Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Maj

Vad tycker Nackas gymnasieelever om sin undervisning?

Högst andel av eleverna kan instämma i att de är trygga följt av omdömen om lärarna, skolan och gymnasieprogrammet. Lägst andel elever kan instämma i påståenden om möjlighet till inflytande och upplevelsen av motivation. Nackas resultat följer ungefär samma mönster som för genomsnittet av Stockholms läns elever.

I denna nyhet ärende redogörs för resultaten från den årliga enkätundersökningen som vänder sig till gymnasieelever i år 2. Åtta av Nackas gymnasieskolor har genomfört undersökningen som genomförs på uppdrag av Gymnasieantagningen i Storsthlm och är en del i samarbetet med den gemensamma gymnasieregionen i Stockholms län.

Resultaten från den årliga enkäten till gymnasieelever i år 2 följer tidigare års mönster att högst andel elever kan instämma i att de är trygga följt av omdömen om lärarna, skolan och gymnasieprogrammet. Lägst andel elever kan instämma i påståenden om möjlighet till inflytande och upplevelsen av motivation. Nackas resultat följer ungefär samma mönster som för genomsnittet av Stockholms läns elever.

Flickorna är generellt mer kritiska än pojkarna och störst skillnader i resultaten är det för påståenden som rör kommunikation och information elever och lärare emellan. Däremot är de ganska samstämmiga vad gäller upplevelsen av trygghet och lärarnas kompetens. Utbildningsenheten avser att följa upp könsskillnaderna med rektorerna.

I jämförelse med resultaten för fem år sedan kan konstateras att många påståenden har förbättrats markant.

Ingen av utbildningsnämndens indikatorer som hänför sig till enkätundersökningen är uppfyllda. Även om drygt nio av tio elever upplever att de är trygga i skolan är målvärdet inte uppfyllt. Indikatorerna som mäter elevers motivation och möjlighet till inflytande har ett lågt utfall och är inte uppfyllda. Endast tre av de åtta gymnasieskolor som genomfört undersökningen har elever som till minst 80 procent kan rekommendera sin skola och tre skolor har en mycket låg andel nöjda elever. Utbildningsenheten kommer att kontakta dessa skolor för att höra hur respektive skolledning ser på resultaten och om eventuella åtgärder planerats för att förbättra resultaten.

Läs gärna hela tjänsteskrivelsen där du finner redovisning av resultaten för året, över tid, utifrån kön samt i jämförelse med genomsnittet i Stockholms län. Utbildningsnämndens resultatindikatorer som mäts utifrån enkätresultat redovisas särskilt och över tid.
Länk till tjänsteskrivelsen

Sidan uppdaterades: