Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

96 procent av föräldrarna är nöjda med sin förskola

Den generella bild som årets enkätundersökning bland föräldrar och elever ger är att det finns en hög grad av trygghet, trivsel och nöjdhet. Frågor som gäller barns och elevers delaktighet och inflytande i utbildningen samt förtroende för rektor tenderar att hamna lägst, ofta kombinerat med en relativt hög andel vet ej-svar.

Ett stort tack till dig som svarade på enkäten

Svarsfrekvensen i de flesta av enkätens svarsgrupper har ökat efter två år av sjunkande svarsfrekvens. Barnfamiljer har ofta ett hektiskt vardagsschema och därför vill utbildningsenheten passa på att tacka dig som svarade på enkäten. Den årliga enkäten ger varje rektor underlag för kvalitetsarbetet på respektive förskola eller skola. På en övergripande nivå är enkäten en viktig kugge i utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete.

Nästa steg – analys och dialog om resultaten

Nästa steg är att samtliga rektorer analyserar sina resultat och planerar hur de ska hantera eventuella förbättringsområden. Men framför allt arbetar alla ute på förskolor och skolor vidare med att upprätthålla den höga kvalitetsnivån som Nacka har – och har haft under lång tid. Allt med syfte att ge alla barn och elever den bästa undervisningen – varje dag.

Utbildningsenheten avser att genomföra såväl kvalitetssamtal med rektorer för förskola respektive särskola under hösten 2023 där enkätresultaten kommer utgöra en del av underlaget. Därutöver planeras resultatdialoger med grundskolans rektorer. I dessa dialoger är fokus på elevernas kunskapsresultat. I det sammanhanget är det av intresse att ta del av i vilken utsträckning som rektorerna bedömer att enkätresultaten bidrar till att förstå kunskapsresultaten och till att dra slutsatser om vad som behöver utvecklas på skolan för att främja en hög måluppfyllelse för eleverna.

En kort sammanfattning – läs gärna mer

Nedan finner du en kort sammanfattning av årets resultat. Läs gärna hela tjänsteskrivelsen – där finns fördjupad information samt jämförelser mellan enheter och över tid.

Länk till hela tjänsteskrivelsen med fördjupad information om resultatet för de olika skolformerna

Den årliga Våga visa-enkäten omfattar elever i årskurserna 3, 6 och 8 samt vårdnadshavare med barn i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskolans årskurs 3 och 6 samt i grund- och gymnasiesärskolan.

Förskola

Årets enkät till vårdnadshavare med barn i förskola visar generellt nöjdhet med verksamheterna. De av enkätens påståenden som vårdnadshavarna i allra högst grad svarar instämmande om (stämmer mycket bra eller stämmer ganska bra) avser att barnet trivs och är trygg i förskolan, att det finns ett respektfullt förhållningssätt mellan personalen och barnen, att verksamheten är stimulerande och personalen engagerad.

De tre påståenden i enkäten som vårdnadshavarna i minst utsträckning instämmer i har också gemensamt att de samtidigt har högst andel ”vet ej”-svar. Det gäller förtroendet för förskolans rektor (73 procent instämmer, 16 procent vet ej), att förskolan arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och kränkande handlingar (83 procent instämmer, 15 procent vet ej) och att förskolan arbetar med att utveckla barnets förståelse för matematik (84 procent instämmer, 12 procent vet ej).

Pedagogisk omsorg

De vårdnadshavare som i allra störst utsträckning uppger att de är nöjda med verksamheten har barn i pedagogisk omsorg. Här är det 96 till 100 procent som instämmer (svarar ”stämmer mycket bra” eller ”stämmer ganska bra”) i alla frågor.

Förskoleklass

Enligt enkäten om förskoleklassen är vårdnadshavarna i mycket hög utsträckning nöjda med verksamheten. Att barnen trivs, har kompetenta lärare, att det finns ett respektfullt förhållningssätt mellan personal och elever och generell nöjdhet med verksamheten är exempel på frågor som 96 till 97 procent av vårdnadshavarna instämmer i.

Två resultat avviker både genom att andelen som instämmer är betydligt lägre jämfört med övriga frågor samtidigt som andelen ”vet ej”-svar är hög. Det avser dels Mitt barn är med och planerar sitt skolarbete (andelen som instämmer är 51 procent och andelen som svarat ”vet ej” är 41 procent), dels Jag har förtroende för rektor (69 procent som instämmer och 21 procent ”vet ej”-svar). Jämförelse med föregående år är inte möjlig på grund av att det då var låg svarsfrekvens.

Grundskola

I grundskolan deltar eleverna i årskurserna 3, 6 och 8. Det vanliga mönstret med mer positiva svar om skolan ju yngre eleverna är finns även i årets enkät.

Av de enkätfrågor som är formulerade på samma sätt till eleverna i samtliga tre årskurser är det sammantaget högst andel elever som instämmer i påståendena

  • Jag känner mig trygg i skolan (88 procent) och
  • Mina lärare är bra på att förklara olika saker (88 procent),
  • Jag trivs i skolan (86 procent) och
  • Jag har bra lärare (86 procent).

Av de gemensamma enkätfrågorna är det sammantaget lägst andel elever som instämmer i påståendena'

  • Jag är med och bestämmer hur vi ska arbeta med olika skoluppgifter (50 procent),
  • Jag är med och planerar mitt eget skolarbete (60 procent).

I de två senare fallen kan det noteras att det samtidigt också är en relativt hög andel ”vet ej”-svar.

Det som eleverna i minst utsträckning håller med om gäller frågor som är avsedda att fånga upplevelsen av stimulans i skolan och som formuleras på samma sätt för årskurserna 6 och 8. Enbart 41 procent av eleverna i dessa två årskurser instämmer i att Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer liksom i att Skolarbetet är roligt. Det kan jämföras med eleverna i årskurs 3 där det är 90 procent som instämmer i att Det är roligt att lära sig saker i skolan.

Fritidshemmet

Frågor om fritidshemmet ställs till vårdnadshavare med barn i förskoleklass och i årskurs 3 samt till eleverna i årskurs 3-enkäten. Figur 10 visar att eleverna i mycket hög utsträckning känner sig trygga, trivs och tycker personalen är bra på sitt fritids.

Över 80 procent av i årskurs 3-enkäten till vårdnadshavare instämmer i att personalen är kompetent, att fritidshemmet bidrar till barnets sociala utveckling och i att man är nöjd med fritidshemmet. I enkäten till vårdnadshavare i förskoleklass är andelen som instämmer i samma frågor något högre.

Gemensamt för förskoleklassens och årskurs 3-vårdnadshavarna är att den fråga de i minst utsträckning instämmer i avser att Jag får information från fritidshemmet om mitt barns utveckling (63 respektive 55 procent som instämmer). I dessa fall beror det inte på att en hög andel inte vet utan på att de inte instämmer (34 respektive 40 procent).

Grundsärskola

Av de vårdnadshavare som besvarat enkäten är det högst andel som instämmer i att Jag vet vem på skolan jag ska vända sig mig till med olika frågor eller problem (99 procent), följt av Mitt barn är tryggt i skolan (96 procent) och Mitt barn trivs i skolan (94 procent).

De frågor som minst andel instämmer i har samtidigt störst andel ”vet ej”-svar. Det gäller frågan om att Skolan förbereder mitt barn för studier, yrkesliv eller annan sysselsättning (70 procent instämmer, 17 procent vet ej), följt av Mitt barn tränas på att ta ökat ansvar för sitt skolarbete (71 procent instämmer, 16 procent vet ej) och Jag har förtroende för rektor (77 procent instämmer, 16 procent vet ej).

Läs gärna mer här!

Länk till hela tjänsteskrivelsen med fördjupad information om resultatet för de olika skolformerna

Sidan uppdaterades: