Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Riktlinje för skolskjuts för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd

Utbildningsnämnden har beslutat om en riktlinje om skolskjuts för barn och elever i behov av omfattande särskilt stöd. Riktlinjen tydliggör utbildningsnämndens ansvar som hemkommun.

Riktlinjen med Nacka kommuns tilläggsregler tar hänsyn till barnets omfattande behov av särskilt stöd då skolskjuts således kan erbjudas till elever som går i grundskola med specialinriktning som inte kan erbjudas i Nacka kommun. Likaså kan barn som går i specialförskola erbjudas utbildning som övriga förskolor har svårt att tillhandahålla. Den nya riktlinjen med tilläggsregler underlättar kundvalet och därmed vårdnadshavares valfrihet.

Vad säger lagen om skolskjuts?

Skollagen begränsar rätten till skolskjuts till resa till och från kommunal eller fristående skola i hemkommunen men också till annan offentlig huvudman. Rätt till skolskjuts gäller inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns skola. Skollagens reglering omfattar alltså inte rätt till skolskjuts för elever som går i fristående skola utanför kommunen.

Tilläggsregel i Nacka kommun

Utbildningsnämnden beslutade år 2020 att skolskjuts också kan beviljas till elever i fristående grundskola utanför kommunen. Utbildningsnämnden har nu beslutat att skolskjuts också kan beviljas för elever i fristående skolor med förskoleklass, grundsärskola och gymnasiesärskola. Utbildningsnämnden beslutar också att rätt till taxiresa för barn i någon av de två specialförskolorna i Nacka kommun kan beviljas.

Beslut om skolskjuts för elever med ett omfattande behov av stöd

Utbildningsenheten gör en individuell prövning om lämpligt färdmedel utifrån underlag som bland annat ska styrka att barnet/eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd. Resurssamordnare fattar beslut på delegation i enlighet med utbildningsnämndens delegationsordning.

I Nacka kommun ska i första hand kollektivtrafiken användas som färdmedel för elever som har rätt till skolskjuts. Samåkning i så kallad slinga, som innebär att flera barn om möjligt åker i samma bil, ska tillämpas när inte kollektivtrafiken kan användas som färdmedel. Om det finns mycket särskilda skäl kan ensamåkning beviljas.

Sidan uppdaterades: