Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skolplikt, ledighet och frånvaro från skolan

På den här sidan får du kort information som riktar sig till dig som förälder för att du ska känna till vilka skyldigheter och rättigheter som skolplikten innebär, samt vad som gäller om ditt barn behöver vara ledigt eller inte kommer till skolan.

Skolplikt och rätt till utbildning

Barn som är bosatta i Sverige har både skolplikt och rätt till utbildning.

 • Skolplikt innebär att barn ska delta i skolans verksamhet.
 • Rätt till utbildning innebär att barn har rätt till kostnadsfri utbildning.

När börjar skolplikten?

Förskoleklassen är obligatorisk vilket innebär att skolplikten börjar höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år.

Om det finns särskilda skäl, och om barnets vårdnadshavare begär det, kan barnets hemkommun besluta att skolplikten ska skjutas upp till höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år.

De flesta skolpliktiga barn går först i förskoleklass och sedan i grundskolan. De kan också gå i grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan.

När upphör skolplikten?

För de flesta elever upphör skolplikten efter att eleven avslutat årskurs 9.

Vem ansvarar?

 • Vårdnadshavarna ansvarar för att barnet går till skolan. Om barnet är sjukt eller inte kan delta ska detta snarast anmälas till skolan.
 • Rektor har ansvar för att se till att barnet får god undervisning och omsorg. Rektor ska se till att vårdnadshavarna meddelas samma dag som eleven uteblir utan giltigt skäl.
 • Utbildningsnämnden ansvarar för att bevaka att alla skolpliktiga elever uppfyller skolplikten.

FRÅNVARO

Vad gäller om en nackaelev har stor frånvaro eller slutar vid en skola?
Vem ansvarar?

 • Rektor ansvarar för att orsakerna till frånvaron utreds och får en lösning. Utredningen bör ske i nära kontakt med vårdnadshavare och elev.
 • Rektor kan ta hjälp av elevhälsoteam och socialtjänst.
 • Rektor ska anmäla till utbildningsenheten om den ogiltiga frånvaron blir omfattande.

Skyldigheten att anmäla till utbildningsenheten gäller både kommunala och fristående skolor när det handlar om elever folkbokförda i Nacka.

Besluta om skolplikt vid vite

Utbildningsnämnden kan besluta att utdöma vite mot vårdnadshavare som inte ser till att barnet går i skolan. Vite är en på förhand bestämd summa, det vill säga en sorts böter, som betalas av den som bryter mot en bestämmelse.

Ledighet

Enligt skollagen fattar rektor beslut om ledighet längre än tio dagar. Elever kan få ledighet för kortare enskilda angelägenheter. För längre ledigheter krävs synnerliga skäl, det vill säga väldigt starka skäl. Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som kan ligga till grund för beslutet är

 • frånvarons längd,
 • elevens studiesituation,
 • möjligheterna att på olika sätt ta igen den förlorade undervisningen samt
 • hur angelägen ledigheten är för eleven

Vänd dig till rektor på din skola för ansökan om ledighet.

ELEVER SOM VISTAS UTOMLANDS

När en elev som är folkbokförd i Sverige varaktigt vistas utomlands är denne inte längre skolpliktig. Den som vistas utomlands i minst ett år ska normalt sett avregistreras från folkbokföringen. Om vårdnadshavare och elev reser utomlands under en längre tid utan att ha beviljats ledighet kan eleven förlora sin skolplats.

Sidan uppdaterades: