till den önskade skolan (absolut närhet).

Läs mer om urvalsprinciper och relativ närhet på sidan "Urval om fler sökande än platser"

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.