Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
April

Nytt beslut angående vistelsetid på förskola och fritidshem för barn till permitterade vårdnadshavare

Riktlinjerna för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet har kompletterats gällande permitterade vårdnadshavares rätt till vistelsetid på förskola, fritidshem och i annan pedagogisk verksamhet.

Många vårdnadshavare har, till följd av det nya coronaviruset, blivit kortidspermitterade eller permitterade på heltid av sin arbetsgivare. I dokumentet Riktlinjer för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet saknades tidigare riktlinjer för rätt till vistelsetid för gruppen permitterade vårdnadshavare, varför det varit oklart vilken vistelsetid barnen har rätt till. Nu har riktlinjerna kompletterats enligt nedan.

Vistelsetid vid permittering på heltid

Förskola och pedagogisk omsorg

Vårdnadshavaren har rätt till 15 timmars vistelsetid för sitt barn.
Vårdnadshavaren har möjlighet att i samråd med verksamheten fördela vistelsetiden för barnet. Rätten till 15 timmars vistelsetid per vecka gäller från den dag permitteringen träder ikraft. Vårdnadshavaren ska snarast möjligt ändra vistelsetid i Nacka kommuns e-tjänst. När vårdnadshavaren återgår i arbete så har hen omgående rätt att erhålla den tid som behövs för arbetstid och restid.

Fritidshem och öppen fritidsverksamhet

Vårdnadshavare som är permitterad på heltid har inte rätt till fritidshem eller öppen fritidsverksamhet för sitt barn. Om vårdnadshavaren vill säga upp platsen är uppsägningstiden är 30 dagar från det att anmälan gjorts i e-tjänsten. När vårdnadshavaren återgår i arbete görs ansökan om fritidshemsplats via e-tjänsten och barnet kan börja på fritidshemmet igen utan dröjsmål. Det är ingen kö till fritidshem utan alla nackabarn i ålder 6-9 år som går på en skola har rätt till fritidshem om vårdnadshavarna arbetar, studerar, är föräldralediga eller arbetslösa.

Vistelsetid vid korttidspermittering

Förskola och pedagogisk omsorg

Korttidspermitterade vårdnadshavare har rätt till en vistelsetid för sitt barn i förskola och pedagogisk omsorg utifrån aktuell arbetstid och restid, dock minst 15 timmar i veckan. Vistelsetiden förläggs utifrån vårdnadshavarens arbetstid och restid. När förändringar i arbetstid och restid sker ska vistelsetiden förändras omgående. Vårdnadshavaren ska snarast möjligt anmäla förändring av vistelsetid i Nacka kommuns e-tjänst.

Fritidshem och öppen fritidsverksamhet

Korttidspermitterade vårdnadshavare har rätt till fritidshem och öppen fritidsverksamhet för sitt barn utifrån aktuell arbetstid och restid.

Ersättningen till anordnare och avgiften för vårdnadshavaren regleras till ny nivå 30 dagar efter att vårdnadshavare anmält förändrad vistelsetid.

Bakgrund till beslutet

I tillägget till riktlinjerna för vistelsetid vid permittering har utbildningsenheten vägt samman vårdnadshavares rätt till förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg och barnets behov av kontinuitet. När det gäller barn som går i förskoleklass och årskurserna 1–6 bedömer utbildningsenheten att deras behov av kontinuitet tillgodoses under skoltid.

Sidan uppdaterades: