Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kvalitetsanalys 2022: God kvalitet men utvecklingsområden finns

Utbildningsenheten sammanställer på uppdrag av utbildningsnämnden och nämnden för arbete och försörjning årligen en kvalitetsanalys med barnen och eleverna i fokus. Den samlade bilden är generellt sett fortsatt mycket god, men det finns områden att utveckla.

Kvalitetsanalysen sammanställs varje år och är en samlad bedömning av kvaliteten för barn och elever i Nackas utbildningsverksamhet. Till grund för bedömningen av kvaliteten ligger förskolans och skolans nationella uppdrag och mål samt utbildningsnämndens mål och fokusområden med tillhörande indikatorer, som fastställs av kommunfullmäktige. Kvaliteten redovisas ur olika aspekter, till exempel kunskapsresultat, tillgång till legitimerade och behöriga lärare, enkätresultat och andra specifika uppföljningar samt kommunens tillsyn och insyn i förskolor.

Måluppfyllelsen för samtliga skolformer är god, men det finns vissa identifierade utvecklingsområden. De insatser som beskrivs i kvalitetsanalysen syftar till att främja måluppfyllelsen vilket i sin tur främjar en ökad kvalitet för barn och elever.

Nedan finner du en kort sammanfattning per skolform. Ta gärna del av hela dokumentet. Klicka här för att läsa den samlade Kvalitetsanalysen för 2022.

Förskola och pedagogisk omsorg

Den årliga enkäten, som omfattar såväl fristående som kommunala förskolor, visar liksom tidigare år på mycket hög nöjdhet med förskolan från föräldrarnas sida. Förskolan når också mycket hög måluppfyllelse i förhållande till kommunens uppsatta mål, där enkätens resultat till stor del ligger till grund för indikatorerna. Men även andra viktiga delar är målsatta, till exempel att platser finns tillgängliga i alla kommundelar.
Områden som flest rektorer uppger att de arbetar med att utveckla under hösten 2022 och våren 2023 är lärmiljö och språkutveckling, viktiga delar för förskolans uppdrag gällande omsorg, utveckling och lärande. Kommunens mål för indikatorn som mäter barnens tillgång till legitimerade och behöriga förskollärare är inte uppfylld. Skillnaderna är i detta avseende stora mellan förskolorna. Det är den enda av förskolans indikatorer som inte är uppfylld.

Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Grundskolan uppvisar som helhet mycket höga, stabila kunskapsresultat. Det är också en styrka att såväl pojkarna som flickorna uppnår i genomsnitt 95 procents behörighet till gymnasieskolan. Kommunens mål är dock högt satta och uppnås inte, förutom vad avser hur kunskapsresultaten ligger till i förhållande till andra kommuner. Det finns också mer att göra för att alla elevgrupper i Nacka ska nå hög måluppfyllelse, oavsett föräldrarnas utbildningsnivå eller eventuella utländska bakgrund. Uppföljning av elevers resultatutveckling i matematik och svenska mellan årskurserna 3 (år 2019) och 6 (år 2022) tyder på att det är svårt för elever som inte klarat alla delprov i ämnet i årskurs 3 att nå de högsta provbetygen i årskurs 6. De elever som presterar mycket goda resultat redan i årskurs 3 fortsätter i stor utsträckning att göra det tre år senare, särskilt i matematik.
Elevernas nöjdhet med såväl skolan som fritidshemmet är på en hög och stabil nivå när det gäller viktiga delar som deras upplevelse av trygghet, trivsel och att de har bra lärare. Kommunens mål för elevernas upplevda trygghet i skolan uppnås trots detta inte. Utmaningar finns, liksom tidigare, i att eleverna är mer kritiska till deras inflytande i skolan och, vad gäller de äldre eleverna, till att undervisningen inte upplevs stimulerande. I dessa avseenden uppnås inte heller kommunens mål. Andelen legitimerade och behöriga lärare i Nacka kommun är i förskoleklass i nivå med länet men under genomsnittet för riket. I grundskolan är andelen i stället tydligt högre än i länet och riket.

De prioriterade områden som rektorerna uppger att de arbetar med att utveckla i sin grundskola läsåret 2022/2023 avser i stor utsträckning insatser som på olika sätt kan bidra till att utveckla undervisningen. Även utvecklingsinsatser som avser värdegrunds- och trygghetsfrågor tas upp av ett flertal som prioriterat under läsåret.

Gymnasieskola

Gymnasieskolan i Nacka uppnår höga genomsnittliga kunskapsresultat som är stabila över tid. Det gäller inte minst andelen elever som klarar gymnasieskolan inom tre år. Examensgrad och andra resultat är generellt sett lägre på yrkesprogrammen än på de högskoleförberedande programmen. Samtliga av kommunens mål för kunskapsresultaten uppnås. Därtill är andelen legitimerade lärare mycket hög, främst vid de kommunala skolorna.
Skillnader i resultat finns dock mellan gymnasieskolorna. Förutsättningarna för skolorna skiljer sig åt i och med att antagningsgränserna (genomsnittligt meritvärde) är högre för programmen på populära skolor.

Enkäten till elever som genomförs under andra året på gymnasieskolan visar hög grad av trygghet och trivsel, men kommunens mål för upplevd trygghet, inflytande och stimulans uppnås inte. Eleverna uttrycker sig också kritiskt i enkäten om vilken återkoppling de får.

Grundsärskola och gymnasiesärskola

Utbildningsenhetens bedömning efter uppföljning av extraordinära stödinsatser i grund- och gymnasiesärskolorna är att insatserna bidragit till att eleverna utvecklats såväl kunskapsmässigt som i sociala färdigheter. Uppföljningen visar också att lokalmässiga utmaningar fortsatt finns inom särskolan, både genom att antalet elever har ökat och genom de särskilda behov av anpassningar som finns för elevgruppen. Utbildningsenheten avser att fortsätta följa upp beslutade tilläggsbelopp i grund- och gymnasiesärskolan vartannat år.
Genom att enbart ett av totalt nio nationella program erbjuds av Nacka kommun för elever som ska börja gymnasiesärskolan, och det heller inte finns några fristående anordnare inom särskola, har de av eleverna som vill genomföra utbildningen i Nacka inga valmöjligheter i det avseendet.

Kommunal vuxenutbildning

Utbildningsenheten har under året genomfört verksamhetsbesök inklusive kvalitetsdialog hos samtliga auktoriserade anordnare. Samtliga anordnare som har varit verksamma under hela året har deltagit i den årliga kvalitetsuppföljningen genom att lämna in en kvalitetsrapport.

Kvalitetsuppföljningen visar att de skillnader i anordnarnas systematiska kvalitetsarbete som tidigare identifierats har fortsatt minskat. Anordnare har stärkt sitt kvalitetsarbete över tid vilket är positivt för Nacka kommuns uppdrag att erbjuda alla elever en likvärdig utbildning. Anordnarna bedöms ha upprätthållit en god kvalitet i undervisningen och hittat flexibla lösningar för eleverna.

Sammantaget gör utbildningsenheten bedömningen att kommunens vuxenutbildning fortsatt har en god kvalitet trots sämre resultat gällande betygsresultat och avbrott.

Insatser för ökad måluppfyllelse

De insatser som beskrivs i kvalitetsanalysen syftar till att främja måluppfyllelsen, och ska ses mot bakgrund av utbildningsnämndens roll i egenskap av hemkommun samt som ansvarig för övergripande uppföljning och utvärdering. Det innebär att det ska ske på ett konkurrensneutralt sätt för alla förskolor och skolor verksamma i kommunen, oavsett huvudmannaskap. Utbildningsenheten avser att under år 2023 bjuda in förskolans rektorer till samtal om deras kvalitet. Resultatdialoger med grundskolans rektorer planeras också, med fokus på måluppfyllelsen i grundskolans tidigare årskurser samt uppföljning av låga resultat.

Utbildningsenheten kommer också att arbeta vidare med uppdraget från utbildningsnämnden om att främja språkutveckling i förskolan genom en särskild studie under år 2023. Kommunfullmäktige har gett utbildningsnämnden i uppdrag att under år 2023 kartlägga elevers tillgång till skolsköterska, skolpsykolog och kurator i grundskolorna i Nacka. Kommunfullmäktige har även beslutat att utbildningsnämnden ska genomföra en satsning under år 2023 för ökad kompetens i förskola och skola när det gäller neuropsykriatiska funktionshinder.

Länk till Kvalitetsanalysen 2022

Sidan uppdaterades: