Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Resultat i förskoleklass och grundskola våren 2017

En färsk resultatredovisning visar att Nackas grundskoleelever fortsätter att ha goda resultat. Meritvärdet i årskurs 9 ligger på en hög nivå, liksom andelen elever som blev behöriga till gymnasieskolan, även om andelen har minskat något sedan föregående år. Totalt var det 76 elever som inte blev behöriga till gymnasieskolan när de gick ut årskurs 9. Resultaten i årskurs 3 och 6 ligger ungefär på samma nivå som tidigare, med en viss nedgång i matematik.

Resultatredovisningen är en del av utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete och visar resultat för vårterminen 2017 för elever som gått i förskoleklass och grundskolor i Nacka.

I tjänsteskrivelsens bilaga hittar du alla resultat redovisat per skola. Nedan följer en kort sammanfattning.

Nationella prov – åtta av tio når kravnivån i alla delprov

Så gott som samtliga elever, 98 procent, genomförde alla delprov i svenska och matematik.

Andelen elever som nått kravnivån i matematik varierar mellan 88 och 99 procent mellan de olika delproven. Liksom förra året är det delprovet som avser skriftliga räknemetoder som har lägst resultat.

Andelen elever som nådde kravnivån i svenska varierar mellan 93 och 99 procent mellan delproven. Delprovet som flest elever hade svårigheter med var det som handlade om att skriva en berättande text. Liksom när det gäller matematik är det dock svårt att dra säkra slutsatser om förändringar över tid, då provens svårighetsgrad kan variera, även om avsikten är att de ska hålla samma nivå.

På sex skolor är det 20 procent eller fler som inte klarat kravnivån i varken svenska eller matematik, se tjänsteskrivelsens bilaga.

Nationellt prov i årskurs 6

De flesta, 95-96 procent av eleverna i årskurs 6, deltog i samtliga delprov och fick provbetyg. Flertalet som deltagit i provet och fått provbetyg, 97-99 procent, fick godkänt provbetyg, det vill säga lägst E. Det är alltså mycket få elever som har fått F i provbetyg.

Betyg i årskurs 6

De tre ämnen där Nackas elever fick högst betyg var engelska, modersmål samt hem- och konsumentkunskap. Ämnena med lägst resultat var svenska som andra språk, följt av fysik och kemi. Det är i huvudsak samma ämnen som ligger högst respektive lägst som förra året. Den genomsnittliga betygsnivån för de olika ämnena ligger ungefär som förra året.

Betyg i årskurs 9

Totalt var det 1261 elever som gick ut årskurs 9 i grundskolor i Nacka våren 2017. Totalt var det 76 elever som inte blev behöriga att söka till gymnasieskolan, jämfört med 61 året innan.

Viss ökning av meritvärde, men färre blev behöriga

Jämfört med förra året har meritvärdet i årskurs 9 ökat svagt, medan andelen elever som blev behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram minskat något. Det genomsnittliga meritvärdet var 266 för samtliga elever som gått i skolor i Nacka våren 2017, två poäng högre än året innan. Flertalet skolor har höga meritvärden, men två mindre fristående skolor ligger lågt, varav den ena är en resursskola.

Nyanlända elevers resultat

Våren 2017 var det 33 elever i årskurs 9 som var nyanlända, det vill säga hade kommit till Sverige i årskurs 6 eller senare. Det är något färre än året innan då 43 elever var nyanlända. Procentuellt är gruppen liten, mindre än 3 procent av samtliga elever i årskurs 9. Resultaten för de nyanlända eleverna varierar – en del har fått mycket goda resultat, medan andra enbart fått godkänt i enstaka ämnen. Genomsnittligt meritvärde för hela gruppen var 144. En fjärdedel hade meritvärden över 205, medan en fjärdedel låg under 85, vilket innebar att de endast fått betyg i en del ämnen. 39 procent blev behöriga till gymnasiet, vilket är något lägre än året innan, då andelen var 44 procent. Elever som har gått i skola längre tid i Sverige har i genomsnitt högre resultat.

Läs hela tjänsteskrivelsen

Av eleverna som gick ut årskurs 6 var 24 nyanlända. Även här varierar betygsresultaten. Några elever har fått betyg i alla ämnen och också fått betyg i nivå med genomsnittet för alla elever, medan andra eleverna bara har betyg i ett mindre antal ämnen.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.