Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kvalitetsanalys 2021 – nu från förskola till vuxenutbildning

Kvalitetsanalysen för 2021 visar att kvaliteten för barn och elever i Nackas utbildningsverksamheter generellt sett är fortsatt mycket god trots de utmaningar som pandemin medfört.

Utbildningsenheten tar varje år fram en kvalitetsanalys för att få en samlad bild av kvaliteten för barn och elever i Nackas utbildningsverksamheter. Nytt för 2021 är att även den kommunala vuxenutbildningen ingår som en del i rapporten och kvalitetsanalysen omfattar därmed samtlig utbildningsverksamhet i Nacka. I denna nyhet får du en kort beskrivning av kvalitetsanalysen vad gäller förskola och skola - verksamheterna inom utbildningsnämndens ansvarsområde.

Ingen märkbar "pandemieffekt" på resultaten

Trots de utmaningar som pandemin har medfört är den sammantagna bilden att Nackasförskolor och skolor håller en god kvalitet för barnen och eleverna. Bedömningengrundar sig på betygsresultat och annan resultatstatistik, enkätresultat, resultatdialogermed grundskolerektorer och kvalitetsuppföljningar med rektorer i förskolan ochgymnasieskolan samt med huvudmannen för Välfärd skola om särskolans verksamhet.

Kunskapsresultaten för såväl grundskolan som gymnasieskolan är fortsatt mycket goda och bland de bästa i landet i vissa avseenden. De genomsnittliga resultaten för Nacka visar inte på någon märkbar pandemieffekt. Utbildningsnämndens indikatorer för måluppfyllelse är i stort sett uppfyllda vad gäller kunskapsresultaten, men måluppfyllelsen för flera indikatorer som mäts utifrån resultaten på elevenkäterna är sämre.

Elever med låga resultat

Även om de genomsnittliga kunskapsresultaten är mycket goda finns det elever i årskurs 9 som inte når kunskapskraven i alla ämnen, som har låga meritvärdespoäng respektive inte blir behöriga till gymnasieskolan.

Utbildningsnämnden har därför i år särskilt uppmärksammat elever med låga resultat i årskurs 9. I de resultatdialoger som utbildningsenheten genomförde med rektorerna under hösten framkom att flera skolledningar upplever stora utmaningar med att ge alla elever förutsättningar att klara kraven, trots att skolorna gör stora insatser. Mer information återfinns i utbildningsnämndens utvärderingsplan för 2022

Sidan uppdaterades: