Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

VÅGA VISA – nya observationer, uppföljning från våren 2017 samt årsrapport

Inom VÅGA VISA-samarbetet har under våren sex observationer genomförts, förra vårens observationer har följts upp och en färsk årsrapport har just släppts.

VÅGA VISA är ett utvärderingssamarbete inom utbildningsområdet mellan fyra kommuner i Stockholmsområdet; Nacka, Sollentuna, Upplands Väsby och Danderyd. Syftet med samarbetet är att öka måluppfyllelsen i förskola och skola. Inom samarbetet genomförs observationer och enkätundersökningar till föräldrar, elever och medarbetare.

Varje år tar de samverkande kommunerna fram en årsrapport som ger en samlad bild av metoderna i VÅGA VISA. Rapporten visar verksamheten i siffror, utvecklingsarbetet samt viktiga händelser.

Under 2018 har den nya metoden för observationerna använts fullt ut. Metoden underlättar analysarbetet för observatörerna och innebär att rapporterna blir kortare och tydligare. Då färre observatörer varit aktiva under året har något färre observationer gjorts än tidigare år. Under våren 2018 har intresset för att bli observatör ökat, vilket är mycket positivt.

Precis som tidigare år framgår det att observationerna är uppskattade av ledningarna för förskolor och skolor. Särskilt överlämningsmötena är uppskattade och samordnargruppen tolkar det som att rektorer och chefer ser överlämningen som ett tillfälle för reflektion som bidrar positivt till det systematiska kvalitetsarbetet.

Observationer våren 2018

Våren 2018 genomfördes observationer på tre förskolor, två grundskolor och en gymnasieskola i Nacka inom ramen för utvärderingssamarbetet VÅGA VISA. Observationerna har genomförts av lärare och skolledare från andra kommuner enligt en given metod som innebär att de genom besök i verksamheten och intervjuer skapar sig en bild av verksamheten. Verksamheten bedöms på fyra till sex områden utifrån läroplanen. Även föräldrars och elevers bild av skolan och förskolan som framkommer i enkätundersökningen finns med i Våga Visa rapporten.

Observatörerna gör en bedömning av olika målområden på en skala från 1,0 (stora brister i kvalitet) till 4,0 (mycket god kvalitet). Järvens förskola fick av observatörerna en bedömning som visar på mycket hög kvalitet och Backebo förskola har fått en bedömning som vittnar om god kvalitet. Observationen av Vittra förskolas indikerar en lägre kvalitet. Bland annat bedömer observatörerna att barnens inflytande över sin dag och lek- och lärmiljön behöver utvecklas.

Av de observerade skolorna bedöms Designgymnasiet och Stavsborgsskolan bedöms hålla god kvalitet medan observatörerna bedömer att Orminge skola ligger närmre mindre god kvalitet. Under våren har utbildningsenheten följt upp Orminge skolas arbete genom ett kontrollbesök. Då informerade skolan om att de bland annat har tagit in konsulter som ska stödja skolan i arbetet med värdegrunden.

Uppföljning av tidigare observationer

Observationer från våren 2017

Uppföljningarna av observationerna våren 2017 visar att observationerna bidrar till vidare utveckling inom de förbättringsområden som rapporten visade på. På sju av de tio enheterna kunde ledningen visa på förbättringar inom alla utvecklingsområden. Utbildningsenhetens bedömer att observationerna uppfattas som relevanta och att verksamheterna arbetat med utvecklingsområdena och att de har haft nytta av det arbetet för att öka kvaliteten.

Fisksätraskolan kan inte lika tydligt visa att arbetet med utvecklingsområdena har lett till förbättringar på förskolan. Skolan har följts upp mer kontinuerligt och har visat en plan för hur de ska arbeta med utvecklingsområdena.

Skolan beskriver att de arbetar med olika strategier och med att tydliggöra dessa men det framgår inte om de nått något resultat ännu. Utbildningsenheten kommer fortsätta att följa upp skolan.

Observation hösten 2017

Vanligtvis följer utbildningsenheten upp skolor och förskolor ett år efter observationen. I december 2017 visade observationen på Alexanderskolan förskola en så låg bedömning att utbildningsnämnden beslutade att följa upp förskolan under våren 2018. Under våren har utbildningsenheten både gjort besök på förskolan och haft möten med förskolans ledning och huvudman. Förskolan har framför allt behövt arbeta med att tydliggöra det pedagogiska uppdraget i personalgruppen och tydliggöra hur detta arbete främjar en lek- och lärmiljö som ligger i linje med förskolans läroplan. Förskolan har påbörjat ett utvecklingsarbete under våren 2018 som utbildningsenheten fortsatt kommer att följa upp.

Länk till utbildningsnämndens handlingar där du hittar tjänsteskrivelser samt bilagor Ärende 07a-b-c-d samt 08a-b

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.