Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Fördjupad analys av elever med låga resultat

Elevernas resultat i Nacka är mycket höga och stabila över tid. För att bibehålla, och helst öka, de goda resultaten är det viktigt att också analysera de låga resultaten. En fördjupad analys har därför genomförts med fokus på de fem procent av eleverna som lämnade grundskolan våren 2019 utan behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram.

Den fördjupade analysen baseras på slutbetygen i årskurs 9 vårterminen 2019 och de resultatdialoger som utbildningsenheten har genomfört hösten 2019 med skolledningarna på skolor med årskurs 9.

Mycket höga elevresultat sammantaget i Nacka

Eleverna som gick ut grundskolan i en skola i Nacka kommun hade höga resultat, både jämfört med länet och på nationell nivå. Den höga andelen behöriga elever i Nacka kommun har varit stabilt högt, omkring 95 procent, de senaste fem åren. Likaså är andelen elever som klarar alla 17 ämnen stabilt högt över tid, omkring 9 av 10 elever. Det genomsnittliga meritvärdet har under de senaste fem åren ökat successivt från 260 till att närma sig 270 poäng.

Fem procent av eleverna blev inte behöriga våren 2019

Våren 2019 var det 71 elever som inte nådde gymnasiebehörighet vilket motsvarar fem procent av eleverna. Då har de fyra elever som blev behöriga efter sommarskolan räknats bort. Meritvärdet för de obehöriga eleverna varierar från 0 till 230 poäng. Av de 71 eleverna var det 15 procent som inte uppnådde betyg i ett enda ämne.

Drygt hälften av eleverna i gruppen obehöriga uppnådde 80 poäng eller mer, men klarade ändå inte behörighetsgränsen eftersom de saknade grundläggande kunskaper i ett eller flera av ämnena engelska, matematik eller svenska. Av dessa var det 15 elever som hade relativt höga meritvärden; från 160 till 230 poäng.

För lite tid och otillräckliga insatser

Otillräcklig undervisningstid är en viktig förklaring till elever blir obehöriga. Närmare hälften av eleverna uppges ha haft hög frånvaro och har därmed gått miste om viktig undervisningstid och alla de särskilda stödinsatser som skolor utformar utifrån elevernas behov. Nyanlända hade ofta behövt mer tid i grundskolan för att få förutsättningar att klara utbildningens mål. Den extra tid som den obligatoriska lovskolan i årskurs 8 och 9 erbjuder, men som är frivillig att delta från elevernas sida, utnyttjas i låg utsträckning av eleverna.

En annan utmaning handlar om att tillhandahålla tillräckliga insatser, i form av specifik kompetens och tillräcklig lärartäthet, för att ge elever med svårigheter i form av bland annat kognitiv nedsatthet tillräckliga förutsättningar att uppnå målen. Flera kommunala rektorer efterfrågar också mer stöd till skolan från huvudmannens sida när det gäller att utforma fungerande verktyg för att få elever med hög frånvaro till skolan.

Läs gärna hela tjänsteskrivelsen - där hittar du statistik för alla grundskolor i Nacka och förklarande diagram samt skolledningarnas analys av resultaten för eleverna som inte uppnådde gymnasiebehörighet och rektorernas bedömning av verksamheten.

Länk till tjänsteskrivelsen

Sidan uppdaterades: