Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Elever och föräldrar ger både ris och ros i årets enkät

Årets enkät till elever och vårdnadshavare visar att föräldrar med barn i förskolan i likhet med tidigare år är mycket nöjda med verksamheten. Eleverna i grundskolan är nöjda med sina lärare och de känner sig trygga och trivs i skolan. Svaren från de äldre eleverna är dock inte så positiva på frågan om skolarbetet är roligt och skapar nyfikenhet och lust att lära mer.

Nedan finner du en kort sammanfattning av resultaten från den enkät som Nacka kommun genomför varje år. De som har svarat på enkäten är Nackas elever i årskurserna 3, 6 och 8 samt vårdnadshavare med barn i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, årskurs 3 och 6. Såväl kommunala som fristående förskolor och skolor deltar.

Enkäten sker inom ramen för utvärderingssamarbetet Våga visa tillsammans med sju andra kommuner.

Förskolan

Föräldrar med barn i förskolan är liksom tidigare år mycket nöjda med verksamheten. De tycker i hög utsträckning att barnen trivs, är trygga och får stimulans. De påståenden som de i lägre utsträckning kan instämma i handlar om kommunikation och information mellan förskolan och hemmet.

Grundskolan

I grundskolan svarar elever i årskurserna 3, 6 och 8 på enkäten. Elevernas svar uttrycker högst nöjdhet när det gäller att de har bra lärare, att de får hjälp av sina lärare när det behövs, att de känner sig trygga och trivs i skolan. Att skolarbetet är roligt och skapar nyfikenhet och lust att lära mer är det som eleverna i årskurs 6 och 8 i minst utsträckning håller med om.

Fritidshem

Eleverna i årskurs 3 får också svara på frågor om sitt fritidshem och här är det 97 procent av eleverna som känner sig trygga. Eleverna är även i andra avseenden mycket positiva i sina svar om fritidshemmet.

Låg svarsfrekvens för årets enkät

Årets enkätundersökningar till vårdnadshavare har låg svarsfrekvens i vissa svarsgrupper. Det innebär att resultaten inte redovisas för svarsgrupperna vårdnadshavare till barn i pedagogisk omsorg, förskoleklassen, årskurs 3 och 6 samt grundsärskolan. Mönstret går igen i övriga kommuner som använder sig av Våga Visa-enkäten.

Utbildningsenheten fick på sammanträdet i juni i uppdrag av utbildningsnämnden att i dialog med övriga Våga-Visa-kommuner vidta åtgärder i syfte att öka svarsfrekvensen på föräldraenkäterna framöver.

Enkäten genomförs i samarbete med andra kommuner

Nacka kommun genomför varje år en enkät till elever i årskurserna 3, 6 och 8 samt till vårdnadshavare med barn i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass samt årskurs 3 och 6. Enkäten sker inom ramen för utvärderingssamarbetet Våga Visa tillsammans med sju andra kommuner. Såväl kommunala som fristående verksamheter deltar.

Enkätresultaten ger på kommunnivå en övergripande bild av elevernas och vårdnadshavarnas upplevelse och nöjdhet med verksamheten i sin skola eller sitt barns förskola eller skola.

Enkätresultaten kan bidra med störst nytta på enhetsnivå, det vill säga i verksamheterna som kan gå vidare och i dialog med elever och vårdnadshavare tolka vad resultaten står för och därigenom få indikationer för hur undervisning, trygghetsarbete, barns och elevers inflytande samt andra viktiga delar kan utvecklas.

Länk till tjänsteskrivelsen där du hittar fördjupande fakta och jämförelser över tid

Sidan uppdaterades: